Liigu edasi põhisisu juurde

Riigikogus 15.02.2023 vastu võetud ja Riigi Teatajas 07.03.2023 avaldatud seaduseelnõu SE696 „Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus“ jõustus 17.03.2023.

Tulenevalt elektrituruseaduse (ELTS) § 871 lõikest 1 rakendatakse tagatist kõigile uutele liitujatele alates seaduse jõustumise seisuga. Seetõttu on alates 17.03.2023 Eleringile tootmissuunalise liitumistaotluse esitanutel kohustus liitumistaotluse vastuvõtmiseks võimaldada ELTS § 871 lõike 1 alusel põhivõrguettevõtjale tagatis 38 000 eurot megavoltampri (MVA) kohta. ELTS rakendussätte § 1113 lg 14 alusel rakendatakse tagatist samuti enne seaduse jõustumist (17.03.2023) esitatud liitumistaotlustele ning sõlmitud ja täitmisel olevate tootmissuunaliste liitumislepingute suhtes pärast 60 päeva möödumist seaduse jõustumisest ehk pooleliolevate liitumiste puhul tuleb tagatis põhivõrguettevõtjale esitada hiljemalt 16.05.2023 (tagatise esitamise viimane päev).

Tagatiseks võib olla ELTS-i alusel  investeerimisjärgu krediidireitinguga krediidiasutuse, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või tagatisraha, mis on kantud võrguettevõtja SWEDBANK arvelduskontole EE882200221024551301.

Kui klient esitab tagatise garantiina (st mitte tagatisraha), peab see kehtima liitumistaotluse esitamisest vähemalt kolm (3) aastat. Klient peab vajadusel garantiid pikendama või esitama uue garantii liitumislepingu sõlmimisel. Uuendatud garantii peab kehtima kuni ELTS-is ettenähtud tootmise alustamise tähtpäevani, mille fikseerivad pooled liitumislepingus.

Elering saab alates 17.03.2023. lugeda liitumistaotluse vastuvõetuks päras tagatise ülekandmist või garantii esitamist, liitumistaotluse menetlustasu tasumist ja liitumistaotlusega esitatud andmete vastavaks hindamist Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tingimustes toodud nõuetele.

Tagatis tagastatakse kliendile vaid juhul, kui klient on alustanud liitumistaotluse kohase tootmisseadmega elektrienergia tootmist või juhul, kui liitumistaotlust ei võetud menetlusse. Kui klient ei esita tagatist tähtaegselt, siis liitumismenetlus lõpeb.