Liigu edasi põhisisu juurde

2015. aastal oli Eleringis keskmine töötajate arv 229, neist 75% on mehi ja 25% naisi. Naiste osakaal töötajaskonnas on viimaste aastatega järjekindlalt tõusnud. 

Tööandjana iseloomustab Eleringi madal tööjõu voolavus (2015. aastal 6,6 %) ning töötajate kõrge keskmine staaž (üle 15 aasta 2015. aasta lõpu seisuga). Töötajate taolise püsivuse taga pole ainult pühendumine oma erialale, vaid ka tööandja tugi erialasele arengule, pühendumist ja tulemuslikkust soodustava kultuuri edendamine ning tervislike taastumisvõimaluste pakkumine.

Head ühistunnet loovad  ühised sündmused alates metsatalgutest kuni ettevõtte piduliku aasta-päevani. Viimasel tunnustame silmapaistvate saavutustega parimaid kolleege.

Ettevõtte edu järjepidevuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega järelkasv ja töötajate areng. Teeme koostööd Eesti ülikoolidega ning pakume üliõpilastele põhjalikku praktikaprogrammi. Valdav enamus meie töötajaist on kõrgharidusega ning mitmed ühendavad töö õpingutega. Ligi pooled Eleringi töötajatest on omandanud magistri- või doktorikraadi.

Eleringi töötajad osalevad erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja erialafoorumitel, et aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse arengu teemadel ning olla kursis maailma parimate praktikatega. Lisaks sellele on Eleringis loodud töötajatele erinevaid võimalusi erialaste täiendkoolituste läbimiseks, tööelu ja ülikoolis õppimise ühendamiseks ning ettevõttesiseseks arenguks.

Üheks ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka erinevate vanusegruppide esindatus koosseisus. Töötajate keskmine vanus 2015. aasta lõpu seisuga oli 45 eluaastat, samas töötab ettevõttes mitmeid äsja ülikooli lõpetanud noori inimesi.

Personali ja ametikohtade planeerimine

Eleringi ametikohtade kujundamisel jälgime, et meie jaoks kriitilised funktsioonid oleks piisavalt dubleeritud.

 • Süsteemne ametikohtade planeerimine ja sellest tulenev töötajatevaheline koostöö võimaldab vajaliku oskusteabe üleandmist ühelt töötajalt teisele ja on eelduseks nn asendajate reservi tekkimisele.
 • Ettevõtte stabiilsuse eelduseks oleva järelkasvu tagamiseks teeme koostööd kõrgkoolidega ja pakume parimatele õppuritele praktikavõimalusi.

Värbamine ja valik

Eleringi suurim vara on õiged inimesed õigetel ametikohtadel täitmas ülesandeid ja kandmas rolle, mis kõige paremini sobivad nende isikuomaduste, teadmiste ja võimetega.

 • Tööpakkumise teeme kandidaadile, kes omab meiega sarnaseid väärtushinnanguid ja sobib töötama konkreetses meeskonnas.
 • Võrdsete kandidaatide puhul eelistatame ettevõttesiseseid kandidaate või neid, keda meie töötajad on usalduslikult soovitanud.

Arendus ja koolitustegevus

Eleringis lähtume õppiva organisatsiooni kontseptsioonist. Selle tunnusteks on meie jaoks:

 • süsteemne probleemide lahendamine – tegeleme põhjuste mitte sümptomitega,
 • innovaatilisus – otsime ja kasutame süstemaatiliselt uut oskusteavet,
 • oma kogemusest õppimine – analüüsime õnnestumiste ning ebaõnnestumiste põhjuseid,
 • teiste kogemusest õppimine – analüüsime, mida saab parima praktikaga organisatsioonidelt otse või modifitseeritud kujul ettevõttes rakendamiseks üle võtta,
 • kiire ja efektiivne organisatsioonisisene uue info edastamine – läbi treeningute, õppepäevade jms tutvustame töötajatele uut kogemust. Uuel ametikohal sisseelamise kiirendamiseks kasutame nn mentorluse süsteemi - ametikoha uuele täitjale määratakse valdkonna parimate spetsialistide seast juhendaja, uuele töötajale koostatakse spetsiaalne katseajaprogramm ning ettevõttesiseselt liikunud inimesele uue ametikoha väljaõppeprogramm.

Töötulemuste hindamine

Töötajal on õigus saada ja juhil kohustus anda kohest tagasidet selle kohta, kas tööülesannete täitmine vastab ootustele.

 • Hindamine toimub õiglasel ja korrektsel viisil. Nii kiitus kui laitus peavad olema põhjendatud ja tuginema faktidele.
 • Ebaõnnestumisi ei karistata ning inimesel peab olema võimalus oma eksimust parandada.
 • Üldise hinnangu andmine tööga toimetuleku ja eesmärkide täitmise kohta toimub arendusvestlustel, mis toimuvad vähemalt üks kord aastas ja katseaja lõpus.

Tasustamine

Töö tasustamisel lähtume töö tasustamise poliitikast ja kollektiivlepingus kehtestatud tingimustest.

Palga määramisel võtame arvesse töö mahtu, intensiivsust, lisahüvitiste olemasolu, töötaja teadmisi, kogemusi, asendatavust, olukorda tööjõuturul ja ametikoha kriitilisust Eleringi jaoks.

Kriitilised ametikohad on need, mis on meie eesmärkide saavutamiseks eriti olulised, millel töötamiseks vajalik väljaõppe aeg on pikk ning kuhu sobivaid inimesi on tööjõuturul vähe või on neile suur konkurents.

Soodustused

Soodustuste võimaldamisel lähtume põhimõttest toetada töötaja tervise ja töövõime säilitamist ning isikliku elu olulisi sündmusi.

kuulutus.PNG

Küsimustega Eleringis töötamise kohta võib pöörduda personalijuht Kerli Leppoja poole

Kerli Leppoja

tel: 715 1208 
Kerli.Leppoja@elering.ee.

 

Elering pakub iga aasta kevadel aktiivsetele reaalteaduste noortele võimalust läbida suvine praktikaprogramm, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte kõikidest valdkondadest ning hea aluspõhja teadlikuks spetsialiseerumiseks oma erialal. Praktika koosneb Eleringi tutvustavatest seminaridest, väljasõitudest alajaamadesse, gaasijaotus- ja mõõtejaamadesse ning teistele objektidele.

Tulin Eleringi praktikale väga suurte ootustega. Praktika lõppedes olid aga mu ootused ületatud – meile näidati iga osakonna tööd, saime endale väga targad ja toredad juhendajad ja mis kõige tähtsam, kõik oli läbi mõeldud ja organiseeritud. Mari Löper

Mari oli praktikal 2015. aasta suvel ning alates 2015.a augustist töötab energiasüsteemi planeerimise talituses elektrisüsteemi analüütiku ametikohal. 

 

Programmi raames saavad praktikandid näha ja kaasa lüüa oma ala spetsialistide käe all Eleringi põhitegevustes:

 • Reaalajas elektri ja gaasi ülekanne ning Eesti elektri- ja gaasisüsteemi juhtimine, kus praktikantidel on võimalik soovi korral tutvuda Eleringi juhtimiskeskuse töökorralduse ja dispetšerite tööga.

 • Elektri ja gaasi põhivõrgu arendamine ja käitamine, kus praktikandid saavad osa alajaamade ning gaasijaotus- ja gaasimõõtejaamade käidukorraldajate igapäevatööst, ülevaate Eesti  elektri- ja gaasivõrgu planeerimise põhimõtetest, Eleringi tehnoloogiaekspertide ja projektijuhtide ning energiaosakonna tööst ning tutvuda Eleringi suurobjektidega nagu avariireservelektrijaamad Kiisal, EstLink 1 ja EstLink 2.

 

Personali ja ametikohtade planeerimine

Eleringi ametikohtade kujundamisel jälgime, et meie jaoks kriitilised funktsioonid oleks piisavalt dubleeritud.

 • Süsteemne ametikohtade planeerimine ja sellest tulenev töötajatevaheline koostöö võimaldab vajaliku oskusteabe üleandmist ühelt töötajalt teisele ja on eelduseks nn asendajate reservi tekkimisele.
 • Ettevõtte stabiilsuse eelduseks oleva järelkasvu tagamiseks teeme koostööd kõrgkoolidega ja pakume parimatele õppuritele praktikavõimalusi.

Värbamine ja valik

Eleringi suurim vara on õiged inimesed õigetel ametikohtadel täitmas ülesandeid ja kandmas rolle, mis kõige paremini sobivad nende isikuomaduste, teadmiste ja võimetega.

 • Tööpakkumise teeme kandidaadile, kes omab meiega sarnaseid väärtushinnanguid ja sobib töötama konkreetses meeskonnas.
 • Võrdsete kandidaatide puhul eelistatame ettevõttesiseseid kandidaate või neid, keda meie töötajad on usalduslikult soovitanud.

Arendus ja koolitustegevus

Eleringis lähtume õppiva organisatsiooni kontseptsioonist. Selle tunnusteks on meie jaoks:

 • süsteemne probleemide lahendamine – tegeleme põhjuste mitte sümptomitega,
 • innovaatilisus – otsime ja kasutame süstemaatiliselt uut oskusteavet,
 • oma kogemusest õppimine – analüüsime õnnestumiste ning ebaõnnestumiste põhjuseid,
 • teiste kogemusest õppimine – analüüsime, mida saab parima praktikaga organisatsioonidelt otse või modifitseeritud kujul ettevõttes rakendamiseks üle võtta,
 • kiire ja efektiivne organisatsioonisisene uue info edastamine – läbi treeningute, õppepäevade jms tutvustame töötajatele uut kogemust. Uuel ametikohal sisseelamise kiirendamiseks kasutame nn mentorluse süsteemi - ametikoha uuele täitjale määratakse valdkonna parimate spetsialistide seast juhendaja, uuele töötajale koostatakse spetsiaalne katseajaprogramm ning ettevõttesiseselt liikunud inimesele uue ametikoha väljaõppeprogramm.

Töötulemuste hindamine

Töötajal on õigus saada ja juhil kohustus anda kohest tagasidet selle kohta, kas tööülesannete täitmine vastab ootustele.

 • Hindamine toimub õiglasel ja korrektsel viisil. Nii kiitus kui laitus peavad olema põhjendatud ja tuginema faktidele.
 • Ebaõnnestumisi ei karistata ning inimesel peab olema võimalus oma eksimust parandada.
 • Üldise hinnangu andmine tööga toimetuleku ja eesmärkide täitmise kohta toimub arendusvestlustel, mis toimuvad vähemalt üks kord aastas ja katseaja lõpus.

Tasustamine

Töö tasustamisel lähtume töö tasustamise poliitikast ja kollektiivlepingus kehtestatud tingimustest.

Palga määramisel võtame arvesse töö mahtu, intensiivsust, lisahüvitiste olemasolu, töötaja teadmisi, kogemusi, asendatavust, olukorda tööjõuturul ja ametikoha kriitilisust Eleringi jaoks.

Kriitilised ametikohad on need, mis on meie eesmärkide saavutamiseks eriti olulised, millel töötamiseks vajalik väljaõppe aeg on pikk ning kuhu sobivaid inimesi on tööjõuturul vähe või on neile suur konkurents.

Soodustused

Soodustuste võimaldamisel lähtume põhimõttest toetada töötaja tervise ja töövõime säilitamist ning isikliku elu olulisi sündmusi.

kuulutus.PNG

Küsimustega Eleringis töötamise kohta võib pöörduda personalijuht Kerli Leppoja poole

Kerli Leppoja

tel: 715 1208 
Kerli.Leppoja@elering.ee.

 

Elering pakub iga aasta kevadel aktiivsetele reaalteaduste noortele võimalust läbida suvine praktikaprogramm, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte kõikidest valdkondadest ning hea aluspõhja teadlikuks spetsialiseerumiseks oma erialal. Praktika koosneb Eleringi tutvustavatest seminaridest, väljasõitudest alajaamadesse, gaasijaotus- ja mõõtejaamadesse ning teistele objektidele.

Tulin Eleringi praktikale väga suurte ootustega. Praktika lõppedes olid aga mu ootused ületatud – meile näidati iga osakonna tööd, saime endale väga targad ja toredad juhendajad ja mis kõige tähtsam, kõik oli läbi mõeldud ja organiseeritud. Mari Löper

Mari oli praktikal 2015. aasta suvel ning alates 2015.a augustist töötab energiasüsteemi planeerimise talituses elektrisüsteemi analüütiku ametikohal. 

 

Programmi raames saavad praktikandid näha ja kaasa lüüa oma ala spetsialistide käe all Eleringi põhitegevustes:

 • Reaalajas elektri ja gaasi ülekanne ning Eesti elektri- ja gaasisüsteemi juhtimine, kus praktikantidel on võimalik soovi korral tutvuda Eleringi juhtimiskeskuse töökorralduse ja dispetšerite tööga.

 • Elektri ja gaasi põhivõrgu arendamine ja käitamine, kus praktikandid saavad osa alajaamade ning gaasijaotus- ja gaasimõõtejaamade käidukorraldajate igapäevatööst, ülevaate Eesti  elektri- ja gaasivõrgu planeerimise põhimõtetest, Eleringi tehnoloogiaekspertide ja projektijuhtide ning energiaosakonna tööst ning tutvuda Eleringi suurobjektidega nagu avariireservelektrijaamad Kiisal, EstLink 1 ja EstLink 2.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg