Euroopa Liidu eesmärgid biometaani valdkonnas

Euroopa Liidu eesmärgid biometaani valdkonnas

2018. aasta detsembris jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/2001 näeb ette, et aastaks 2030 katab Euroopa Liit vähemalt 32% kogu oma energiatarbimisest taastuvenergiaga. Sealjuures peavad kõik liikmesriigid 2030. aastaks tagama, et vähemalt 14% kogu transpordisektoris tarbitud kütusest oleks toodetud taastuvatest energiaallikatest. Direktiiv sätestab, et taastuvkütuseid tuleks alati toota säästlikult ning seetõttu peaksid taastuvkütused, mis panustavad direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisesse ja mille toomist toetatakse riiklikest toetuskavadest, vastama säästlikkuse ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumitele.29

Euroopa Komisjon tutvustas 2019. aasta detsembris Euroopa rohelist kokkulepet, mille raames võeti kohustus jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes 55% ning 2050. aastaks jõuda kliimaneutraalsuseni. Selleks on vaja suurendada taastuvenergia osakaalu tarbimises, jõudes taastuvenergia osakaaluni 32% summaarses energia lõpptarbimises 2030. aastaks, ning suurendada energiatõhusust, eesmärgiga tarbida vähem energiat. Kokkuleppe eesmärk on aidata kaasa innovatsioonile, luua uusi töökohti ning suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja energiajulgeolekut.30

Euroopa Liidu paketi „Eesmärk 55“ eesmärk on läbi vaadata ja ajakohastada kliima-, energia- ja transpordialased õigusnormid, et kehtivad õigusaktid oleksid kooskõlas 2030. ja 2050. aastaks seatud eesmärkidega. Lisaks sisaldab pakett mitut uut initsiatiivi. Muuhulgas teeb pakett ettepaneku suurendada taastuvenergia osakaalu eesmärki summaarses energia lõpptarbimises 2030. aastaks 32%-lt vähemalt 40%-le. Sealjuures tehakse ettepanek seada sektoripõhised alameesmärgid ning vastavad meetmed, pöörates tähelepanu sektoritele, kus taastuvenergia tarbimisele üleminek on olnud aeglasem, näiteks transpordisektorile. Komisjon soovib kiirendada ka sõidukite laadimistaristu ning alternatiivkütuste tanklate rajamist.31

„REPowerEU“ on kava, et vähendada kiirelt Euroopa Liidu sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ning hoogustada rohepööret. Kava sisaldab meetmeid, et kiirendada taastuvenergia kasutuselevõttu muuhulgas transpordisektoris. Kavas on selle eesmärgi saavutamiseks ette nähtud meetmed energiasäästu suurendamiseks, energiavarustuse mitmekesistamiseks ja taastuvenergia kiiremaks kasutuselevõtuks. Komisjon tegi ettepaneku tõsta paketi „Eesmärk 55“ raames 2030. aastaks seatud taastuvenergia osakaaluprotsendi eesmärki 40%-lt 45%-le. Biometaani tegevuskavas kavandatakse vahendeid, et jõuda 2030. aastaks 35 miljardi kuupmeetri biometaani tootmiseni, sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika abil.32


29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/2001. (2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
30 Euroopa Komisjon. (n.d.). Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimine. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_et
31 Euroopa Ülemkogu, & Euroopa Liidu Nõukogu. (n.d.). Pakett „Eesmärk 55“. https://www.consilium.europa.eu/et/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
32 Euroopa Komisjon. (2022). REPowerEU: kava Venemaa fossiilkütustest sõltuvuse kiireks vähendamiseks ja rohepöörde hoogustamiseks*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_22_3131