Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringis mõtleme kaasa ja panustame Euroopa kliimaeesmärkide saavutamisse. Oleme eestvedajaks, et muuta elektri- ja gaasisüsteemid kliimaneutraalseks. Meie jaoks on oluline hinnata ettevõtte tegevuse mõju erinevatele valdkondadele, suurendada tegevuste positiivset mõju ning vähendada võimalikku negatiivset mõju meid ümbritsevale keskkonnale. Eleringis on välja töötatud kliimapoliitika põhimõtted ja samuti oleme kaardistanud Eleringi süsiniku jalajälje ning töötanud välja kava selle vähendamiseks. Oleme ettevõttena süsiniku jalajälje vähendamises võtnud Euroopa liidust ambitsioonikama eesmärgi: muuta Elering 2030. aastaks kliimaneutraalseks. See võimaldab ka meie klientidel saavutada kliimaneutraalsust varem, kuna elektrienergia ja energia transport lõppkliendini mõjutab suuresti kõikide ühiskonnas pakutavate toodete ja teenuste jalajälge. Eleringi vastutustundliku ettevõtte tegevusplaan pöörab keskkonnamõõtme all erilist tähelepanu kliimapoliitika, taastuvenergia, keskkonna taastamise, ohtlike jäätmete, liinide mõju ja visuaalse mõju aspektidele.

Eleringi kliimapoliitika elluviimine toimub läbi kliimapoliitika juhtrühma ning iga-aastase tegevuskava aastani 2030. Igal aastal on seatud konkreetsed eesmärgid ja tegevused ning nende elluviimise progressi jälgitakse pidevalt. Samuti toimub iga-aasta seatud eesmärkide tegevuste ülevaatamine ja ajakohastamine. 

Eleringi eesmärk on saavutada aastaks 2030 kliimaneutraalsus ehk olukord, kus ettevõtte toote või protsessiga/teenusega seotud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside netoheitkogus on null ning see saavutatakse täiendava ning vältimatu heite kompenseerimise abil. Elering on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2025 peab Eleringi kasvuhoonegaaside heide olema vähenenud 50% ning aastaks 2030 peab olema saavutatud neutraalsus. Kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamisel oleme võtnud stardipunktiks aasta 2019. Selleks, et saavutada seatud eesmärk – kliimaneutraalsus aastaks 2030, alustati 2019. ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja aruandlusega. Samuti on koostatud võimalik kasvuhoonegaaside heite prognoos kuni aastani 2030.

Eleringi kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgid

 

Võrreldes aastaga 2019 on Eleringi kasvuhoonegaaside heitkogus aastal 2021 vähenenud ca 5% (263 tuh t/CO2ekv aastal 2019 ning 251 tuh t/CO2ekv aastal 2021).

Eleringi peamiseks kasvuhoonegaaside heite allikaks on elektrienergiakadu, mis kuulub kaudsest energiatarbimisest tulenevasse skoopi ehk skoopi nr 2, moodustades ca 98% kogu ettevõtte kasvuhoonegaaside heitest

Eleringi kasvuhoonegaaside heite skoobid

Eleringi kliimaneutraalsuse 2030 saavutamiseks on võimalik ja vajalik rakendada täiendavad vabatahtlikke kasvuhoonegaaside heite alandusmeetmed (ehk tegevusi, millega vähendatakse otseselt või arvutuslikult ehk bilansipõhimõttel), kuidas ettevõte saaks liigsetest fossiilsetest kütustest pärinevat kasvuhoonegaaside heidet ehk süsiniku jalajälge vähendada ja neutraliseerida.

Rohkem infot Eleringi vastutustundliku ettevõtte ja kliimapoliitika tegevustest on leitav Eleringi 2021 aastaaruandest https://elering.ee/sites/default/files/2022-03/Elering_aastaaruanne_202…