Liigu edasi põhisisu juurde

Liitumistasu katab kõik tegelikud liitumisega seotud põhjendatud kulud. Liitumistasu arvutamisel lähtub Elering Konkurentsiameti poolt kinnitatud dokumendist „Elering AS liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“ (edaspidi Metoodika).

Metoodika kohaselt koosneb liitumistasu järgmistest komponentidest:

  • ehitustööde ja seonduvate tööde maksumus - liitumisvõimsuse tagamiseks projekteeritavate ning ehitatavate elektripaigaldiste rajamise kulu;
  • menetlustasu - liitumistaotluse või kooskõlastustaotluse alusel koostatava liitumispakkumise või kooskõlastuse väljastamise ning allkirjastamise korraldamise kulu;
  • toimingutasu - sõlmitud liitumislepingu või väljastatud kooskõlastuse järgsete toimingute korraldamise kulu.

Menetlus- ja toimingutasude suurused on kehtestatud liitumistingimustega.

Tasu liik 

Menetlustasu €

Toimingutasu €

Kokku €

Üle 1 MW tootja liitumise kooskõlastus 1600 - 1600

Liitumine ainult tarbimissuunaliselt  

1600 1300 2900
Liitumine tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega kuni 50 MW või ainult tootmissuunaline võimsusega kuni 50 MW 2000 10 200 12 200
Liitumine tarbimis- ja tootmissuunalise võimsusega üle 50 MW või ainult tootmissuunaline võimsusega üle 50 MW 4000 15 300 19 300

 

Menetlus- ja toimingutasud koosnevad liitumistega tegelevate Eleringi töötajate tööjõukuludest ning tegelikest otsestest kuludest kliendi tootmisseadme katsetamiseks.

Menetlustasu tuleb kliendil tasuda enne võrguettevõtja poolt liitumispakkumise koostamise alustamist, milleks Elering esitab menetlustasu arve kolme tööpäeva jooksul alates liitumistaotluse registreerimisest. Toimingutasu tasutakse liitumistasu teise ja kolmanda osamaksega ning makstava summa suurus on sõltuv taotluse liigist. 

Liitumislepingu järgne esimene osamakse tuleb kliendil tasuda 60 päeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimisest. Esimene osamakse on 20% lepingus ettenähtud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest.

Teine osamakse on 50% liitumislepingus sätestatud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest ja tuleb tasuda 20 päeva jooksul pärast liitumispunkti ehitamise hanke võitja välja kuulutamisest ja enne hanke võitjaga töövõtulepingu sõlmimist. Elering esitab kliendile arve hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast hanke eduka pakkuja selgumist.

Kolmas osamakse tuleb tasuda pärast liitumispunkti valmimist ja moodustab ülejäänud osa tegelikest ehitustööde ja seonduvate tööde kuludest, millest on maha arvatud juba tasutud summad (esimene ja teine osamakse).

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg