Biometaani tootmise statistika

Biometaani tootmise statistika

Eestis alustati biometaani tootmist 2018. aasta kevadel. Esimene biometaani tootja oli Kundas Lääne-Viru maakonnas asuv Rohegaas OÜ ning sama aasta suvel alustas tootmist ka teine ettevõte Biometaan OÜ. 2020. aastal alustasid biometaani tootmist Vinni Biogaas OÜ, Tartu Biogaas OÜ, 2021. aastal Oisu Biogaas OÜ ja 2022. aastal Bioforce Aravete OÜ.

Joonisel 24 on kujutatud biometaani tootmise kasv Eestis 2018.-2021. aastal.

Biometaani tootmine Eestis aastail 2018 kuni 2021

Joonis 24 Biometaani tootmine Eestis 2018.-2021. aastal

2021. aastal toodeti biometaan 55 567 MWh reoveesetetest, 61 081 MWh loomasõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5897 MWh biojäätmetest ja 4829 MWh muust biomassist. Joonisel 25 on kujutatud 2021. aastal Eestis biometaani tootmiseks kasutatud toorained. Kogu Eestis toodetud biometaan on seni suunatud transpordisektori tarbimisse.39

2022. aastal toodetud biometaani kogused toorainete lõikes

Joonis 25 2022. aastal toodetud biometaani kogused toorainete lõikes

 

Kohalikul toorainel põhineva biometaani tootmine mitmekesistab Eesti energiaportfelli ning suurendab energiajulgeolekut. Samuti aitab fossiilsete kütuste asendamine taastuvkütustega vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.


39 Elering. (n.d.). Biometaani päritolutunnistused. https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused

40 Elering. (2022). Eesti gaasiülekandevõrgu arengukava 2022-2031.
https://elering.ee/sites/default/files/2022-03/Eesti%20gaasi%C3%BClekandev%C3%B5rgu%20arengukava%202022-2031.pdf