Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

2016. aasta I kvartalis olid Eleringi tulud 45,6 miljonit eurot, ärikasum 20,7 miljonit eurot ja puhaskasum 17,8 miljonit eurot.

Tulud suurenesid võrreldes 1. kvartaliga 2015. aastal 6,4 miljoni euro võrra. Kasvu põhjusteks olid bilansiteenuse mahtude kasv, suurem elektri ülekanne seoses külmema talvega ning EL põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude suurenemine. Ärikulud kasvasid 3,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses suurema koguse ostetud bilansienergiaga, aga ka elektri ülekande kasvust tingitud võrgukadude suurenemisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, mille tulemusena puhaskasum suurenes 2,8 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 29,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 4,2 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 3,0 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli -1,2 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavooge 1. kvartalis ei olnud.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 884,0 miljonit eurot ning omakapital 347,2 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

Varad

  31.03.16 31.03.15 *
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 88 416 43 573
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 283 27 608
Käibevara kokku 118 699 71 181
Põhivara 765 206 764 901
VARAD KOKKU 883 905 836 081

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 381 1 190
Muud lühiajalised kohustused 26 530 26 426
Lühiajalised kohustused kokku 28 911 27 617
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 376 935 346 797
Muud pikaajalised kohustused 130 898 102 852
Pikaajalised kohustused kokku 507 834 449 649
KOHUSTUSED KOKKU 536 744 477 266

Omakapital

Aktsiakapital 157 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 178 528 171 983
OMAKAPITAL KOKKU 347 161 330 580
Mittekontrollitav osalus 0 28 236
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 883 905 836 081

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.01.16
31.03.16
01.01.15
31.03.15 *
Müügitulu 45 062 38 814
Muud äritulud 489 346
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 279 9 043
Mitmesugused tegevuskulud 1 271 1 097
Tööjõukulud 1 902 1 915
Põhivara kulum 9 397 9 229
Muud ärikulud 27 56
ÄRIKASUM 20 675 17 820
Finantstulud 10 0
Finantskulud 2 883 2 850
Puhaskasum 17 802 14 971
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 14 250
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 720

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.01.16
31.03.16
01.01.15
31.03.15 *
Kasum/kahjum enne maksustamist 17 802 14 971
Korrigeerimised
Kulum 9 397 9 229
Kokku käibevarade netomuutus 536 416
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -698 -4 041
Muud korrigeerimised 2 090 2 358
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 29 127 22 934

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 159 -4 591
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 15 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 951 3 808
Muud investeeringud 0 -26 584
Laekunud põhivara müügist 8 149
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 200 -12 219

 

Rahavood finantseerimistegevusest

 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 27 927 10 715
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 60 489 32 858
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 88 416 43 573

 

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Varad

  31.03.16 31.03.15 *
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 88 416 43 573
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 283 27 608
Käibevara kokku 118 699 71 181
Põhivara 765 206 764 901
VARAD KOKKU 883 905 836 081

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 381 1 190
Muud lühiajalised kohustused 26 530 26 426
Lühiajalised kohustused kokku 28 911 27 617
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 376 935 346 797
Muud pikaajalised kohustused 130 898 102 852
Pikaajalised kohustused kokku 507 834 449 649
KOHUSTUSED KOKKU 536 744 477 266

Omakapital

Aktsiakapital 157 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 178 528 171 983
OMAKAPITAL KOKKU 347 161 330 580
Mittekontrollitav osalus 0 28 236
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 883 905 836 081

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.01.16
31.03.16
01.01.15
31.03.15 *
Müügitulu 45 062 38 814
Muud äritulud 489 346
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 279 9 043
Mitmesugused tegevuskulud 1 271 1 097
Tööjõukulud 1 902 1 915
Põhivara kulum 9 397 9 229
Muud ärikulud 27 56
ÄRIKASUM 20 675 17 820
Finantstulud 10 0
Finantskulud 2 883 2 850
Puhaskasum 17 802 14 971
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 14 250
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 720

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.01.16
31.03.16
01.01.15
31.03.15 *
Kasum/kahjum enne maksustamist 17 802 14 971
Korrigeerimised
Kulum 9 397 9 229
Kokku käibevarade netomuutus 536 416
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -698 -4 041
Muud korrigeerimised 2 090 2 358
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 29 127 22 934

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 159 -4 591
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 15 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 951 3 808
Muud investeeringud 0 -26 584
Laekunud põhivara müügist 8 149
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 200 -12 219

 

Rahavood finantseerimistegevusest

 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 27 927 10 715
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 60 489 32 858
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 88 416 43 573

 

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid