Päritolutunnistuste riikidevaheline ülekanne

Päritolutunnistuste riikidevaheline ülekanne

Tulenevalt energiamajanduse korralduse seadusest toimub päritolutunnistuste ülekanne Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide vahel Eleringi biometaani registri kaudu. Päritolutunnistust saab kasutada energia päritolu tõendamiseks lõpptarbijale. Riiklikult määratud pädevad asutused peavad tagama päritolutunnistuste täpsuse, usaldusväärsuse ja pettusekindluse, samuti peavad päritolutunnistustega seotud toimingud olema elektroonilised.52 Eleringil on kavas käivitada biometaani päritolutunnistuste riikidevaheline ülekanne Euroopa päritolutunnistusi väljastavate asutuste ühenduse (Association of Issuing Bodies- AIB)53 keskse registri kaudu.


52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/2001. (2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN


53https://www.aib-net.org/