Liigu edasi põhisisu juurde

Süsteemi planeeritud bilanss moodustub bilansihaldurite esitatud märkimiste (nominatsioonide) alusel, milles esitatakse iga asjaomase punkti kohta määratud tarnetega planeeritud gaasivood, mida soovitakse süsteemi sisestada ning süsteemist välja võtta.

Bilansihaldur esitab süsteemihaldurile nominatsiooni iga asjaomase punkti kohta ühise tsooni IT-platvormi kaudu, mis sisaldab järgmist teavet:

 • asjaomase punkti identifitseerimiskood (EIC);
 • gaasivoo suunad;
 • bilansihalduri identifitseerimiskood;
 • tarne vastaspoole identifitseerimiskoodid;
 • bilansiperiood, mille kohta gaasikogused esitatakse;
 • ülekantava gaasi kogused iga tunni kohta (kWh/h).

Nominatsioonid esitatakse vastavalt:

 • teistest gaasisüsteemidest tarnitav gaasivoog esitatakse ühenduspunktide lõikes;
 • sisemaiselt teise bilansihalduriga kaubeldud gaasikogus kahepoolse gaasi ostu-müügi lepingu alusel esitatakse virtuaalse kaubanduspunkti tehinguna;
 • ülekandevõrguga ja/või jaotusvõrguga ühendatud tarbijatele/tootjatele tarnitav gaasikogus, kes on bilansihalduri avatud tarne ahelas, esitatakse bilansihalduri prognoosandmetena;
 • bilansihaldur esitab süsteemihaldurile nominatsiooni eeldusel, et toodud tarned on alati enne süsteemihaldurile esitamist tarnete vastaspoolega kooskõlastatud.

Määratud tarnete esitamist illustreerib joonis 21.

Bilansiportfellide vaheliste määratud tarnete esitamise skeem

Joonis 21 Bilansiportfellide vaheliste määratud tarnete esitamine

 

Nominatsioonide esitamise ajakava on järgmine:

 • Järgmise päeva nominatsioon (edaspidi: D-1) tuleb esitada hiljemalt kella 15.00-ks. Süsteemihaldur kinnitab D-1 nominatsioonid hiljemalt bilansiperioodile eelneva päeva kella 17.00-ks, näidates ära, kas nominatsioon on kinnitatud, tagasi lükatud või näidatud gaasikoguseid on vähendatud võrdlemisprotseduuri tulemusel.
 • Kui bilansihalduri D-1 nominatsioon on kinnitatud, on bilansihalduril võimalik esitada nominatsiooni muudatus (renominatsioon) alates D-1 nominatsioonide kinnitamise tähtaja möödumisest kuni kolm tundi enne vastava gaasipäeva (D) lõppu.
 • Re-nominatsiooniga on võimalik muuta ainult nende tundide nominatsioone, mis ei ole juba läbinud võrdlemisprotseduuri.
 • Informatsioon renominatsioonide kinnitamise, vähendamise või tagasi lükkamise osas saadetakse süsteemihalduri poolt bilansihaldurile kahe tunni jooksul pärast pärast re-nominatsiooni tsükli algust.

Gaasikoguste võrdlemisprotseduur toimub järgmiselt: süsteemihaldur võrdleb iga piiriülese punkti kohta esitatud määratud tarneid teise süsteemihalduri gaasisüsteemist üle kantavate määratud tarnetega ning virtuaalses kauplemispunktis esitatud määratud tarneid vastaspoole määratud tarnetega. Kui esitatud kogused ei võrdu, rakendatakse gaasikogustele väiksema mahu printsiipi. Erinevuse korral vähendab süsteemihaldur gaasi kogust bilansihaldurile, kes esitas suurema väärtusega määratud tarne.

Süsteemihalduril on õigus nominatsioon mitte kinnitada ja tagasi lükata, kui:

 • nominatsioon ületab bilansihaldurile jagatud võimsust;
 • süsteemihaldur ei saa teiselt süsteemihaldurilt nominatsioonile kinnitust;
 • nominatsiooni kinnitamine muudaks juba möödunud gaasipäeva tundide kinnitatud koguseid;
 • nominatsioon ei ole esitatud vastavalt tüüptingimustes kehtestatud nõutele;
 • nominatsiooni kinnitamisega kaasneks oht gaasisüsteemi varustuskindlusele.

Süsteemihaldur on loonud võimsuse jaotamise reeglid koos veebipõhise keskkonnaga broneeringute tegemiseks ja nominatsioonide esitamiseks. Nimetatud keskkond sisaldab ka võimalust broneeritud võimsust edasi müüa või tagastada.