Kvaliteedinäitajad ülekandevõrku sisestatavale biometaanile

Kvaliteedinäitajad ülekandevõrku sisestatavale biometaanile
  • Gaasisüsteemi sisestatava biometaani kvaliteet peab vastama p 8.5.1 toodud tabelis ja standardis EVSEN 16723-1 esitatud või samaväärsetele nõuetele.
  • Ülekandevõrku sisestamise punktis võib biometaani hapnikusisaldus ületada p 8.5.1 toodud tabelis esitatud väärtust ja olla väiksem või võrdne 0,5 moolprotsendiga tingimusel, et ülekandevõrgu kõikides väljundpunktides on torustikus segunenud gaasi hapnikusisaldus lubataval tasemel väiksem või võrdne 0,02 moolprotsendiga. Sisestatava biometaani hapnikusisalduse lõplik piirväärtus fikseeritakse liitumislepingus.
  • Jaotusvõrku sisestamise punktis peab biometaani hapnikusisaldus olema madalam või võrdne 0,5 moolprotsendiga.
  • Gaasisüsteemi sisestatava gaasi temperatuur peab olema piirides 0–40 Celsiuse kraadi.
  • Gaasi kvaliteedinõuded on määratud leppetingimustel, milles gaasi absoluutne rõhk on 101,325 kilopaskalit ja gaasi temperatuur 20 Celsiuse kraadi.

 

Eestis toodetud biometaani ülekandevõrku sisestamise korral, lisaks p 8.5.1 toodud esitatud kvaliteedinõuetele, on süsteemihalduril õigus määratleda:

  • biometaani sisestamise tehnoloogia;
  • tehnilised ja metroloogilised nõuded mõõtesüsteemidele kooskõlas süsteemihalduri tehniliste tingimustega, nagu gaaskromatograafi paigaldamise ja kasutamiselevõtu nõuded;
  • ohutusabinõud vältimaks nõuetele mittevastavast biometaanist põhjustatavaid kahjustusi gaasivõrkudele ja –seadmetele.