Lisa 11.2. Regulatsioonid

Lisa 11.2. Regulatsioonid

Direktiiv EL/2018/2001 – käsitleb taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist.


Direktiiv 2009/73/EÜ – käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju.


Direktiiv 2014/32/EL – mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta.


Direktiiv 2014/94/EL – alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta.


Määruses 2022/1032 - millega muudetakse määruseid (EL) 2017/1938 ja (EÜ) nr 715/2009 seoses gaasi hoiustamisega, seati kohustus gaasimahutite täitumusele 1. novembri seisuga.


Määrus 2022/1369 - käsitleb gaasinõudluse vähendamise koordineeritud meetmeid.


Määrus 2022/1854 - käsitleb kõrgete energiahindadega seotud erakorralisi sekkumismeetmeid.


Määrus 2022/2576 - millega suurendatakse solidaarsust gaasi ostmise parema koordineerimise, usaldusväärsete hinna võrdlusaluste ja piiriülese gaasikaubanduse abil.


Määrus (EL) 2015/703 – (Interoperability - IN NC) võrgueeskiri koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade kohta.


Määrus (EL) 312/2014 – (Balancing - BAL NC) ülekandesüsteemides gaasivarustuse tasakaalustamise võrgueeskiri.


Määrus (EL) 2017/459 – (Capacity Allocation Mechanisms - CAM NC) gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri.


Määrus (EL) 2017/460 – (Tariff - TAR NC) võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta.


Määrus 1227/2011 – (REMIT) energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta.


Määrus 1348/2014 – (REMIT Implementation Acts) milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6.


Määrus 617/2010 – käsitleb komisjoni teavitamist Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest.


Määrus 2019/942 – millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ACER).

Määrus 715/2009 – Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta. Koos Lisaga 1, mis käsitleb ülekoormuse juhtimise protseduure (Congestion Management Procedures - CMP Guidline).


Määrus 2017/1938 - gaasivarustuskindluse tagamise meetmed.