Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrivõrguga liitumine on reguleeritud õigusaktidega, milleks on elektrituruseadus, Vabariigi Valitsuse määrused „Võrgueeskiri“ ja „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ ning Euroopa Komisjoni määrus nr 2016/631 tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (Requirements for Generators, edaspidi RfG) ja Euroopa Komisjoni määrus nr 2016/1388 tarbimise ühendamise nõuete kohta (Demand Connection Code, edaspidi DCC). Samuti tuleb elektrivõrguga liitumisel lähtuda Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustest ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikast.  

Tootjate liitumine

RfG nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 27.04.2019. Seoses olemasolevate tootmismoodulite varasema määratlemise vajadusega kohaldati erandina RfG artiklit 4 lg-t 2 punkti b kohe pärast määruse jõustumist 17.05.2016.

Samuti jõustusid 27.04.2019 Vabariigi Valitsuse määruse „Võrgueeskiri“ uus redaktsioon ja Vabariigi Valitsuse määrus „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, millega kehtestati muuhulgas nõuded uutele tootmismoodulitele. RfG ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja nõudeid rakendatakse tootmismoodulitele, mis ei ole RfG art 4 lg 2 mõttes olemasolevad tootmismoodulid. RfG art 4 lg 2 järgi loetakse tootmismoodul olemasolevaks, kui RfG jõustumise päeval ehk 17.05.2016 oli tootmismoodul juba võrku ühendatud või kui põhitootmismooduli ostuks oli sõlmitud siduv leping hiljemalt 17.05.2018 ja selle lepingu sõlmimisest teavitati võrguettevõtjat hiljemalt 17.11.2018.

Lisaks rakendatakse RfG-st ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast tulenevaid nõudeid enne 17.05.2016 võrguga ühendatud C- või D-tüüpi tootmismoodulitele, mis ehitatakse ümber sel määral, et selle tootmismooduli võrguga ühendamiseks algselt sõlmitud liitumislepingus kirjeldatud tootmismooduli tehnilised näitajad muutuvad või esinevad muud RfG artiklis 4 lõikes 1 punktis a toodud asjaolud. Samuti võib olemasoleva tootmismooduli omanik omaalgatuslikult esitada Eleringile taotluse RfG nõuete rakendamiseks.

Olemasolevatele tootmismoodulitele jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 01.07.2003 jõustunud määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ nõuded.

 RfG sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 08.11.2018 otsusega nr 7-26/2018-005 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse RfG tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Tarbijate liitumine

Tarbijate liitumisele rakendatakse elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast ning DCC-st tulenevaid nõudeid.  DCC jõustus 07.09.2016, kuid selle nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 18.08.2019.

DCC sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 22.02.2019 otsusega nr 7-26/2019-005 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse DCC tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik kehtivad nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Dokumendid:

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustega (edaspidi liitumistingimused) on lähtuvalt elektrituruseadusest, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast, võrgueeskirjast, RfG-st ja DCC-st sätestatud menetluslikud ja tehnilised reeglid, põhimõtted ning tingimused:

 • põhivõrguga liitujatele;
 • põhivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • põhivõrguga ühendatud tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse elektrienergia tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud tingimuste täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse;
 • jaotusvõrguettevõtjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • tootjatele, kelle B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid ühendatakse jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga.

Tootmismoodulite jagunemine:

 • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
 • B-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
 • C-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
 • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Alates 1. juulist 2019 alustatud liitumismenetlustele kohalduvad liitumistingimused on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2019 otsusega nr 7-10/2019-003.

Loe detailsemat selgitust viimasest  liitumistingimuste muudatusest.

 

 

 

 

 

Pingestamis- ja sünkroniseerimistaotlused
Pingestamistaotlus
Sünkroniseerimistaotlus

Võrguga ühendamist ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib ELTS ja selle § 42 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määrus nr 10 „ Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, kus on sätestatud võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise kord. ELTS § 73 lõige 1 näeb ette võrguettevõtja kohustuse kooskõlastada Konkurentsiametiga ELTS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika (edaspidi Metoodika).  

Metoodikas on Elering täpsustanud liitumistasu koosseisu kuuluvaid kulukomponente, nende maksumuse kujunemist ning liitumistasu tasumise põhimõtteid. Samuti kirjeldab Metoodika täpsemalt liitumistasu kujunemist samaaegsetel liitumistel ning olukorras, kus Elering rajab liitumislepingu täitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi või –seadmeid, mis on liituja poolt soovitud läbilaskevõime tagamiseks vajalikud ning välja on toodud ka liitumistasu vähendamise põhimõtted.

Alates 1. juulist  2019  alustatud liitumismenetlustele kohalduv Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiameti 03.06.2019 otsusega nr 7-10/2019-004.

Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika   01.07.2019

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

Tootjate liitumine

RfG nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 27.04.2019. Seoses olemasolevate tootmismoodulite varasema määratlemise vajadusega kohaldati erandina RfG artiklit 4 lg-t 2 punkti b kohe pärast määruse jõustumist 17.05.2016.

Samuti jõustusid 27.04.2019 Vabariigi Valitsuse määruse „Võrgueeskiri“ uus redaktsioon ja Vabariigi Valitsuse määrus „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, millega kehtestati muuhulgas nõuded uutele tootmismoodulitele. RfG ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja nõudeid rakendatakse tootmismoodulitele, mis ei ole RfG art 4 lg 2 mõttes olemasolevad tootmismoodulid. RfG art 4 lg 2 järgi loetakse tootmismoodul olemasolevaks, kui RfG jõustumise päeval ehk 17.05.2016 oli tootmismoodul juba võrku ühendatud või kui põhitootmismooduli ostuks oli sõlmitud siduv leping hiljemalt 17.05.2018 ja selle lepingu sõlmimisest teavitati võrguettevõtjat hiljemalt 17.11.2018.

Lisaks rakendatakse RfG-st ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast tulenevaid nõudeid enne 17.05.2016 võrguga ühendatud C- või D-tüüpi tootmismoodulitele, mis ehitatakse ümber sel määral, et selle tootmismooduli võrguga ühendamiseks algselt sõlmitud liitumislepingus kirjeldatud tootmismooduli tehnilised näitajad muutuvad või esinevad muud RfG artiklis 4 lõikes 1 punktis a toodud asjaolud. Samuti võib olemasoleva tootmismooduli omanik omaalgatuslikult esitada Eleringile taotluse RfG nõuete rakendamiseks.

Olemasolevatele tootmismoodulitele jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 01.07.2003 jõustunud määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ nõuded.

 RfG sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 08.11.2018 otsusega nr 7-26/2018-005 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse RfG tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Tarbijate liitumine

Tarbijate liitumisele rakendatakse elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast ning DCC-st tulenevaid nõudeid.  DCC jõustus 07.09.2016, kuid selle nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 18.08.2019.

DCC sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 22.02.2019 otsusega nr 7-26/2019-005 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse DCC tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik kehtivad nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Dokumendid:

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustega (edaspidi liitumistingimused) on lähtuvalt elektrituruseadusest, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast, võrgueeskirjast, RfG-st ja DCC-st sätestatud menetluslikud ja tehnilised reeglid, põhimõtted ning tingimused:

 • põhivõrguga liitujatele;
 • põhivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • põhivõrguga ühendatud tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse elektrienergia tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud tingimuste täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse;
 • jaotusvõrguettevõtjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
 • tootjatele, kelle B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid ühendatakse jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga.

Tootmismoodulite jagunemine:

 • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
 • B-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
 • C-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
 • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Alates 1. juulist 2019 alustatud liitumismenetlustele kohalduvad liitumistingimused on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2019 otsusega nr 7-10/2019-003.

Loe detailsemat selgitust viimasest  liitumistingimuste muudatusest.

 

 

 

 

 

Pingestamis- ja sünkroniseerimistaotlused
Pingestamistaotlus
Sünkroniseerimistaotlus

Võrguga ühendamist ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib ELTS ja selle § 42 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määrus nr 10 „ Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, kus on sätestatud võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise kord. ELTS § 73 lõige 1 näeb ette võrguettevõtja kohustuse kooskõlastada Konkurentsiametiga ELTS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika (edaspidi Metoodika).  

Metoodikas on Elering täpsustanud liitumistasu koosseisu kuuluvaid kulukomponente, nende maksumuse kujunemist ning liitumistasu tasumise põhimõtteid. Samuti kirjeldab Metoodika täpsemalt liitumistasu kujunemist samaaegsetel liitumistel ning olukorras, kus Elering rajab liitumislepingu täitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi või –seadmeid, mis on liituja poolt soovitud läbilaskevõime tagamiseks vajalikud ning välja on toodud ka liitumistasu vähendamise põhimõtted.

Alates 1. juulist  2019  alustatud liitumismenetlustele kohalduv Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiameti 03.06.2019 otsusega nr 7-10/2019-004.

Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika   01.07.2019

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid