Andmevahetusplatvorm Estfeed

Andmevahetusplatvorm Estfeed

Estfeed andmevahetusplatvorm on digitaalne keskkond, mille kaudu toimub elektriturul ja gaasiturul andmevahetus avatud tarnija vahetamiseks, mõõteandmete edastamiseks ning turuosalisele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ja talle antud õiguste tagamiseks. Elering on vastavad andmevahetusplatvormid arendanud elektrituru andmevahetuseks 2013.a. ning gaasiturule 2017.a. ning nimetanud süsteemid brändiga Estfeed.

Eleringi Estfeedi brändi alla koondunud kogu energiaandmete platvormiteenused järgmises mahus:

 • Elektri-ja gaasituru avatud tarne äriprotsessid ja mõõteandmete kogumine ning teistele energiateenustele energiaandmetele ligipääs (nn Andmeladu);
 • Kliendiportaal, mille kaudu lõppkliendid saavad ligipääsu oma tarbimis-ja tootmisandmetele, lepingute infole, andmete jagamisele ning taastuvenergia andmetele;
 • Õiguste halduse tehniline lahendus;
 • Energiastatistika ja avaandmete lahendus (Q32023).

 

Estfeedi skeem

Joonis 14 Estfeedi andmevahetusplatvorm

 

Andmelao kaudu tagatakse andmevahetus järgmistele gaasiettevõtjatele:

 • Võrguettevõtja – mõõtepunkti(de), lepingute info ja mõõteandmete edastamine; avatud tarne lepingute info kättesaamine;
 • Tootja ja/või gaasihoidla operaator – mõõtepunkti(de) ja mõõteandmete edastamine;
 • Avatud tarnijaavatud tarne lepingute ja portfellilepingute info edastamine ja mõõtepunktide info ja mõõteandmete kättesaamine;
 • Bilansihalduravatud tarne lepingute ja portfellilepingute info edastamine;
 • Süsteemihaldur – katkematu avatud tarne ahela haldamine.

Andmelaost võimaldatakse andmetele ligipääs ka energiateenuse osutajatele, aga oluline on, et nemad saavad andmetele ligi ainult turuosalise antud ligipääsuõiguste alusel.

Avatud tarnija vahetamiseks, mõõteandmete edastamiseks ning bilansivastutuse tagamiseks on loodud järgmised põhifunktsionaalsused:

 • kodeerimise protsess;
 • mõõtepunkti tehniliste andmete ja mõõteandmete esitamise protsess;
 • tarnijavahetuse ja seda kirjeldava sõnumite vahetamise protsess;
 • võrguettevõtja võrguarve edastuse protsess;
 • avatud tarnija ja võrguettevõtja vahelise infovahetuse kanal;
 • katkematu avatud tarne ahela ja bilansiportfellide (bilansipiirkondade) haldus;
 • bilansiselgituse agregeeritud koondraportite arvutamine ja edastamine.

Estfeediga on ühendatud ka täiendavad sidussüsteemid nagu Eleringi taastuvenergia infosüsteem ja bilansihalduse süsteem seadusandluses toodud õiguste alusel.

Estfeedi gaasi andmelao toimimise skeem

Estfeedi kliendiportaal

Estfeedi kliendiportaal

Turuosalistest lõppkliendid (tarbijad, tootjad) ja nende esindajad saavad oma andmetele ligipääsu selleks loodud veebiportaali (nn kliendiportaali) kaudu (aastal 2013-2016 oli lõppklientidele andmetele ligipääs ja volituste edastamine Andmelao kasutusliideses, aastast 2017 loodi selleks e-elering).

Kliendiportaal peab tagama lõppklientidele oma mõõteandmetele ligipääsu koos andmete allalaadimise ja edastamise võimalusega, sh tagada kättesaadavus endaga seotud infole: lepingute tähtajad, avatud tarnijad, mõõteandmed, turuosalise EIC kood ja turuosalisega seotud mõõtepunktide EIC koodid ning andmete kättesaamise kasutajamugavus.

Õiguste osas peab olema võimalus hallata oma esindusõigusi ning anda oma andmete jagamiseks nõusolekuid teistele turuosalistele kui on tema konkreetne energiamüüja. Andmejälgija vaates tuleb turuosalisele kuvada info, kes, millal ja mis õiguse alusel on saanud ligi tema tarbimiskoha mõõteandmetele vm seotud infole.

Kliendiportaali mõttekaart

Joonis 16 Kliendiportaali mõttekaart

Kasutajaõigused

Kasutajaõigused

Elering peab tagama, et turuosalise andmetele Andmelaost saavad ligipääsu vaid need osapooled, kellel on selleks seadusjärgne õigus või kellele turuosaline ise on selle õiguse andnud.

Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. Esindusõiguse aluseks võib olla volitus või seadus (seadusest tulenev esindusõigus).


Ligipääsuõigus tähendab õigust saada ligi andmetele. Juriidilise isiku andmetele ligipääsuks on vajalik volitus juriidilise isiku esindusõigusega isiku poolt; Füüsilise isiku andmetele ligipääsuks on vajalik nõusolek. Füüsilise isiku nõusolekule kohaldub isikuandmete kaitse üldmäärus.

Ligipääsuõiguste üldpõhimõtted on järgmised:

 • Elektri-ja gaasi ettevõtjatel ning energiateenustel tuleb Andmelao andmetele ligipääsuks sõlmida Eleringiga leping. Andmeladu haldab rollipõhiselt ligipääsu andmetele (kas kasutaja on müüja, võrguettevõtja jne). Iga Andmelao kasutaja, sh sidussüsteemi tehtud päring tuleb valideerida vastu seaduse alusel tagatud ligipääsuõigust ja/või lõppkliendi antud volitust. Andmetele saab ligipääsu vaid kas turuosalise poolt antudvolituse/nõusoleku või seaduseõiguse alusel.
 • Võrgulepingu kliendile tagatakse juurdepääs kliendiportaali kaudu edastatavatele andmetele. Kliendil on õigus volituse andmise kaudu edastada oma mõõtepunkti ja mõõteandmeid teistele isikutele ja süsteemidele.

Statistika, analüüs ja avaandmed

Statistika, analüüs ja avaandmed

Estfeed arendusplaanis on eesmärk arendada lahendus tegelike mõõteandmete alusel energiabilansi andmete töötlemiseks ja kasutamiseks koondväljundina:

 • energia (elekter ja gaas) lõpptarbimise agregeeritud arvutamine valitud resolutsioonis, asukohas (maakond, linn, küla, KOV), tegevusvaldkonna (tööstus, põllumajandus, teenindus jms) osas või teenuse ahelaga (bilansiportfell, võrguettevõtja tegevuspiirkond) jm;
 • energia (elekter ja gaas) tootmise agregeeritud arvutamine valitud resolutsioonis, asukohas, kütuseliigiti või teenuse ahelaga jm;
 • olemasolevate bilansiselgituse raportite jaoks mõõteandmete agregeerimise uuendamine (funktsionaalsusena olemas);
 • gaasisüsteemi kaitstud tarbijate tarbimiskoguste kalkuleerimise jm selleks vajalike andmetega raport.