Liigu edasi põhisisu juurde

Elering plaanib ostumenetlusega tellida ehitustöid 110kV alajaamade ehitamiseks. Selleks kvalifitseerib Elering taotlejad eelnevalt enne ostukutse saatmist.

Kvalifitseerimisel osalemiseks palume huvitatud isikutel saata taotlus tähtajaks 05.11.2018 kl 12:00 e-posti aadressile vladimir.antson@elering.ee. Hilinenud taotluseid Elering vastu ei võta!

Kvalifitseerimistaotlus peab olema esitatud vastavalt dokumendis „Juhised pakkujatele“ ja selle lisades sisalduvatele tingimustele. Taotlus peab koosnema järgmistest dokumentidest,  mille kohustuslikud vormid on lisatud käesolevale dokumendile „Juhised pakkujatele“:

  1. Kvalifitseerimistingimuste p. 1.1.1 – p.1.1.5 osas kirjalik kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta (Eleringi vormil);
  2. Andmed varasemalt täidetud lepingute kohta (Eleringi vormil);
  3. Eelnevate majandusaastate netokäibed (Eleringi vormil).

Käesolevale „Juhised pakkujatele“ dokumendile on lisatud tulevase ostukutse kavand. Kvalifitseeritavate pakkujate arv ei ole piiratud.

Elering teavitab taotlejaid 3 tööpäeva jooksul alates kvalifitseerimise otsuse tegemisest kvalifitseerimise tulemustest.

Elering esitab ostukutse koos tellitavate tööde kirjeldusega kõigile kvalifitseeritud taotlejatele. Elering plaanib kvalifitseerunud ettevõtetele esitada pakkumuse kutse osaleda projekteerimis ja ehitustööde ostus 110kV alajaamade renoveerimiseks või liitumislahtrite ehituseks 110kV alajaamades, kusjuures enamus tööks vajalikud primaarseadmeid antakse üle Eleringi poolt. Eeldatav tellija poolt üleantavate seadmete nimekiri, mille osas taotleja peab olema valmis teostama projekteerimist ja ehitamist, on järgnev:

  • Võimsuslüliti 3AP1FG Siemens
  • Lahkvõimsuslüliti 3AP1FG-DCB Siemens
  • Lahklüliti SFG 123p100 Hapam
  • Maanduslüliti TEC 123/100 Hapam
  • Voolutrafo OISK 123 Trench
  • Mahtuvuslik pingetrafo TCVT 123 Trench
  • Ühitatud mõõtetrafo SVAS 123 Trench

Parim pakkumine valitakse välja odavaima hinna alusel. Elering võib kvaliftseeritud pakkujatelt sooritada mitu ostu, saates igakordselt kvalifitseeritud taotlejatele ostukutse. Taotlejate kvalifitseerumine 110kV alajaamade ehitustööde tellimiseks kehtib kuni 31.12.2019.

Käesoleva dokumendi lisaks on ka igakordse ostu võitjaga sõlmitava töövõtulepingu kavand.

Taotleja, kellel on käesoleva ostu eelkvalifitseerimisele protsessiga seoses küsimusi, peab esitama vastava selgitustaotluse e-kirja teel aadressile vladimir.antson@elering.ee.

Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku poolt (juhul, kui pakkumus ei allkirjasta esindusõigusega juhatuse liige, siis peab pakkumusele olema lisatud allkirjastaja volikiri).

Kui taotluse esitavad mitu taotlejat ühiselt, peavad nad volitama enda hulgast esindaja. Ühistaotlejad esitavad vastava volikirja ( võivad kasutada käesolevale dokumendile lisatud  vormi „Ühispakkujate volikiri ja kinnitus“).

Ostul ühispakkumise korral peab taotlus sisaldama kirjalikku kinnitust, et pakkujad vastutavad ostumenetluse võitmise korral sõlmitava töövõtulepingu täitmise eest solidaarselt.

Hankija võib esitada Taotlejale kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud andmete kohta täpsustavaid küsimusi ja Taotleja on kohustatud esitama Hankijale selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid kolme (3) tööpäeva jooksul Hankija sellekohase nõude saamisest arvates.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Uudis Book page Hooldustööd Lihtlehekülg