7.3.4.2 Müüja vahetuse protsess alates 01.01.2023

7.3.4.2 Müüja vahetuse protsess alates 01.01.2023

Tähtajalised ja tähtajatud avatud tarne lepingud

Avatud tarne leping võib olla sõlmitud igale turuosalisele kas tähtajatuna või tähtajalisena, sõltuvalt lepingu sõlmimise kokkulepetest avatud tarnija ja turuosalise vahel.

a) Avatud tarnija sisestab Estfeedi Andmelattu avatud tarne lepingu tähtajatuna, kui turuosalisega sõlmitud lepingul puudub lõpptähtaeg ning turuosalisele ei kaasne lepingu lõpetamisega tasunõudeid avatud tarnijalt;

b) Avatud tarnija sisestab Estfeedi Andmelattu avatud tarne lepingu tähtajalisena, kui turuosalisega on sõlmitud tähtaegne leping ning turuosalisele võib kaasneda lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasunõudeid avatud tarnijalt. Ennetähtaegsete lepingute tasunõuete proportsionaalsuse üle teostab järelevalvet Konkurentsiamet.

 

Avatud tarnija ehk elektrimüüja vahetuse protsess

Avatud tarnija vahetumine võib toimuda mistahes kalendripäeval vastavalt alltoodud protsessile:

a) Tarnijavahetuse protsess Estfeedis algab uuelt avatud tarnijalt turuosalise kohta uue lepinguinfo edastamisega vähemalt 14 päeva ette. Avatud tarnija edastab järgmised andmed: turuosalise ID, mõõtepunkti EIC kood, avatud tarne lepingu algusaeg ja lõppaeg ning ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasunõue (jah/ei). Uue lepinguinfo kättesaamisel lõpetab Estfeed turuosalise senise avatud tarne viivitamata ning edastab lepingumuudatuse info seotud avatud tarnijatele ja võrguettevõtjale;

b) Avatud tarne lepingut saab sõlmida kalendripäeva täpsusega algusajaga kell 00.00 ja lõppajaga kell 24:00;

c) Uus avatud tarnija peab enne avatud tarne lepingu sõlmimist kontrollima, kas turuosalisel on olemas kehtiva võrgulepinguga mõõtepunkt, mille kohta isik soovib avatud tarne lepingut sõlmida ning kas turuosalise kehtiv avatud tarne leping sisaldab ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasunõuet. Viimase korral on avatud tarnija kohustus informeerida turuosalist lepingu nõudest veendumaks, et turuosaline on teadlik tarnijavahetusega kaasnevatest võimalikest kuludest;

d) Kui turuosalisel on uus võrguleping (nt kinnisvaratehingud), mis jõustub mistahes kuupäeval, saab uus avatud tarne leping alata kas samal kuupäeval, mis on võrgulepingu algusaeg või avatud tarnija vähemalt üks päev ette sisestatud hilisem kuupäev . Perioodil, mis erineb võrgulepingu algusajast ja uue avatud tarne lepingu jõustumisest, on turuosalise avatud tarnijaks tema võrguettevõtja või võrguettevõtja nimetatud müüja;

e) Kui turuosalisel ei ole vähemalt 1 päev ette sõlmitud uut avatud tarne lepingut, jääb turuosaline võrguettevõtja avatud tarne portfelli võimalusega sõlmida uus avatud tarne leping vähemalt 1 päev ette ajakavas.

f) Kui turuosalise võrguleping lõpeb, lõpetab Estfeed Andmelaos sama kuupäevaga ka turuosalise avatud tarne lepingu;

g) Tarbijal on võimalik taganeda avatud tarne lepingu sõlmimisest 14 päeva jooksul. Avatud tarnija saab edastada Estfeedi Andmelattu turuosalisega lepingu lõpetamise vähemalt 1 päev ette ajakavas;

h) Elektriettevõtjatel on kohustus omada avatud tarne lepingut. Avatud tarne portfellilepingu vahetus teisele elektriettevõtjale (avatud tarnija ja võrguettevõtja) on ajakavas vähemalt 7 päeva ette. Kui avatud tarnijal puudub avatud tarne portfellileping, ei saa ta avatud tarnijana tegutseda ning süsteemihaldur lõpetab tema tegevuse ja avatud tarne lepingud. Kui võrguettevõtjal puudub avatud tarne portfellileping, määratakse tema avatud tarnijaks tema nn ülem-võrguettevõtja avatud tarnija ning süsteemihaldur edastab vastava info Konkurentsiametile;

i) Avatud tarnijatel on võimalik tagasiulatuvalt lepinguinfo parandusi edastada, kui muudatusteks on võetud kooskõlastus mõõtepunkti võrguettevõtjalt, seotud avatud tarnijalt ja bilansihaldurilt.