Lisa 11.4. Valemid mõõtetingimustes mõõdetud gaasivoo arvutamiseks leppetingimustele ja energiaks.

Lisa 11.4. Valemid mõõtetingimustes mõõdetud gaasivoo arvutamiseks leppetingimustele ja energiaks.

Järgnevalt on loetletud lühendid, mida kasutatakse valemites gaasi koguse arvutamiseks:

r - gaasi tihedus mõõtetingimustel
r0 - gaasi tihedus leppetingimustel
E - energia
Hs,m - kütteväärtus leppetingimustel, massi alusel
Hs,v - kütteväärtus leppetingimustel, mahu alusel
M - mass
Mm - moolmass
p - rõhk mõõtetingimustel
p0- rõhk leppetingimustel
Ra - universaalne gaasikonstant
T - temperatuur mõõtetingimustel
Tb - temperatuur leppetingimustel
V - maht mõõtetingimustel
Vb - maht leppetingimustel
Z - gaasi kokkusurutavus mõõtetingimustel
Zb - gaasi kokkusurutavus leppetingimustel

Esitatud valemeid kasutatakse:

  • leppetingimustel gaasikoguse (mahu) arvutamiseks;
  • massi arvutamiseks;
  • energia arvutamiseks.

Arvutamise eelduseks mõõtetingimustes gaasi mahu V (m3) mõõtetulemus.

Mahu arvutamine

Esimese võimalusena võib leppetingimustel gaasi mahu Vb arvutamiseks kasutada valemit, kus leppetingimustele teisendamine toimub gaasi tiheduste alusel (nimetatakse ka tiheduste kaudu teisendamiseks):

tiheduste kaudu teisendamine

Arvestades, et gaasi tiheduse mõõtetingimustel ρ saab arvutada:

%CF%81.png

saame teise võimalusena leppetingimustel gaasi mahu arvutamiseks valemi, mida nimetatakse ka PTZ teisenduseks:

PTZ teisendus.png

Massi arvutamine

Mass M arvutatakse:

Mass M.png

 

või kui asendame tiheduse valemi (2) avaldisega:

asendame%20tiheduse%20valemi%20(2)%20avaldisega.png

Energiahulga arvutamine

Energiahulka E võib arvutada kas mahu või massi alusel, korrutades selle vastava kütteväärtusega Hs

Mahu alusel arvutades valemiks on:

Mahu alusel arvutades valemiks on

 

kus Vb saab kas valemist (1) või valemist (3).

Massi alusel arvutades valemiks on:

Massi alusel arvutades valemiks on.png

 

kus M saab valemi (4) või (5) alusel.

Tegurid gaasi mahu ja parameetrite teisendamiseks erinevatele temperatuuri tingimustele

Tabelis 12 on toodud tegurid gaasi mahu ja parameetrite teisendamiseks erinevatele põlemisproduktide tagastumistemperatuuridele ja koguse mõõtmise määratletud leppetemperatuuridele

Tabel 12 Teisendustegurid63

teisendustegurid

 

63 EVS-EN ISO 13443: Natural gas - Standard reference conditions