3.4. Maagaasi tarbimine

3.4. Maagaasi tarbimine

Eesti gaasisüsteemi maagaasi tarbimine vähenes 2022.aastal 26% ning aastaseks tarbimismahuks kujunes 3,8 TWh, mis on viimase aastakümne madalaim tarbimismaht (joonis 4).

Eesti maagaasi aasta tarbimine (TWh/aastas) ja tipukoormus (GWh/ päevas) aastatel 2008-2022

Joonis 4 Eesti maagaasi aasta tarbimine (TWh/aastas) ja tipukoormus (GWh/päevas) aastatel 2008-2022 (Allikas: Elering AS)

 

2022.aastal on maagaasi tarbimise vähenemine toimunud kogu regioonis (joonis 5), sh suurim tarbimise langus oli Soome gaasisüsteemis (53%) ning ka Leedus (35%).

Maagaasi tarbimine Balti regioonis aastatel 2017–2022.

Joonis 5 Maagaasi tarbimine regioonis aastatel 2017-2022 (Allikas: Elering AS, JSC Conexus Baltic Grid, AB Amber Grid, Gasum Oy)

2022. aastal Balti ja Soome regioonis oli gaasitarbimise vähenemise peamine põhjus üle Euroopa oluliselt kallinenud gaasi hind ja Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud sõda, mille tulemusena lõpetati Soome ja Baltikumi regioonis Venemaalt tarnitud gaasi tarneahelad ning teostati gaasi tarnimise asendamine LNG vastu. Erakorralisest olukorrast gaasivarustuses tingituna vähendasid ja/või asendasid suuremad gaasitarbijad olulises mahus oma gaasi tarbimise mõne muu energiaallikaga.

 

Eesti gaasisüsteemis 2021.aasta andmete põhjal tarbitakse enim gaasi energiasektoris (joonis 6 ja joonis 7). Energiasektori järel on enim gaasitarbimist tööstussektoris, mis moodustab ligi veerandi kogu gaasi tarbimisest. Energia- ja tööstussektorile järgnevad tarbimise osakaalult äri- ja avaliku teeninduse sektor ning kodumajapidamise sektor.


Gaasi tarbimise jaotus sektorite kaupa (2021).                                                                                                 gaasi tarbimise jaotus

 

Joonis 6 Gaasi tarbimise jaotus sektorite kaupa 2021 (Allikas: Statistikaamet)               Joonis 7 Gaasi tarbimise jaotus sektorite kaupa (2012 - 2021). (Allikas: Statistikaamet)