Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrivõrguga liitumine on reguleeritud õigusaktidega, milleks on elektrituruseadus ja selle alusel kehtestatud võrgueeskirjad ning Euroopa Komisjoni määrus nr 2016/631 tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (Requirements for Generators, edaspidi RfG) ja Euroopa Komisjoni määrus nr 2016/1388 tarbimise ühendamise nõuete kohta (Demand Connection Code, edaspidi DCC). Samuti tuleb elektrivõrguga liitumisel lähtuda Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustest ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikast.

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustega (edaspidi liitumistingimused) on lähtuvalt elektrituruseadusest, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast, võrgueeskirjast, RfG-st ja DCC-st sätestatud menetluslikud ja tehnilised reeglid, põhimõtted ning tingimused:

 • põhivõrguga liitujatele;
 • põhivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • põhivõrguga ühendatud tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse elektrienergia tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud tingimuste täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse;
 • jaotusvõrguettevõtjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • tootjatele, kelle B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid ühendatakse jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga.

Tootmismoodulite jagunemine:

 • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
 • B--tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
 • C--tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
 • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Alates 1. juulist 2019 alustatud liitumismenetlustele kohalduvad liitumistingimused on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2019 otsusega nr 7-10/2019-003.

Loe detailsemat selgitust viimasest  liitumistingimuste muudatusest.

 

 

 

 

 

Pingestamis- ja sünkroniseerimistaotlused
Pingestamistaotlus
Sünkroniseerimistaotlus

Võrguga ühendamist ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib ELTS ja selle § 42 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määrus nr 10 „ Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, kus on sätestatud võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise kord. ELTS § 73 lõige 1 näeb ette võrguettevõtja kohustuse kooskõlastada Konkurentsiametiga ELTS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika (edaspidi Metoodika).  

Metoodikas on Elering täpsustanud liitumistasu koosseisu kuuluvaid kulukomponente, nende maksumuse kujunemist ning liitumistasu tasumise põhimõtteid. Samuti kirjeldab Metoodika täpsemalt liitumistasu kujunemist samaaegsetel liitumistel ning olukorras, kus Elering rajab liitumislepingu täitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi või –seadmeid, mis on liituja poolt soovitud läbilaskevõime tagamiseks vajalikud ning välja on toodud ka liitumistasu vähendamise põhimõtted.

Alates 1. juulist  2019  alustatud liitumismenetlustele kohalduv Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiameti 03.06.2019 otsusega nr 7-10/2019-004.

Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika   01.07.2019

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustega (edaspidi liitumistingimused) on lähtuvalt elektrituruseadusest, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast, võrgueeskirjast, RfG-st ja DCC-st sätestatud menetluslikud ja tehnilised reeglid, põhimõtted ning tingimused:

 • põhivõrguga liitujatele;
 • põhivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • põhivõrguga ühendatud tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse elektrienergia tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud tingimuste täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse;
 • jaotusvõrguettevõtjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • tootjatele, kelle B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid ühendatakse jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga.

Tootmismoodulite jagunemine:

 • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
 • B--tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
 • C--tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
 • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Alates 1. juulist 2019 alustatud liitumismenetlustele kohalduvad liitumistingimused on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2019 otsusega nr 7-10/2019-003.

Loe detailsemat selgitust viimasest  liitumistingimuste muudatusest.

 

 

 

 

 

Pingestamis- ja sünkroniseerimistaotlused
Pingestamistaotlus
Sünkroniseerimistaotlus

Võrguga ühendamist ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib ELTS ja selle § 42 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määrus nr 10 „ Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, kus on sätestatud võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise kord. ELTS § 73 lõige 1 näeb ette võrguettevõtja kohustuse kooskõlastada Konkurentsiametiga ELTS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika (edaspidi Metoodika).  

Metoodikas on Elering täpsustanud liitumistasu koosseisu kuuluvaid kulukomponente, nende maksumuse kujunemist ning liitumistasu tasumise põhimõtteid. Samuti kirjeldab Metoodika täpsemalt liitumistasu kujunemist samaaegsetel liitumistel ning olukorras, kus Elering rajab liitumislepingu täitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi või –seadmeid, mis on liituja poolt soovitud läbilaskevõime tagamiseks vajalikud ning välja on toodud ka liitumistasu vähendamise põhimõtted.

Alates 1. juulist  2019  alustatud liitumismenetlustele kohalduv Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiameti 03.06.2019 otsusega nr 7-10/2019-004.

Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika   01.07.2019

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis