Liigu edasi põhisisu juurde

Biometaani kui kohaliku taastuvkütuse tootmine ja tarbimine vähendaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid transpordisektoris, soodustaks efektiivsemat jäätmekäitlust, ergutaks majandust maapiirkondades uusi töökohti luues ja vähendaks imporditava kütuse hulka.

Üheks takistavaks teguriks biometaanituru arengus on tootmisega kaasnevad suured alginvesteeringud. Biogaasi tootmisüksuse ja puhastusjaama rajamine, biometaani transpordisüsteemide (torustik, surubiometaani transportivad veokid) loomine, tanklate rajamine, biojäätmete jäätmekäitlussüsteem (konteinerid, kokku kogumine, transport biogaasijaamani) toovad kaasa märkimisväärsed kulud ja pika tasuvusaja. Pikk tasuvusaeg teeb investorid ettevaatlikuks ja võib muuta ilma toetusskeemideta biometaani tootmise majanduslikult ebamõistlikuks. Samuti vähendab investeerimiskindlust sektorisse volatiilne gaasi börsihind.

Investeeringute suurendamiseks biometaaniturule on riik näinud ette rida meetmeid ja toetuseid, millest on juttu järgnevas peatükis. Lisaks on biometaanialase teabe jagamiseks ning teadlikkuse tõstmiseks biometaanivaldkonnas loodud https://biometaan.info/ kodulehekülg ning „Rohekütus biometaan“ lehekülg Facebooki. Mõlemat lehekülge haldab Elering. Alates 2019. aasta detsembrist korraldab Elering regulaarselt turuosalistele ning huvitatud osapooltele biometaani nõukoja kogunemisi sektoriga seotud informatsiooni vahetamiseks. Lisaks on Elering läbi viinud kaks biometaanituru teavituskampaaniat – 2019. ja 2021. aastal.