Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti ja Soome gaasisüsteemi haldurid Elering ja Gasgrid Finland on alustanud ühist avalikku konsultatsiooni seoses Balticconnectori võimsuse jaotamise mehhanismiga. Avalik konsultatsioon on avatud 23. augustini.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Erkki Sappi poole Eleringist (Erkki.Sapp@elering.ee) või Esa Hallivuori poole Gasgrid Findlandist (esa.hallivuori@gasgrid.fi).
Konsultatsiooni tagasiside palume saata customerservice@gasgrid.fi ja erkki.sapp@elering.ee.


The Finnish and Estonian Transmission System Operators (the TSOs), Gasgrid Finland Oy and Elering AS, organize the public consultation concerning Balticconnector capacity allocation mechanism – consultation is open until 23rd of August

Gas market on the Finnish-Baltic region has faced major changes in terms of gas importing routes, but also in terms of gas commodity price levels and quite uncertain operating environment. Also, new Floating LNG Terminal will be connected to the regional infrastructure increasing the entry capacity to serve the regional gas market participants and end consumers. Due to these factors, the operation environment of the market participants is changed.

Balticconnector interconnection point plays important role what comes to gas deliveries between Finland and Baltic States. Gasgrid Finland and Elering have made an assessment on the two possible capacity allocation mechanims which can be applied at Balticconnector – currently applicable Implicit Capacity Allocation (ICA) mechanism based on confirmed nominations and Auction mechanism according to the principles defIned by the EU Regulation (Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems, ”Capacity Network Code, CAM NC”).

The assessment made by the TSOs can be found here.

The TSOs invite market participants to provide opinions which capacity allocation mechanism option is the preferred one from their operation point of view. The TSOs recommend to take a look on the assessment material prepared by the TSOs which may provide food for thoughts. The TSOs also add some questions to which the TSOs are requesting the market participants to touch upon in their opinions.

 • What is the preferred option: Implicit Capacity Allocation mechansim or Auction mechansim, and why?
 • How do the market participants, especially shippers and potential Floating LNG terminal users evaluate the risk of congestion at Balticconnector and its possible impacts on their decisions on utilizing the terminal?
 • Which option is more cost-effective for the gas consumers: auction may lead to smaller risk premium than the ICA, but increased transmission charges and may lead to challenges for the operation of the common entry tariff zone where one of the fundamentals is that there are no tariffs at internal interconnection point. On the other hand, ICA may lead to increased risk premium, but smaller transmission costs?

Gasgrid Finland and Elering will be pleased to receive written opinions to the following e-mail addresses: customerservice@gasgrid.fi and erkki.sapp@elering.ee.

Parties providing comments must separately notify whether their comment or part of it is confidential information that may not be published on the websites of the TSOs. The TSOs have the right to send opinions given to the relevant national regulatory authories (NRAs). Please provide your written opinions in English.

The opinions shall be submitted by Tuesday 23rd of August at 23:59 EEST.

For further information, please contact:
Esa Hallivuori, Head of Gas Market Unit of Gasgrid Fnland Oy, esa.hallivuori@gasgrid.fi
Erkki Sapp, Head of Energy Market Department of Elering AS, erkki.sapp@elering.ee

Järgnevalt on toodud Eesti ja Läti ühise gaasibilansitsooni bilansilepingu tüüptingimuste avaliku konsultatsiooni tulemused

On 16th September this year, the public consultation on the amendments to the Estonian-Latvian Joint Balancing Area Balancing Rules (hereinafter - the draft amendments) closed, during which several proposals and comments were received.

As a result of the public consultation, the Estonian transmission system operator Elering AS and the common system operator for natural gas transmission and storage Conexus Baltic Grid AS summarised the proposals and comments received and adjusted the draft Amendments.

Summary of the proposals and comments on the draft amendments submitted for public consultation and the updated draft amendments submitted to the Public Utilities Regulatory Commission and the Estonian Competition Council for approval on 22nd September 2022 can be found attached below.
 

Elering AS ja Fingrid Oy töötasid ühiselt välja pika-ajalise võimsuse määramise ja jaotamise kahepoolse metoodika pika-ajaliste finantsinstrumentide pakkumiseks Eesti-Soome piiril.

Turuosalisi kutsutakse välja töötatud metoodika kohta oma arvamust avaldama kahe nädala jooksul, saates oma arvamus 26. juunini 2022 e-posti aadressile: Airi Noor (Airi.Noor@elering.ee) või Antti Raininko (Antti. Raininko@fingrid.fi).

Dokumendid: Kahepoolse metoodika projekt (inglise keeles)

Kutse turu-uuringule 
28.04.2022 kell 12:00-14:00 Teamsis

Elering AS plaanib hankida partneri omanikujärelevalve, kaablitööde järelevalve ja insenertehnilise konsultatsiooniteenuse osutamiseks. Turu võimaluste ja teenuste detailide täpsemaks välja selgitamiseks viib Elering AS läbi turu-uuringu.

Hange plaanitakse eelduslikult välja kuulutada 2022. aasta II kvartalis. Hanke eesmärk on ühtlustada omanikujärelevalve teenuse, kaablitööde teenuse ja insenertehnilise konsultatsiooniteenuse kvaliteeti ja korraldust.

Samuti soovib Elering AS turu-uuringus arutleda järgmistel teemadel:

 1. turuosaliste võimekus pakkuda planeeritavas hankes sisalduvaid teenuseid,
 2. spetsialistide pädevusnõuded,
 3. teenuse osutamise tähtajad,
 4. järelevalve teenuse osutaja vastutuse määramine.

Turu-uuring toimub MS Teams vahendusel 28.04.2022 kell 12:00-14:00. Osavõtmiseks palume saata osalussoov koos turu-uuringus osaleva isiku ees- ja perekonnanimega ning ettevõtte andmetega, keda ta turu-uuringus esindab ja MS Teams’i kasutajanimega hiljemalt 27.04.2022 kella 13:00ks e-posti aadressile: inna.klandorf@elering.ee. Tähtajast hiljem laekunud soovialavalduste puhul ei taga Elering osalemise võimalust turu-uuringus.

Turu-uuringus esitatud info protokollitakse ning Elering AS-il on õigus seda avaldada tulevikus avaldatava riigihanke juurde kui läbiviidud turu-uuringu andmeid.

Elering on välja töötanud Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni eelnõu, mille eesmärgiks on vajaduse tekkimisel Eestis rakendatava võimsusmehhanismi kirjeldamine ning sellele turuosaliste tagasiside saamine.

Vastavalt kontseptsioonile ja turuosaliste tagasisidele pannakse vajadusel kokku strateegilise reservi reeglistik, mille kinnitab vastavalt kontseptsiooni ettepanekule enne rakendamist Konkurentsiamet. Dokumendis kirjeldatakse Eesti jaoks sobivaimat võimsusmehhanismi - strateegilist reservi. Kontseptsioonidokument sisaldab ettepanekut strateegilise reservi rakendamise detailide osas, kuid ei tähenda, et strateegiline reserv Eestis rakendatakse. Palume Teil tutvuda kontseptsioonidokumendiga ning seal toodud tingimustele, ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside vormi.

Tagasisidet ootame kuni 15. jaanuarini 2022, aadressile siim.iimre@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee

Baltikumi süsteemihaldurid töötasid välja sagedusjuhtimise (LFC) reservide ühtlustatud eelkvalifitseerimise nõuded, millele tuginedes töötatakse välja siseriiklikud eelkvalifitseerimise nõuded. Ühised eelkvalifitseerimise nõuded püstitavad võrdsed võimalused Baltikumi turuosalistele pakkuda LFC reserve Baltikumi ühisel võimsusturul. Palume Teil tutvuda kirjeldatud eelkvalifitseerimise nõuetega ja ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (Questions for public consultation), eelistatud on inglise keel.

Ootame tagasisidet kuni 15. detsembrini aadressile Tarmo.Rahmonen@elering.ee

Elering viib läbi avaliku konsultatsiooni grupierandi määruse alusel päikeseparkidele makstava toetuse kasumlikkuse hindamise metoodikate osas.

Konsultatsiooni käigus saavad huvitatud turuosalised esitada arvamusi ja ettepanekuid väljatöötatud metoodika ja kaasnevate dokumentide osas kuni 29.10.2021, saates arvamused ja ettepanekud e-posti aadressile solar@elering.ee.  
Grupierandi määruse tingimused kehtivad kuni 50 kW võimsusega tegevustoetust saavatele tootmisseadmetele, mis alustasid tootmist alates 1.07.2020.

Taustast

Elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 59 lg 2 p 1, lg 25 ja § 108 lg 1 kohaselt on kuni 50 kW võimsusega tootmisseadmete omanikel õigus saada taastuvenergia tegevustoetust, mida makstakse iga võrku antud MWh kohta 12 aastase perioodi vältel suuruses 53.7 €.

2020 aasta juunikuus võeti vastu seadusemuudatus, mis jõustus 1.07.2020 ning ELTS § 59 lg 26 kohaselt on eelnevalt nimetatud toetuse puhul tegemist riigiabiga grupierandi (GBER) määruse artikli 43 tähenduses ning selle andmisel järgitakse samas määruses sätestatut. GBER määruse artikli 43 lõige 6 sätestab isikule antavale abile ülempiiri ja lähtuvalt GBER määruse artiklist 43, tuleb abi andmisel veenduda, et antav abi oleks kooskõlas määruses sätestatuga

KPMG on Eleringi tellimusel välja töötanud metoodika projektide kasumlikkuse arvestamiseks (Lisa A), viinud tulenevalt metoodikast läbi tootmisüksuste sektoripõhise analüüsi (Lisa B) ning Elering kui tegevustoetuste maksja ja riigiabi andja on välja töötanud rakenduskava (Lisa C), mille abil tagada projektide vastavus grupierandi määruses kehtestatud kasumlikkuse ülempiirile. Dokumentatsiooni juurde kuulub hindamismudel (Lisa D) vajadusel projektide individuaalse hindamise läbiviimiseks. Dokumendid on lisatud manustena.

Elering AS ja AS "Augstsprieguma tīkls" töötasid ühiselt välja võimsuse arvutamise ja jaotamise metoodika Venemaaga (edaspidi metoodika).

Turuosalisi kutsutakse välja töötatud metoodika kohta oma arvamust avaldama 23. septembriks 2021, saates oma arvamuse e-posti aadressile: consultations@ast.lv või erkki.sapp@elering.ee.

Dokumendid: 1) Metoodika projekt (inglise keeles); 2) Selgitav dokument.

Andmete avalikustamise ühiste põhimõtete avalik konsultatsioon

Avalik konsultatsioon on avatud kuni 06.09.2021. Täpsem informatsioon on leitav konsultatsioonidokumendis, mis on leitav lehe jalusest.

Tagasiside palume esitada alljärgneva(te)le kontakti(de)le:

AmberGrid:

Kontakt: J.Cerniauskas@ambergrid.lt

Conexus Baltic Grid:

Kontakt: Janis.Akmens@conexus.lv or capacity@conexus.lv

GasGrid Finland:

Kontakt: Mika.Myotyri@gasgrid.fi

Elering:

Kontakt: Veiko.Aunapuu@elering.ee

Balti süsteemihaldurid edastavad avalikule konsultatsioonile Baltikumi ühiste bilansiselgituse reeglite dokumendi, kus on toodud uuendatud Baltikumi ühine bilansienergia hinnaarvutamise metoodika. Metoodika muutmine on tingitud Euroopa tasakaalustamise võrgueeskirja – Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (edaspidi GL EB) – ning GL EB artikli 52 lõike 2 kohaselt kõikide Euroopa põhivõrguettevõtjate poolt esitatud bilansiselgituse reeglite harmoniseerimise ettepanekust tulenevatest nõuetest.

Palume tagasiside andmisel kasutada tagasiside küsimustiku vormi, mis on lisatud avaliku konsultatsiooni materjalide hulka.

Ootame tagasisidet 20nda augustini aadressile kristofer.vare@elering.ee.

Pärast eelnimetatud tähtaega koostavad Balti süsteemihaldurid lõpliku ühiste bilansiselgituse reeglite dokumendi, mille alusel tehakse muudatusettepanekud kohalikes tüüptingimustes/metoodikate dokumentides ning mis esitatakse seejärel kinnitamiseks asjaomase riigi regulaatorile.

Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid on leitavad allpool manusest.

Läti ja Eesti süsteemihaldurid AS „Conexus Baltic Grid“ ja Elering AS viisid läbi avaliku konsultatsiooni muudatustele Läti regulaatori (Otsus nr. 164, 28.10.2019) ja Eesti regulaatori (Otsus nr. 7-10/2019-007 30.09.2019) poolt kooskõlastatud Ühistes bilansilepingu tüüptingimustes (edaspidi – kavandatud Muudatused).

Avaliku konsultatsiooni eesmärk oli saada tagasisidet kavandatud muudatuste kohta.

Ühiste bilansilepingu tüüptingimuste muudatused on plaanis kehtestada 30 päeva pärast Eesti ja Läti regulaatorite ühist kooskõlastust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtib ühiste bilansilepingu tüüptingimuste praegune versioon.

Konsultatsioonidokument (kavandatud Muudatused) ning laekunud tagasiside ja süsteemihalduri kommentaarid tagasisidele on leitavad lehe jalusest.

 

Balti süsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid viisid läbi reserviturgude turutesti avaliku konsultatsiooni. Konsultatsiooni aluseks oli analüüs "Baltic Reserve Capacity Market Study".

Süsteemihaldurid vaatasid uuringus teadaolevaid ja eeldatavaid reservi pakkumise võimekusega ressursse. Eesmärk oli välja uurida, kas ja millises ulatuses suudavad olemasolevad ressursid erinevaid reserve pakkuda ja milline oleks kõige optimaalsem reservituru ülesehitus lähtudes süsteemi töökindlusest ja kuludest.

Analüüsis uuriti mitmeid erinevaid stsenaariumeid ja turgude ülesehitust:

 • kas iga riik suudaks oma reservivajadusi katta iseseisvalt;
 • kas Baltimaade-ülese reserviturg tagaks töökindluse;
 • kas ja kui palju abi oleks pärast mandri Euroopaga sünkroniseerimist naaber-reserviturgudega koostööst.

Balti süsteemihaldurid kutsusid turuosalisi üles jagama oma seisukohti reservide uuringus kasutatud ressursside ja reservide kulude kohta perioodil 12. märts 2021 kuni 15. aprill 2021.

Konsultatsiooni tulemused on toodud manuses.

Balti süsteemihaldurid edastavad avalikule konsultatsioonile ühised reguleerimisturu reeglite uuendused, mis rakenduvad üleeuroopalise bilansituru platvormi MARIga liitumisel.

Balti elektrisüsteemihaldurid plaanivad liituda üleeuroopalise käsitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservide (mFRR) turuplatvormiga MARI, et tagada bilansiturgude integreerumine Euroopaga. Uuendatud reguleerimisturu ühtsed reeglid sisaldavad uuendusi standardtootele ja tingimusi, millele peavad kõik vastavat reguleerimisteenust osutavad pakkujad vastama. Samuti selgitatakse täiendavas seletuskirjas ka MARI platvormiga liitumise võimalikku ajastust.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (questinonnaire for public consultation) (eelistatud on inglise keel).

Ootame tagasisidet 7. novembrini aadressile Gunnar.Pallas@elering.ee.

Balti riikide põhivõrguettevõtjad on kokku leppinud Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimises Mandri-Euroopa sünkroonalaga 2025. aasta lõpuks.

Mandri-Euroopa sünkroonpiirkonna reeglite täitmiseks võtavad põhivõrguettevõtjad kasutusele ühise sageduse juhtimise ja reservturgude kontseptsiooni, mis on esitatud avalikule konsultatsioonile turuosalistelt tagasiside saamiseks.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (public consultation questinonnaire) (eelistatud on inglise keel).

Ootame tagasisidet 30. oktoobrini aadressile Tarmo.Rahmonen@elering.ee.

Konkurentsiameti, Eleringi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi moodustatud tarbimise juhtimise töögrupp on töötanud välja esialgse kontseptsiooni iseseisva agregaatori paindlikkuse kaasamiseks Eestis kõigile turutasemetele. 

Konsultatsiooni raames on turuosalised palutud arvamust avaldama dokumendis väljapakutud turumudeli, selgituspõhimõtete ja andmevahetuse lähenemise osas. Tagasisidet võib anda vabas vormis kirjalikult. 

Konsultatsioon kestab 3.-24. juulini ja seisukohad palutakse esitada meilaadressil karin.lehtmets@konkurentsiamet.ee .

20. juulil 14.00-16.00 toimub veebiseminar, kus tutvustatakse dokumendi põhilisi vaatepunkte ja nägemusi ning kus turuosalistel on võimalik ka suuliselt teema üle arutleda ja arvamust avaldada. Seminarile registreerumiseks palun kirjutada meiliaadressil karin.lehtmets@konkurentsiamet.ee . 

Vaata pikemat käsitlust Konkurentsiameti kodulehelt siit.

Alates jaanuarist 2020 moodustasid Eesti ja Läti ühise bilansitsooni, mis koosneb Eesti ja Läti gaasiturgudest. Bilansitsooni toimimiseks töötasid süsteemihaldurid AS Conexus Baltic Grid ja Elering AS välja ühised võrgulepingu tüüptingimused, mille kooskõlastasid Eesti ja Läti regulaatorid ning mis rakendati alates 1. jaanuarist 2020 Eesti ja Läti ühises bilansitsoonis.

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on saada tagasisidet kavandatud muudatuste kohta, mis tagaksid ühise bilansitsooni parema toimimise. Eesmärk on muudatused rakendada 30 päeva pärast Läti ja Eesti regulaatorite kooskõlastust.

Konsultatsioonidokument on leitav lehe manusest.

Avalik konsultatsioon kestab kuni 17. märts 2020 Tagasiside palume saata (inglise keeles):

Küsimuste korral palume võtta ühendust ülaltoodud kontaktidega.

Avalikule konsultatsioonile laekunud tagasiside kokkuvõte on leitav lehe manusest.

Elering AS kuulutab välja avaliku konsultatsiooni uute elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas.

Tüüptingimused on plaanis rakendada koos uue hinnakirjaga alates aastast 2022. Uutesse tüüptingimustesse on võrreldes kehtivate tüüptingimustega lisandunud kaks uut tariifikomponenti, võimsustasu ja tarbimiskoha tasu. Uute tariifikomponentide eesmärgiks on vähendada võrgus üleliigse võimsuse ja kasutuseta tarbimiskohtade ülevalhoidmist.

Tarbimiskoha komponent baseerub vastava pingeastme minimaalset liitumisvõimsust võimaldava alajaama lahtri amortisatsioonil ja selle keskmisel põhjendatud tulukusel seadmete eluea jooksul.

Võimsustasu kajastaks kliendi liitumispunkti taga asuva võrgu kulusid, mis on vajalik vastava võimsuse edastamiseks tarbijale ja moodustaks Eleringi lubatud tuludest 10%.

Juhime tähelepanu, et uued tariifikomponendid hakkaksid lisaks võrgulepingu sõlminud klientidele kehtima ka klientidele, kellele on vastavalt liitumislepingule liitumispunktid valmis ehitatud, kuid kes ei ole sõlminud võrgulepingut.

 

Avalik konsultatsioon kestab kuni 1. detsember 2019. Tagasiside palume saata siim.iimre@elering.ee

Avalik konsultatsioon ülekandevõrgu investeeringute planeerimiseks

Seoses Balticconnectori valmimisega oleme alustanud ülekandevõimsuste täpsustamist aastaks 2020 ning planeerimisprotsessi naabersüsteemihalduritega regionaalses gaasivõrgus toimuvate hooldustööde osas. Käesolevaks ajaks on selgunud, et nii Eesti kui ka Läti gaasi ülekandevõrgus on vaja teha lähema paari aasta jooksul töid et saavutada Balticconnectori maksimaalne tehniline võimekus, millede teostamise ajaks on vaja Balticconnectori ülekandevõimsus  mõlemal suunal piirata teatud perioodidel nullini. Need tööd kestavad eeldatavasti suurusjärgus kaks kuni kolm kuud. Lisaks on vaja kindlasti 2020 aasta suvel teha tööd, mis on seotud Balticconnectori projektiga ja mis tähendavad ca 25 päevast täielikku katkestust Balticconnectori gaasiülekandes. Selleks, et planeerida töid optimaalselt on Eleringile ja Conexus Baltic Grid-ile väga oluline saada aru turuosaliste ootustest Eesti, Läti ja Soome vahelise gaasiülekande osas 2020 ja 2021 aastaks.  

 

Tulenevalt eelpool toodust sooviksime teie sisendit ülekandevõimsusi piiravate hooldustööde paremaks planeerimiseks aastatel 2020 ja 2021 ning sooviksime, et te vastaksite järgmistele küsimustele:

 1. Milline ja kui pikk ajaperiood aastal 2020 on teie arvates kõige sobivam Balticconnectori ülekandevõimsusi piiravate hooldustööde läbiviimiseks?
 2. Kas Eesti ja Läti gaasivõrgus lähiaastateks planeeritavad pikaajalised tööd, mis piiravad Balticconnectori ülekandevõimsuseid, on teie arvates sobivam teha 2020 või 2021 aastal ja milline võiks olla nende tööde tegemise ajaperiood.

Tagasisidet ootame hiljemalt 20.11.2019. Teie poolsed arvamusavaldused on konfidentsiaalsed ja neid ei avalikustata teistele turuosalistele. Tagasiside teie hinnangu kohta saatke palun e-posti aadressile Veiko.Aunapuu@elering.ee.

Läti ja Eesti süsteemihaldurid AST ja Elering kuulutavad välja avaliku konsultatsiooni „Venemaaga ülekandevõimsuste arvutamise metoodika“ osas. Metoodika allokeerib kogu elektrienergia kaubanduse Läti ja Venemaa vahelisele piirile.  Metoodika on kavas kehtestada koos ülekandetariifiga Venemaalt imporditavale elektrile pärast seda, kui Leedu süsteemihaldur Litgrid sulgeb kaubandusele kolmandatest riikidest Valgevene-Leedu piiri. Imporditariifi metoodika väljatöötamine ja kinnitamine toimub eraldi protsessina.

Tagasiside palume saata:

Avalik konsultatsioon kestab kuni 18. oktoober 2019.

Eesti ja Soome gaasisüsteemi haldurid Elering ja Gasgrid Finland on alustanud ühist avalikku konsultatsiooni seoses Balticconnectori võimsuse jaotamise mehhanismiga. Avalik konsultatsioon on avatud 23. augustini.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Erkki Sappi poole Eleringist (Erkki.Sapp@elering.ee) või Esa Hallivuori poole Gasgrid Findlandist (esa.hallivuori@gasgrid.fi).
Konsultatsiooni tagasiside palume saata customerservice@gasgrid.fi ja erkki.sapp@elering.ee.


The Finnish and Estonian Transmission System Operators (the TSOs), Gasgrid Finland Oy and Elering AS, organize the public consultation concerning Balticconnector capacity allocation mechanism – consultation is open until 23rd of August

Gas market on the Finnish-Baltic region has faced major changes in terms of gas importing routes, but also in terms of gas commodity price levels and quite uncertain operating environment. Also, new Floating LNG Terminal will be connected to the regional infrastructure increasing the entry capacity to serve the regional gas market participants and end consumers. Due to these factors, the operation environment of the market participants is changed.

Balticconnector interconnection point plays important role what comes to gas deliveries between Finland and Baltic States. Gasgrid Finland and Elering have made an assessment on the two possible capacity allocation mechanims which can be applied at Balticconnector – currently applicable Implicit Capacity Allocation (ICA) mechanism based on confirmed nominations and Auction mechanism according to the principles defIned by the EU Regulation (Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems, ”Capacity Network Code, CAM NC”).

The assessment made by the TSOs can be found here.

The TSOs invite market participants to provide opinions which capacity allocation mechanism option is the preferred one from their operation point of view. The TSOs recommend to take a look on the assessment material prepared by the TSOs which may provide food for thoughts. The TSOs also add some questions to which the TSOs are requesting the market participants to touch upon in their opinions.

 • What is the preferred option: Implicit Capacity Allocation mechansim or Auction mechansim, and why?
 • How do the market participants, especially shippers and potential Floating LNG terminal users evaluate the risk of congestion at Balticconnector and its possible impacts on their decisions on utilizing the terminal?
 • Which option is more cost-effective for the gas consumers: auction may lead to smaller risk premium than the ICA, but increased transmission charges and may lead to challenges for the operation of the common entry tariff zone where one of the fundamentals is that there are no tariffs at internal interconnection point. On the other hand, ICA may lead to increased risk premium, but smaller transmission costs?

Gasgrid Finland and Elering will be pleased to receive written opinions to the following e-mail addresses: customerservice@gasgrid.fi and erkki.sapp@elering.ee.

Parties providing comments must separately notify whether their comment or part of it is confidential information that may not be published on the websites of the TSOs. The TSOs have the right to send opinions given to the relevant national regulatory authories (NRAs). Please provide your written opinions in English.

The opinions shall be submitted by Tuesday 23rd of August at 23:59 EEST.

For further information, please contact:
Esa Hallivuori, Head of Gas Market Unit of Gasgrid Fnland Oy, esa.hallivuori@gasgrid.fi
Erkki Sapp, Head of Energy Market Department of Elering AS, erkki.sapp@elering.ee

Järgnevalt on toodud Eesti ja Läti ühise gaasibilansitsooni bilansilepingu tüüptingimuste avaliku konsultatsiooni tulemused

On 16th September this year, the public consultation on the amendments to the Estonian-Latvian Joint Balancing Area Balancing Rules (hereinafter - the draft amendments) closed, during which several proposals and comments were received.

As a result of the public consultation, the Estonian transmission system operator Elering AS and the common system operator for natural gas transmission and storage Conexus Baltic Grid AS summarised the proposals and comments received and adjusted the draft Amendments.

Summary of the proposals and comments on the draft amendments submitted for public consultation and the updated draft amendments submitted to the Public Utilities Regulatory Commission and the Estonian Competition Council for approval on 22nd September 2022 can be found attached below.
 

Elering AS ja Fingrid Oy töötasid ühiselt välja pika-ajalise võimsuse määramise ja jaotamise kahepoolse metoodika pika-ajaliste finantsinstrumentide pakkumiseks Eesti-Soome piiril.

Turuosalisi kutsutakse välja töötatud metoodika kohta oma arvamust avaldama kahe nädala jooksul, saates oma arvamus 26. juunini 2022 e-posti aadressile: Airi Noor (Airi.Noor@elering.ee) või Antti Raininko (Antti. Raininko@fingrid.fi).

Dokumendid: Kahepoolse metoodika projekt (inglise keeles)

Kutse turu-uuringule 
28.04.2022 kell 12:00-14:00 Teamsis

Elering AS plaanib hankida partneri omanikujärelevalve, kaablitööde järelevalve ja insenertehnilise konsultatsiooniteenuse osutamiseks. Turu võimaluste ja teenuste detailide täpsemaks välja selgitamiseks viib Elering AS läbi turu-uuringu.

Hange plaanitakse eelduslikult välja kuulutada 2022. aasta II kvartalis. Hanke eesmärk on ühtlustada omanikujärelevalve teenuse, kaablitööde teenuse ja insenertehnilise konsultatsiooniteenuse kvaliteeti ja korraldust.

Samuti soovib Elering AS turu-uuringus arutleda järgmistel teemadel:

 1. turuosaliste võimekus pakkuda planeeritavas hankes sisalduvaid teenuseid,
 2. spetsialistide pädevusnõuded,
 3. teenuse osutamise tähtajad,
 4. järelevalve teenuse osutaja vastutuse määramine.

Turu-uuring toimub MS Teams vahendusel 28.04.2022 kell 12:00-14:00. Osavõtmiseks palume saata osalussoov koos turu-uuringus osaleva isiku ees- ja perekonnanimega ning ettevõtte andmetega, keda ta turu-uuringus esindab ja MS Teams’i kasutajanimega hiljemalt 27.04.2022 kella 13:00ks e-posti aadressile: inna.klandorf@elering.ee. Tähtajast hiljem laekunud soovialavalduste puhul ei taga Elering osalemise võimalust turu-uuringus.

Turu-uuringus esitatud info protokollitakse ning Elering AS-il on õigus seda avaldada tulevikus avaldatava riigihanke juurde kui läbiviidud turu-uuringu andmeid.

Elering on välja töötanud Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni eelnõu, mille eesmärgiks on vajaduse tekkimisel Eestis rakendatava võimsusmehhanismi kirjeldamine ning sellele turuosaliste tagasiside saamine.

Vastavalt kontseptsioonile ja turuosaliste tagasisidele pannakse vajadusel kokku strateegilise reservi reeglistik, mille kinnitab vastavalt kontseptsiooni ettepanekule enne rakendamist Konkurentsiamet. Dokumendis kirjeldatakse Eesti jaoks sobivaimat võimsusmehhanismi - strateegilist reservi. Kontseptsioonidokument sisaldab ettepanekut strateegilise reservi rakendamise detailide osas, kuid ei tähenda, et strateegiline reserv Eestis rakendatakse. Palume Teil tutvuda kontseptsioonidokumendiga ning seal toodud tingimustele, ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside vormi.

Tagasisidet ootame kuni 15. jaanuarini 2022, aadressile siim.iimre@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee

Baltikumi süsteemihaldurid töötasid välja sagedusjuhtimise (LFC) reservide ühtlustatud eelkvalifitseerimise nõuded, millele tuginedes töötatakse välja siseriiklikud eelkvalifitseerimise nõuded. Ühised eelkvalifitseerimise nõuded püstitavad võrdsed võimalused Baltikumi turuosalistele pakkuda LFC reserve Baltikumi ühisel võimsusturul. Palume Teil tutvuda kirjeldatud eelkvalifitseerimise nõuetega ja ootame Teie tagasisidet küsimusi tekitavate punktide osas.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (Questions for public consultation), eelistatud on inglise keel.

Ootame tagasisidet kuni 15. detsembrini aadressile Tarmo.Rahmonen@elering.ee

Elering viib läbi avaliku konsultatsiooni grupierandi määruse alusel päikeseparkidele makstava toetuse kasumlikkuse hindamise metoodikate osas.

Konsultatsiooni käigus saavad huvitatud turuosalised esitada arvamusi ja ettepanekuid väljatöötatud metoodika ja kaasnevate dokumentide osas kuni 29.10.2021, saates arvamused ja ettepanekud e-posti aadressile solar@elering.ee.  
Grupierandi määruse tingimused kehtivad kuni 50 kW võimsusega tegevustoetust saavatele tootmisseadmetele, mis alustasid tootmist alates 1.07.2020.

Taustast

Elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 59 lg 2 p 1, lg 25 ja § 108 lg 1 kohaselt on kuni 50 kW võimsusega tootmisseadmete omanikel õigus saada taastuvenergia tegevustoetust, mida makstakse iga võrku antud MWh kohta 12 aastase perioodi vältel suuruses 53.7 €.

2020 aasta juunikuus võeti vastu seadusemuudatus, mis jõustus 1.07.2020 ning ELTS § 59 lg 26 kohaselt on eelnevalt nimetatud toetuse puhul tegemist riigiabiga grupierandi (GBER) määruse artikli 43 tähenduses ning selle andmisel järgitakse samas määruses sätestatut. GBER määruse artikli 43 lõige 6 sätestab isikule antavale abile ülempiiri ja lähtuvalt GBER määruse artiklist 43, tuleb abi andmisel veenduda, et antav abi oleks kooskõlas määruses sätestatuga

KPMG on Eleringi tellimusel välja töötanud metoodika projektide kasumlikkuse arvestamiseks (Lisa A), viinud tulenevalt metoodikast läbi tootmisüksuste sektoripõhise analüüsi (Lisa B) ning Elering kui tegevustoetuste maksja ja riigiabi andja on välja töötanud rakenduskava (Lisa C), mille abil tagada projektide vastavus grupierandi määruses kehtestatud kasumlikkuse ülempiirile. Dokumentatsiooni juurde kuulub hindamismudel (Lisa D) vajadusel projektide individuaalse hindamise läbiviimiseks. Dokumendid on lisatud manustena.

Elering AS ja AS "Augstsprieguma tīkls" töötasid ühiselt välja võimsuse arvutamise ja jaotamise metoodika Venemaaga (edaspidi metoodika).

Turuosalisi kutsutakse välja töötatud metoodika kohta oma arvamust avaldama 23. septembriks 2021, saates oma arvamuse e-posti aadressile: consultations@ast.lv või erkki.sapp@elering.ee.

Dokumendid: 1) Metoodika projekt (inglise keeles); 2) Selgitav dokument.

Andmete avalikustamise ühiste põhimõtete avalik konsultatsioon

Avalik konsultatsioon on avatud kuni 06.09.2021. Täpsem informatsioon on leitav konsultatsioonidokumendis, mis on leitav lehe jalusest.

Tagasiside palume esitada alljärgneva(te)le kontakti(de)le:

AmberGrid:

Kontakt: J.Cerniauskas@ambergrid.lt

Conexus Baltic Grid:

Kontakt: Janis.Akmens@conexus.lv or capacity@conexus.lv

GasGrid Finland:

Kontakt: Mika.Myotyri@gasgrid.fi

Elering:

Kontakt: Veiko.Aunapuu@elering.ee

Balti süsteemihaldurid edastavad avalikule konsultatsioonile Baltikumi ühiste bilansiselgituse reeglite dokumendi, kus on toodud uuendatud Baltikumi ühine bilansienergia hinnaarvutamise metoodika. Metoodika muutmine on tingitud Euroopa tasakaalustamise võrgueeskirja – Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (edaspidi GL EB) – ning GL EB artikli 52 lõike 2 kohaselt kõikide Euroopa põhivõrguettevõtjate poolt esitatud bilansiselgituse reeglite harmoniseerimise ettepanekust tulenevatest nõuetest.

Palume tagasiside andmisel kasutada tagasiside küsimustiku vormi, mis on lisatud avaliku konsultatsiooni materjalide hulka.

Ootame tagasisidet 20nda augustini aadressile kristofer.vare@elering.ee.

Pärast eelnimetatud tähtaega koostavad Balti süsteemihaldurid lõpliku ühiste bilansiselgituse reeglite dokumendi, mille alusel tehakse muudatusettepanekud kohalikes tüüptingimustes/metoodikate dokumentides ning mis esitatakse seejärel kinnitamiseks asjaomase riigi regulaatorile.

Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid on leitavad allpool manusest.

Läti ja Eesti süsteemihaldurid AS „Conexus Baltic Grid“ ja Elering AS viisid läbi avaliku konsultatsiooni muudatustele Läti regulaatori (Otsus nr. 164, 28.10.2019) ja Eesti regulaatori (Otsus nr. 7-10/2019-007 30.09.2019) poolt kooskõlastatud Ühistes bilansilepingu tüüptingimustes (edaspidi – kavandatud Muudatused).

Avaliku konsultatsiooni eesmärk oli saada tagasisidet kavandatud muudatuste kohta.

Ühiste bilansilepingu tüüptingimuste muudatused on plaanis kehtestada 30 päeva pärast Eesti ja Läti regulaatorite ühist kooskõlastust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtib ühiste bilansilepingu tüüptingimuste praegune versioon.

Konsultatsioonidokument (kavandatud Muudatused) ning laekunud tagasiside ja süsteemihalduri kommentaarid tagasisidele on leitavad lehe jalusest.

 

Balti süsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid viisid läbi reserviturgude turutesti avaliku konsultatsiooni. Konsultatsiooni aluseks oli analüüs "Baltic Reserve Capacity Market Study".

Süsteemihaldurid vaatasid uuringus teadaolevaid ja eeldatavaid reservi pakkumise võimekusega ressursse. Eesmärk oli välja uurida, kas ja millises ulatuses suudavad olemasolevad ressursid erinevaid reserve pakkuda ja milline oleks kõige optimaalsem reservituru ülesehitus lähtudes süsteemi töökindlusest ja kuludest.

Analüüsis uuriti mitmeid erinevaid stsenaariumeid ja turgude ülesehitust:

 • kas iga riik suudaks oma reservivajadusi katta iseseisvalt;
 • kas Baltimaade-ülese reserviturg tagaks töökindluse;
 • kas ja kui palju abi oleks pärast mandri Euroopaga sünkroniseerimist naaber-reserviturgudega koostööst.

Balti süsteemihaldurid kutsusid turuosalisi üles jagama oma seisukohti reservide uuringus kasutatud ressursside ja reservide kulude kohta perioodil 12. märts 2021 kuni 15. aprill 2021.

Konsultatsiooni tulemused on toodud manuses.

Balti süsteemihaldurid edastavad avalikule konsultatsioonile ühised reguleerimisturu reeglite uuendused, mis rakenduvad üleeuroopalise bilansituru platvormi MARIga liitumisel.

Balti elektrisüsteemihaldurid plaanivad liituda üleeuroopalise käsitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservide (mFRR) turuplatvormiga MARI, et tagada bilansiturgude integreerumine Euroopaga. Uuendatud reguleerimisturu ühtsed reeglid sisaldavad uuendusi standardtootele ja tingimusi, millele peavad kõik vastavat reguleerimisteenust osutavad pakkujad vastama. Samuti selgitatakse täiendavas seletuskirjas ka MARI platvormiga liitumise võimalikku ajastust.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (questinonnaire for public consultation) (eelistatud on inglise keel).

Ootame tagasisidet 7. novembrini aadressile Gunnar.Pallas@elering.ee.

Balti riikide põhivõrguettevõtjad on kokku leppinud Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimises Mandri-Euroopa sünkroonalaga 2025. aasta lõpuks.

Mandri-Euroopa sünkroonpiirkonna reeglite täitmiseks võtavad põhivõrguettevõtjad kasutusele ühise sageduse juhtimise ja reservturgude kontseptsiooni, mis on esitatud avalikule konsultatsioonile turuosalistelt tagasiside saamiseks.

Palume tagasiside andmisel kasutada manuses olevat tagasiside küsimustiku vormi (public consultation questinonnaire) (eelistatud on inglise keel).

Ootame tagasisidet 30. oktoobrini aadressile Tarmo.Rahmonen@elering.ee.

Konkurentsiameti, Eleringi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi moodustatud tarbimise juhtimise töögrupp on töötanud välja esialgse kontseptsiooni iseseisva agregaatori paindlikkuse kaasamiseks Eestis kõigile turutasemetele. 

Konsultatsiooni raames on turuosalised palutud arvamust avaldama dokumendis väljapakutud turumudeli, selgituspõhimõtete ja andmevahetuse lähenemise osas. Tagasisidet võib anda vabas vormis kirjalikult. 

Konsultatsioon kestab 3.-24. juulini ja seisukohad palutakse esitada meilaadressil karin.lehtmets@konkurentsiamet.ee .

20. juulil 14.00-16.00 toimub veebiseminar, kus tutvustatakse dokumendi põhilisi vaatepunkte ja nägemusi ning kus turuosalistel on võimalik ka suuliselt teema üle arutleda ja arvamust avaldada. Seminarile registreerumiseks palun kirjutada meiliaadressil karin.lehtmets@konkurentsiamet.ee . 

Vaata pikemat käsitlust Konkurentsiameti kodulehelt siit.

Alates jaanuarist 2020 moodustasid Eesti ja Läti ühise bilansitsooni, mis koosneb Eesti ja Läti gaasiturgudest. Bilansitsooni toimimiseks töötasid süsteemihaldurid AS Conexus Baltic Grid ja Elering AS välja ühised võrgulepingu tüüptingimused, mille kooskõlastasid Eesti ja Läti regulaatorid ning mis rakendati alates 1. jaanuarist 2020 Eesti ja Läti ühises bilansitsoonis.

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on saada tagasisidet kavandatud muudatuste kohta, mis tagaksid ühise bilansitsooni parema toimimise. Eesmärk on muudatused rakendada 30 päeva pärast Läti ja Eesti regulaatorite kooskõlastust.

Konsultatsioonidokument on leitav lehe manusest.

Avalik konsultatsioon kestab kuni 17. märts 2020 Tagasiside palume saata (inglise keeles):

Küsimuste korral palume võtta ühendust ülaltoodud kontaktidega.

Avalikule konsultatsioonile laekunud tagasiside kokkuvõte on leitav lehe manusest.

Elering AS kuulutab välja avaliku konsultatsiooni uute elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas.

Tüüptingimused on plaanis rakendada koos uue hinnakirjaga alates aastast 2022. Uutesse tüüptingimustesse on võrreldes kehtivate tüüptingimustega lisandunud kaks uut tariifikomponenti, võimsustasu ja tarbimiskoha tasu. Uute tariifikomponentide eesmärgiks on vähendada võrgus üleliigse võimsuse ja kasutuseta tarbimiskohtade ülevalhoidmist.

Tarbimiskoha komponent baseerub vastava pingeastme minimaalset liitumisvõimsust võimaldava alajaama lahtri amortisatsioonil ja selle keskmisel põhjendatud tulukusel seadmete eluea jooksul.

Võimsustasu kajastaks kliendi liitumispunkti taga asuva võrgu kulusid, mis on vajalik vastava võimsuse edastamiseks tarbijale ja moodustaks Eleringi lubatud tuludest 10%.

Juhime tähelepanu, et uued tariifikomponendid hakkaksid lisaks võrgulepingu sõlminud klientidele kehtima ka klientidele, kellele on vastavalt liitumislepingule liitumispunktid valmis ehitatud, kuid kes ei ole sõlminud võrgulepingut.

 

Avalik konsultatsioon kestab kuni 1. detsember 2019. Tagasiside palume saata siim.iimre@elering.ee

Avalik konsultatsioon ülekandevõrgu investeeringute planeerimiseks

Seoses Balticconnectori valmimisega oleme alustanud ülekandevõimsuste täpsustamist aastaks 2020 ning planeerimisprotsessi naabersüsteemihalduritega regionaalses gaasivõrgus toimuvate hooldustööde osas. Käesolevaks ajaks on selgunud, et nii Eesti kui ka Läti gaasi ülekandevõrgus on vaja teha lähema paari aasta jooksul töid et saavutada Balticconnectori maksimaalne tehniline võimekus, millede teostamise ajaks on vaja Balticconnectori ülekandevõimsus  mõlemal suunal piirata teatud perioodidel nullini. Need tööd kestavad eeldatavasti suurusjärgus kaks kuni kolm kuud. Lisaks on vaja kindlasti 2020 aasta suvel teha tööd, mis on seotud Balticconnectori projektiga ja mis tähendavad ca 25 päevast täielikku katkestust Balticconnectori gaasiülekandes. Selleks, et planeerida töid optimaalselt on Eleringile ja Conexus Baltic Grid-ile väga oluline saada aru turuosaliste ootustest Eesti, Läti ja Soome vahelise gaasiülekande osas 2020 ja 2021 aastaks.  

 

Tulenevalt eelpool toodust sooviksime teie sisendit ülekandevõimsusi piiravate hooldustööde paremaks planeerimiseks aastatel 2020 ja 2021 ning sooviksime, et te vastaksite järgmistele küsimustele:

 1. Milline ja kui pikk ajaperiood aastal 2020 on teie arvates kõige sobivam Balticconnectori ülekandevõimsusi piiravate hooldustööde läbiviimiseks?
 2. Kas Eesti ja Läti gaasivõrgus lähiaastateks planeeritavad pikaajalised tööd, mis piiravad Balticconnectori ülekandevõimsuseid, on teie arvates sobivam teha 2020 või 2021 aastal ja milline võiks olla nende tööde tegemise ajaperiood.

Tagasisidet ootame hiljemalt 20.11.2019. Teie poolsed arvamusavaldused on konfidentsiaalsed ja neid ei avalikustata teistele turuosalistele. Tagasiside teie hinnangu kohta saatke palun e-posti aadressile Veiko.Aunapuu@elering.ee.

Läti ja Eesti süsteemihaldurid AST ja Elering kuulutavad välja avaliku konsultatsiooni „Venemaaga ülekandevõimsuste arvutamise metoodika“ osas. Metoodika allokeerib kogu elektrienergia kaubanduse Läti ja Venemaa vahelisele piirile.  Metoodika on kavas kehtestada koos ülekandetariifiga Venemaalt imporditavale elektrile pärast seda, kui Leedu süsteemihaldur Litgrid sulgeb kaubandusele kolmandatest riikidest Valgevene-Leedu piiri. Imporditariifi metoodika väljatöötamine ja kinnitamine toimub eraldi protsessina.

Tagasiside palume saata:

Avalik konsultatsioon kestab kuni 18. oktoober 2019.