Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering. Toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele.  Toetuse rahastamine on lähemalt kirjeldatud taastuvenergia tasu peatükis.

Tuult energiaallikana kasutav tootja võib vastavalt elektrituruseaduse § 591-le saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 Gh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi.

Eesti riik sai Euroopa Komisjonilt 2017. aasta detsembris taastuvenergia toetusskeemile uue riigiabi loa, mis on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel

Allolevalt viitelt leiab Eleringi koostatud juhendi esmakordsetele toetuse taotlejatele:

Juhendmaterjal elektritootjatele taastuvenergia toetuse taotlemiseks

Toetust makstakse kaksteist aastat alates tootmise alustamisest. Tootmise alustamise ajaks loetakse võrguettevõtja poolt tootmisseadme tunnistamist võrgueeskirja nõuetele vastavaks.

Taastuvenergia toetuse määr on 5,37 s/kWh ehk 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta. 

Tõhusa koostootmise toetuse määr on 3,2 s/kWh ehk 0,032 eurot kilovatt-tunni kohta. 

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse tootmisseadmega seotud kõikide liitumispunktide lõikes saldeeritud tunniandmete alusel (võrku antud elektrienergia miinus võrgust võetud elektrienergia igas tunnis).

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 7. kuupäevaks ja toetus makstakse taotluses näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Toetuse saajate ja makstud toetuste kohta avaldatakse info Eleringi veebilehel ja Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi registris.

Tootmisseadme või tootja andmete muutumisel, sh. tootmisseadmega seotud mõõtepunktide andmete muutumisel peab tootja saatma sellekohase info viivitamata e-posti aadressile: resupport@elering.ee.

Toetus on tootmisseadmepõhine. Tootmisseadme omaniku ehk tootja vahetumine ei too kaasa muutusi toetusperioodi alguse ja lõpu osas.

Tootmisseadme registreerimine ja kvalifitseerimine toetuse saajaks

 

Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb tootmisseade registreerida toetuse saajaks. Palume Teil sisse logida Taastuvenergia infosüsteemi aadressil green.elering.ee ja täita registreerimise vorm. Samasse infosüsteemi palume  salvestada võrguettevõtjaga kahepoolselt allkirjastatud võrguleping.

 

Tootmisseadet saavad infosüsteemis registreerida võrgulepingu omanikud ja äriühingute puhul esindusõigust omavad juhatuse liikmed.

Kui Te ei tooda elektrienergiat päikesepaneelidega, ei oma ettevõtte esindusõigust või soovite saada tõhusa koostootmise toetust, siis palume saata vabas vormis sooviavaldus koos võrgulepinguga e-posti aadressile resupport@elering.ee.

Peale sooviavalduse kättesaamist kontrollime esitatud andmeid ja vajadusel küsime lisainfot. Hiljemalt 30 päeva jooksul anname Teile e-posti teel teada tootmisseadme taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseerimise otsusest

Toetusperioodi alguskuupäevaks loetakse Elektrituruseaduse § 108 lg 3 alusel võrguettevõtja poolt tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva. Kuni 200 kW tootmisseadmetel sisaldub reeglina vastav kuupäev võrgulepingus, selle puudumisel väljastab võrguettevõtja eraldi kinnituskirja.

Peale registreerimist ja kvalifitseerimist näete oma tootmisseadme andmeid green.elering.ee infosüsteemis.

Eraisikud

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub green.elering.ee veebiaadressil asuva taastuvenergia infosüsteemi vahendusel. Toetust makstakse kalendrikuu kaupa, kuid taotluse võib esitada ka mitme kuu kohta.

Eraisikutel on võimalus ise seadistada soovitav toetuse väljamaksete sagedus ja miinimumsumma, sellisel juhul ei pea ise igakuiselt taotlust esitama.

Äriühingud (sh. kõik käibemaksukohustuslased)

Äriühingutel tuleb toetuse saamiseks esitada arve (mis kehtib ka taotlusena) eelneva perioodi kohta resupport@elering.ee aadressile hiljemalt 7. kuupäevaks. Toetuse summale tuleb lisada käibemaks.

Arvel tuleb näidata toetust saava tootmisseadme kood, toetuse taotluse periood, toetusaluse toodangu kogus ja toetuse summa. Arve saajaks tuleb märkida Elering AS.

Arve esitamiseks vajalikud alusandmed saab tootja green.elering.ee veebiaadressil asuvast infosüsteemist.

Koostootmisjaamad ja tõhusa koostootmise toetuse saajad

Koostootmisjaamade kohta, mille puhul taotletakse tõhusa koostootmise või biomassist elektrienergia tootmise toetust, tuleb igakuiselt hiljemalt 5. kuupäevaks esitada andmed eelmisel kalendrikuul kasutatud kütuste kohta saates info resupport@elering.ee e-posti aadressile.

Taotlusel tuleb näidata tootmisseadme elektriline- ja soojusvõimsus, kasutatud kütuse nimetus, kogus ja alumine kütteväärtus, elektrienergia netotoodang, koostootmise režiimil toodetud kasuliku soojusenergia hulk ja kasutusviis, tootmisseadme elektriline ja soojuslik nimikasutegur ning arvutuslik primaarenergia sääst.

Juhised otseliiniga tootjatele taastuvenergia toetuse saajaks registreerimiseks ja mõõteandmete edastamiseks

Otseliini mõiste

Võrguettevõtja teeninduspiirkonnas asuv liin, millel puudub eraldi võrguühendus võrguga, kuid mis võib olla võrguga kaudses ühenduses tootja või tarbija elektripaigaldise kaudu ning mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks ühest elektrijaamast teise või teisele turuosalisele kas oma tarbeks kasutamiseks, edasimüügiks või edastamiseks; (Elektrituruseaduse (edaspidi: ELTS) § 3, lõige 20)

Liinivaldaja mõiste

Liinivaldaja on elektriettevõtja, kes kasutab elektrienergia edastamiseks otseliini või riigipiiri ületavat alalisvooluliini. (ELTS § 9)

Tootja otseliini registreerimiseks taastuvenergia toetuse saamiseks tuleb esitada:

 1. Ettevõtjale väljastatud Konkurentsiameti tegevusluba otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks (alates 1.01.2019 pole alla 500 kW tootmisseadmetel tegevusluba nõutav);
 2. Võrguettevõtja poolt väljastatud kinnituskiri, et tootmisseade vastab võrgueeskirja nõuetele;
 3.  Kui on tegemist üle 100 kW võimsusega tootmisseadmega, siis Konkurentsiameti poolt väljastatud tegevusluba elektrienergia tootmiseks (alates 1.01.2019 on tegevusluba nõutav üle 200 kW tootmisseadmetel);
 4. Tootja või tarbija elektripaigaldise võrguleping(ud), mille alusel tootmisseade on kaudses (või otseses) ühenduses elektrivõrguga;
 5. Elektripaigaldise skeem  koos seletuskirjaga, mil viisil toimub elektrienergia edastamine lõpptarbijale (või võrku) ja kuidas on korraldatud elektrienergia mõõtmine;

Toetuse saamise ja taastuvenergia tasu maksmise aluseks olevate mõõteandmete Andmelattu edastamiseks vajalikud tegevused:

 1. Sõlmida liinivaldajana andmelao kasutamise leping
  1. Lepingu alus täita vajalike andmetega ning edastada allkirjastamata kujul Eleringi: kaisa.sarekanno@elering.ee
 2. Registreerida otseliini mõõtepunktid andmelaos:
  1. Laadida „Mõõtepunktid“ lehel vastavalt juhendile üles otseliini mõõtepunkti info (link – ptk 6, lk 12)
 3. Tagada nõuetekohane mõõteandmete edastus andmelattu (link – ptk 8, lk 19)
 4. Tootjal on õigus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest saada taastuvenergia toetust ja liinivaldajal on kohustus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest maksta taastuvenergia tasu.
  1. Samast kuupäevast, millest alates on tootjal õigus taastuvenergia toetust saada  (füüsilise isiku taotluse või äriühingu arve alusel), on liinivaldajal kohustus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest maksta taastuvenergia tasu.
  2. Taastuvenergia tasu arve aluseks olev info tuleb igakuiselt hiljemalt 5. kuupäevaks (tööpäevaks) saata vabas vormis e-postiaadressile resupport@elering.ee.
  3. Elering esitab saadud andmete põhjal (või õigeaegsete andmete puudumisel prognoosi alusel) liinivaldajale arve. Esitatud andmete korrigeerimine ja prognoosi korrektsioon tegelike andmete selgumisel on võimalik järgmise kuu andmete ja arvega koos.

 

Väljavõte elektrienergia mõõtmise ja andmeedastuse aluseks olevatest õigusaktidest:

 • ELTS § 58 lg 2 alusel see elektrienergia kogus, mille kohta antakse käesoleva seaduse §-s 581 nimetatud päritolutunnistus, samuti elektrienergia kogus, mille eest tervikuna või osaliselt makstakse §-s 59 nimetatud toetust, määratakse kindlaks kauglugemisseadmega ning selleks loetakse tootja elektrijaama kõikides liitumispunktides kokku kauplemisperioodi jooksul võrku antud saldeeritud toodang ning tegevusloa nõuete kohase otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia kogus.
 • Võrgueeskirja (edaspidi VE) § 451  järgi toimub turuosaliste andmevahetus andmevahetusplatvormi kaudu (edaspidi AVP).
 • VE § 455 põhjal edastab liinivaldaja AVP-le iga oma mõõtepunkti kohta järgmised andmed:
 1. paragrahvis 453 nimetatud mõõtepunkti tehnilised andmed;
 2. võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu sõlminud osalise äriregistri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
 3. andmete esmakordse esitamise korral avatud tarnija EIC-koodi (X-koodi);
 4. tehnilised andmed;
 5. muudatused varem edastatud andmetes;
 6. tunnipõhised kahesuunalised mõõteandmed
 • VE § 457 lg 2 alusel esitab liinivaldaja AVP-le igal tööpäeval eelmise päeva või päevade kohta esialgsed mõõdetud andmed nende mõõtepunktide kohta, kus mõõtmine toimub kauglugemise teel. Lõplikud andmed esitatakse iga kuu viiendaks päevaks.

 

Elektrituruseaduse järgi on taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimis elektrit tootvatel tootjatel (edaspidi Tootja) alljärgnevad igakuised kohustused:

 • 5. kuupäev (tööpäev) - Tootja esitab põhivõrguettevõtjale Elering tootmisseadmete kaupa andmed eelmise kalendrikuu kogu elektrienergia toodangu kohta ja selle kohta, kui palju ta tootis eelmise kalendrikuu jooksul elektrienergiat taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil. Andmed esitatakse elektroonselt e-posti aadressile resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks. Elektrooniliselt esitatavad arved saadetakse e-posti aadressidele arved@elering.ee ning resupport@elering.ee.
 • 21. kuupäev (või sellele järgnev tööpäev) – Elering tasub toetuse taotluse alusel arve.

Iga-aastased kohustused seoses taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuste rahastamise lisakulu määramisega:

 • 1. november - Tootjad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi. Jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja saadavad Eleringile järgmise kalendriaasta osutatavate võrguteenuste mahu ja otseliini kaudu tarbimiseks edastatava elektrienergia koguse prognoosi.
 • 1. detsember -  Elering avaldab järgmise kalendriaasta taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse rahastamise lisakulu kohta andmed oma kodulehel.

Toetust makstakse kaksteist aastat alates tootmise alustamisest. Tootmise alustamise ajaks loetakse võrguettevõtja poolt tootmisseadme tunnistamist võrgueeskirja nõuetele vastavaks.

Taastuvenergia toetuse määr on 5,37 s/kWh ehk 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta. 

Tõhusa koostootmise toetuse määr on 3,2 s/kWh ehk 0,032 eurot kilovatt-tunni kohta. 

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse tootmisseadmega seotud kõikide liitumispunktide lõikes saldeeritud tunniandmete alusel (võrku antud elektrienergia miinus võrgust võetud elektrienergia igas tunnis).

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 7. kuupäevaks ja toetus makstakse taotluses näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Toetuse saajate ja makstud toetuste kohta avaldatakse info Eleringi veebilehel ja Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi registris.

Tootmisseadme või tootja andmete muutumisel, sh. tootmisseadmega seotud mõõtepunktide andmete muutumisel peab tootja saatma sellekohase info viivitamata e-posti aadressile: resupport@elering.ee.

Toetus on tootmisseadmepõhine. Tootmisseadme omaniku ehk tootja vahetumine ei too kaasa muutusi toetusperioodi alguse ja lõpu osas.

Tootmisseadme registreerimine ja kvalifitseerimine toetuse saajaks

 

Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb tootmisseade registreerida toetuse saajaks. Palume Teil sisse logida Taastuvenergia infosüsteemi aadressil green.elering.ee ja täita registreerimise vorm. Samasse infosüsteemi palume  salvestada võrguettevõtjaga kahepoolselt allkirjastatud võrguleping.

 

Tootmisseadet saavad infosüsteemis registreerida võrgulepingu omanikud ja äriühingute puhul esindusõigust omavad juhatuse liikmed.

Kui Te ei tooda elektrienergiat päikesepaneelidega, ei oma ettevõtte esindusõigust või soovite saada tõhusa koostootmise toetust, siis palume saata vabas vormis sooviavaldus koos võrgulepinguga e-posti aadressile resupport@elering.ee.

Peale sooviavalduse kättesaamist kontrollime esitatud andmeid ja vajadusel küsime lisainfot. Hiljemalt 30 päeva jooksul anname Teile e-posti teel teada tootmisseadme taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseerimise otsusest

Toetusperioodi alguskuupäevaks loetakse Elektrituruseaduse § 108 lg 3 alusel võrguettevõtja poolt tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva. Kuni 200 kW tootmisseadmetel sisaldub reeglina vastav kuupäev võrgulepingus, selle puudumisel väljastab võrguettevõtja eraldi kinnituskirja.

Peale registreerimist ja kvalifitseerimist näete oma tootmisseadme andmeid green.elering.ee infosüsteemis.

Eraisikud

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub green.elering.ee veebiaadressil asuva taastuvenergia infosüsteemi vahendusel. Toetust makstakse kalendrikuu kaupa, kuid taotluse võib esitada ka mitme kuu kohta.

Eraisikutel on võimalus ise seadistada soovitav toetuse väljamaksete sagedus ja miinimumsumma, sellisel juhul ei pea ise igakuiselt taotlust esitama.

Äriühingud (sh. kõik käibemaksukohustuslased)

Äriühingutel tuleb toetuse saamiseks esitada arve (mis kehtib ka taotlusena) eelneva perioodi kohta resupport@elering.ee aadressile hiljemalt 7. kuupäevaks. Toetuse summale tuleb lisada käibemaks.

Arvel tuleb näidata toetust saava tootmisseadme kood, toetuse taotluse periood, toetusaluse toodangu kogus ja toetuse summa. Arve saajaks tuleb märkida Elering AS.

Arve esitamiseks vajalikud alusandmed saab tootja green.elering.ee veebiaadressil asuvast infosüsteemist.

Koostootmisjaamad ja tõhusa koostootmise toetuse saajad

Koostootmisjaamade kohta, mille puhul taotletakse tõhusa koostootmise või biomassist elektrienergia tootmise toetust, tuleb igakuiselt hiljemalt 5. kuupäevaks esitada andmed eelmisel kalendrikuul kasutatud kütuste kohta saates info resupport@elering.ee e-posti aadressile.

Taotlusel tuleb näidata tootmisseadme elektriline- ja soojusvõimsus, kasutatud kütuse nimetus, kogus ja alumine kütteväärtus, elektrienergia netotoodang, koostootmise režiimil toodetud kasuliku soojusenergia hulk ja kasutusviis, tootmisseadme elektriline ja soojuslik nimikasutegur ning arvutuslik primaarenergia sääst.

Juhised otseliiniga tootjatele taastuvenergia toetuse saajaks registreerimiseks ja mõõteandmete edastamiseks

Otseliini mõiste

Võrguettevõtja teeninduspiirkonnas asuv liin, millel puudub eraldi võrguühendus võrguga, kuid mis võib olla võrguga kaudses ühenduses tootja või tarbija elektripaigaldise kaudu ning mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks ühest elektrijaamast teise või teisele turuosalisele kas oma tarbeks kasutamiseks, edasimüügiks või edastamiseks; (Elektrituruseaduse (edaspidi: ELTS) § 3, lõige 20)

Liinivaldaja mõiste

Liinivaldaja on elektriettevõtja, kes kasutab elektrienergia edastamiseks otseliini või riigipiiri ületavat alalisvooluliini. (ELTS § 9)

Tootja otseliini registreerimiseks taastuvenergia toetuse saamiseks tuleb esitada:

 1. Ettevõtjale väljastatud Konkurentsiameti tegevusluba otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks (alates 1.01.2019 pole alla 500 kW tootmisseadmetel tegevusluba nõutav);
 2. Võrguettevõtja poolt väljastatud kinnituskiri, et tootmisseade vastab võrgueeskirja nõuetele;
 3.  Kui on tegemist üle 100 kW võimsusega tootmisseadmega, siis Konkurentsiameti poolt väljastatud tegevusluba elektrienergia tootmiseks (alates 1.01.2019 on tegevusluba nõutav üle 200 kW tootmisseadmetel);
 4. Tootja või tarbija elektripaigaldise võrguleping(ud), mille alusel tootmisseade on kaudses (või otseses) ühenduses elektrivõrguga;
 5. Elektripaigaldise skeem  koos seletuskirjaga, mil viisil toimub elektrienergia edastamine lõpptarbijale (või võrku) ja kuidas on korraldatud elektrienergia mõõtmine;

Toetuse saamise ja taastuvenergia tasu maksmise aluseks olevate mõõteandmete Andmelattu edastamiseks vajalikud tegevused:

 1. Sõlmida liinivaldajana andmelao kasutamise leping
  1. Lepingu alus täita vajalike andmetega ning edastada allkirjastamata kujul Eleringi: kaisa.sarekanno@elering.ee
 2. Registreerida otseliini mõõtepunktid andmelaos:
  1. Laadida „Mõõtepunktid“ lehel vastavalt juhendile üles otseliini mõõtepunkti info (link – ptk 6, lk 12)
 3. Tagada nõuetekohane mõõteandmete edastus andmelattu (link – ptk 8, lk 19)
 4. Tootjal on õigus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest saada taastuvenergia toetust ja liinivaldajal on kohustus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest maksta taastuvenergia tasu.
  1. Samast kuupäevast, millest alates on tootjal õigus taastuvenergia toetust saada  (füüsilise isiku taotluse või äriühingu arve alusel), on liinivaldajal kohustus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest maksta taastuvenergia tasu.
  2. Taastuvenergia tasu arve aluseks olev info tuleb igakuiselt hiljemalt 5. kuupäevaks (tööpäevaks) saata vabas vormis e-postiaadressile resupport@elering.ee.
  3. Elering esitab saadud andmete põhjal (või õigeaegsete andmete puudumisel prognoosi alusel) liinivaldajale arve. Esitatud andmete korrigeerimine ja prognoosi korrektsioon tegelike andmete selgumisel on võimalik järgmise kuu andmete ja arvega koos.

 

Väljavõte elektrienergia mõõtmise ja andmeedastuse aluseks olevatest õigusaktidest:

 • ELTS § 58 lg 2 alusel see elektrienergia kogus, mille kohta antakse käesoleva seaduse §-s 581 nimetatud päritolutunnistus, samuti elektrienergia kogus, mille eest tervikuna või osaliselt makstakse §-s 59 nimetatud toetust, määratakse kindlaks kauglugemisseadmega ning selleks loetakse tootja elektrijaama kõikides liitumispunktides kokku kauplemisperioodi jooksul võrku antud saldeeritud toodang ning tegevusloa nõuete kohase otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia kogus.
 • Võrgueeskirja (edaspidi VE) § 451  järgi toimub turuosaliste andmevahetus andmevahetusplatvormi kaudu (edaspidi AVP).
 • VE § 455 põhjal edastab liinivaldaja AVP-le iga oma mõõtepunkti kohta järgmised andmed:
 1. paragrahvis 453 nimetatud mõõtepunkti tehnilised andmed;
 2. võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu sõlminud osalise äriregistri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
 3. andmete esmakordse esitamise korral avatud tarnija EIC-koodi (X-koodi);
 4. tehnilised andmed;
 5. muudatused varem edastatud andmetes;
 6. tunnipõhised kahesuunalised mõõteandmed
 • VE § 457 lg 2 alusel esitab liinivaldaja AVP-le igal tööpäeval eelmise päeva või päevade kohta esialgsed mõõdetud andmed nende mõõtepunktide kohta, kus mõõtmine toimub kauglugemise teel. Lõplikud andmed esitatakse iga kuu viiendaks päevaks.

 

Elektrituruseaduse järgi on taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimis elektrit tootvatel tootjatel (edaspidi Tootja) alljärgnevad igakuised kohustused:

 • 5. kuupäev (tööpäev) - Tootja esitab põhivõrguettevõtjale Elering tootmisseadmete kaupa andmed eelmise kalendrikuu kogu elektrienergia toodangu kohta ja selle kohta, kui palju ta tootis eelmise kalendrikuu jooksul elektrienergiat taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil. Andmed esitatakse elektroonselt e-posti aadressile resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks. Elektrooniliselt esitatavad arved saadetakse e-posti aadressidele arved@elering.ee ning resupport@elering.ee.
 • 21. kuupäev (või sellele järgnev tööpäev) – Elering tasub toetuse taotluse alusel arve.

Iga-aastased kohustused seoses taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuste rahastamise lisakulu määramisega:

 • 1. november - Tootjad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi. Jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja saadavad Eleringile järgmise kalendriaasta osutatavate võrguteenuste mahu ja otseliini kaudu tarbimiseks edastatava elektrienergia koguse prognoosi.
 • 1. detsember -  Elering avaldab järgmise kalendriaasta taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse rahastamise lisakulu kohta andmed oma kodulehel.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg