8.2. Lisa 2. Regulatsioonid

8.2. Lisa 2. Regulatsioonid

 

Direktiiv 2012/27/EL – käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ

Direktiiv 2019/944 – elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL

Määrus 2019/943 – käsitletakse elektrienergia siseturgu ning tunnistatakse kehtetuks määrused 713/2009

Määrus 2019/942 – asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet Määrus 2019/941 – käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ

Määrus 1227/2011 – (REMIT) energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta

Määrus 1348/2014 – (REMIT Implementation Acts) käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6 Määrus 2015/1222 – (CACM) kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised

Määrus 2016/1719 – (FCA) kehtestatakse pikaajaliste võimsuse jaotamise suunised

Määrus 2017/2195 – (EBGL) kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri

Määrus 543/2013 – (Transparency Regulation) käsitleb elektriturgudel andmete esitamist ja avaldamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 714/2009 I lisa

Määrus 617/2010 – käsitleb komisjoni teavitamist Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr736/96

Määrus 838/2010 – (ITC) kehtestatakse põhivõrguettevõtjate omavahelise hüvitamise mehhanismi ja ülekandetasusid käsitleva ühise regulatiivse lähenemisviisi suunised