Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa ühtse elektrituru protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärk on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Sellest tulenevalt on peamine nõue EIC koodidele, et need on ajas stabiilsed. Lisaks kehtivad järgmised nõuded:

 1. Eraldatud kood peab olema globaalselt unikaalne (üle Euroopa);
 2. Eraldatud koodi muudetakse ainult siis, kui objekti staatus muutub (see tähendab, et kui näiteks ette- võtte nimi muutub, siis EIC koodi ei muudeta).

 

EIC koodide ülesehitus

 

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku tähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastanud LIO (Eesti puhul 38)
 • Objekti tüüpi märkiv täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V - asukoht
 • 12–kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrollsümbol (täht või number)

Nt EIC koodi 38ZEE-1000007L-E puhul võib öelda, et see on Eleringi poolt väljastatud mõõtepunkti EIC kood.

 

EIC koodid Eestis

 

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkon- dade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W), ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

Kodeerimise nõuetekohasuse tagamiseks on Elering Andmelao (andmeladu.elering.ee) juurde loonud tsentraliseeri- tud kodeerimissüsteemi, mis pakub järgmisi teenuseid:

 • korrektsete koodide väljastamine;
 • koodinimistute haldus (päringud, aktiveerimine/deaktiveerimine, modifitseerimine);
 • vastavate kodeeritud organisatsioonide kontaktandmete väljastus.

EIC koodid on aluseks Andmelao süsteemi kasutamise õiguste määramiseks ja nende kontrollimiseks. Igal turuosalisel (tootja, tarbija, müüja jne) on oma EIC kood, millega seostatakse kõik tema tegevused turul. Kodutarbijad saavad enda kui turuosalise EIC koodi (X-kood) näha Estfeedi kliendiportaali sisse logides oma nime all, oma mõõtepunktide EIC koode (Z-koode) saab näha valides menüüst energiatarbimise andmed.

EIC koodide alusel määratakse kindlaks avatud tarnijate piirkonnad ja turuosaliste õigused andmetele juurdepääsuks. Lisaks seadusega määratud juurdepääsudele on turuosalisel õigus juurde pääseda ka nendele (mõõte)andmetele, mille kohta on süsteemis omaniku kinnitus (st volitus). Mõõteandmetele juurdepääsu õiguste haldamise eest vastutab Elering.