8.7. Biometaanituru toetused

8.7. Biometaanituru toetused

2017. aastal võeti vastu määrus „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“, mille eesmärgiks on hoogustada biometaani tootmist ja tarbimist Eestis, et vähendada fossiilkütuste tarbimist ning saavutada vedelkütuse seaduse § 21 nimetatud transpordisektori taastuvkütuste tarnimise eesmärgid. Määruse eesmärk on soodustada kodumaise biometaani tootmist ja biometaani kui taastuvkütuse tarbimist transpordisektoris ning aitab luua tingimusi, et pärast toetusperioodi lõppu minna üle turupõhisele biometaani tootmisele.46 Meedet võib lugeda edukaks – biometaanituru tekkest 2018. aasta kevadel on Eestis 2022. aasta alguseks lisandunud 5 biometaani tootmisjaama, mille 2021. aasta kogutoodang oli 152 352 MWh. Kogu toodetud biometaan on seni suunatud transpordisektori tarbimisse.47

Tanklate rajamise ja gaasibusside kasutuselevõtmise toetamiseks võeti 2015. aastal vastu „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused“ määrus tanklate rajamise ja gaasibusside kasutuselevõtmise toetamiseks. Toetuse eesmärgiks oli biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, tekitades taastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudluse ja soodustades biometaani kasutuselevõttu transpordisektoris. Toetatavad tegevused olid võimekuse rajamine biometaani tarnimiseks ja tankimisvõimaluse pakkumiseks avalikus lahus- või võrgutanklas ning avaliku liiniveo korraldamisel biometaani tarbivate gaasibusside kasutuselevõtt.48 Meetme raames toetati 15 gaasitankla rajamist – toetusskeemi eelselt oli Eestis 3-5 gaasitanklat. 2022. aastaloli gaasitanklate arv Eestis kasvanud 24-ni ning täiendavalt plaanis rajada 2 gaasitanklat. Toetusmeetmest toetati biometaanibusside kasutuselevõttu neljas piirkonnas: Tartus, Pärnus, Pärnu lähiümbruses ning Tallinnas. Biometaani kasutuselevõtt avalikul liiniveol aitab vähendada ühistranspordi süsinikujalajälge ning loob nõudluse kohalikule biometaanile.

2022. aasta augustis jõustus „Bioressursside väärindamise investeeringutoetus“ määrus. Toetusmeetme eesmärgiks on bioressursside väärindamine, teadus- ja arendustegevuse, sealhulgas innovatsiooni, kasvatamine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine. Investeeringutoetust on muuhulgas võimalik taotleda biogaasi- ja biometaanijaamade rajamiseks.49 50


46 Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord. (2017). Riigi Teataja I, 15.09.2017, 9; Riigi Teataja I, 06.03.2019, 17. https://www.riigiteataja.ee/akt/115092017009?leiaKehtiv


47 Elering. (n.d.). Biometaani päritolutunnistused. https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused


48 Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused. (2015). Riigi Teataja I, 25.11.2015, 9; Riigi Teataja I, 14.07.2020, 26. https://www.riigiteataja.ee/akt/114072020026?leiaKehtiv

49 Bioressursside väärindamise investeeringutoetus. (2022). Riigi Teataja I, 23.08.2022, 3; Riigi Teataja I, 23.08.2022, 3.
https://www.riigiteataja.ee/akt/123082022003


50 Peepson, A. (2022). Taaste- ja vastupidavusrahastu bioressursside väärindamise investeeringutoetus.
https://biometaan.info/sites/default/files/documents/2022-06/bioressursid_rrf_mem_argo_peepson.pdf