Liigu edasi põhisisu juurde

Estfeed andmevahetusplatvorm on digitaalne keskkond, mille kaudu toimub elektriturul ja gaasiturul andmevahetus avatud tarnija vahetamiseks, mõõteandmete edastamiseks ning turuosalisele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ja talle antud õiguste tagamiseks. Elering on vastavad andmevahetusplatvormid arendanud elektrituru andmevahetuseks 2013.a. ning gaasiturule 2017.a. ning nimetanud süsteemid brändiga Estfeed.

Eleringi Estfeedi brändi alla koondunud kogu energiaandmete platvormiteenused järgmises mahus:

 • Elektri-ja gaasituru avatud tarne äriprotsessid ja mõõteandmete kogumine ning teistele energiateenustele energiaandmetele ligipääs (nn Andmeladu);
 • Kliendiportaal, mille kaudu lõppkliendid saavad ligipääsu oma tarbimis-ja tootmisandmetele, lepingute infole, andmete jagamisele ning taastuvenergia andmetele;
 • Õiguste halduse tehniline lahendus;
 • Energiastatistika ja avaandmete lahendus (Q32023).

 

Estfeedi skeem

Joonis 14 Estfeedi andmevahetusplatvorm

 

Andmelao kaudu tagatakse andmevahetus järgmistele gaasiettevõtjatele:

 • Võrguettevõtja – mõõtepunkti(de), lepingute info ja mõõteandmete edastamine; avatud tarne lepingute info kättesaamine;
 • Tootja ja/või gaasihoidla operaator – mõõtepunkti(de) ja mõõteandmete edastamine;
 • Avatud tarnijaavatud tarne lepingute ja portfellilepingute info edastamine ja mõõtepunktide info ja mõõteandmete kättesaamine;
 • Bilansihalduravatud tarne lepingute ja portfellilepingute info edastamine;
 • Süsteemihaldur – katkematu avatud tarne ahela haldamine.

Andmelaost võimaldatakse andmetele ligipääs ka energiateenuse osutajatele, aga oluline on, et nemad saavad andmetele ligi ainult turuosalise antud ligipääsuõiguste alusel.

Avatud tarnija vahetamiseks, mõõteandmete edastamiseks ning bilansivastutuse tagamiseks on loodud järgmised põhifunktsionaalsused:

 • kodeerimise protsess;
 • mõõtepunkti tehniliste andmete ja mõõteandmete esitamise protsess;
 • tarnijavahetuse ja seda kirjeldava sõnumite vahetamise protsess;
 • võrguettevõtja võrguarve edastuse protsess;
 • avatud tarnija ja võrguettevõtja vahelise infovahetuse kanal;
 • katkematu avatud tarne ahela ja bilansiportfellide (bilansipiirkondade) haldus;
 • bilansiselgituse agregeeritud koondraportite arvutamine ja edastamine.

Estfeediga on ühendatud ka täiendavad sidussüsteemid nagu Eleringi taastuvenergia infosüsteem ja bilansihalduse süsteem seadusandluses toodud õiguste alusel.

Estfeedi gaasi andmelao toimimise skeem