Liigu edasi põhisisu juurde

Liitumistasu katab kõik tegelikud liitumisega seotud põhjendatud kulud. Liitumistasu arvutamisel lähtub võrguettevõtja Konkurentsiametiga kooskõlastatud dokumendist „Elering AS gaasi ülekandevõrgu liitumistasu arvestamise metoodika“ (edaspidi Metoodika).

Metoodika kohaselt koosneb liitumistasu järgmistest komponentidest:

  • ehitustööde ja seonduvate tööde maksumus - liitumisvõimsuse tagamiseks projekteeritavate ning ehitatavate gaasipaigaldise rajamise ja/või ümberehitamise kulu;
  • menetlustasu - liitumistaotluse alusel koostatava liitumispakkumise väljastamise ning allkirjastamise korraldamise kulu;
  • toimingutasu - sõlmitud liitumislepingu järgsete toimingute korraldamise kulu, sh esmase gaasivoo avamise kulu.

Menetlus- ja toimingutasude suurused on kehtestatud liitumistingimustega:

  • menetlustasu suurus on nii tarbimis- kui ja tootmissuunalistel liitumistel 1 300 eurot;
  • toimingutasu suurus on tarbimissuunalisel liitumisel 4 800 eurot ja tootmissuunalisel liitumisel 6 400 eurot;

Menetlustasu tuleb kliendil tasuda enne võrguettevõtja poolt liitumispakkumise koostamise alustamist, milleks Elering esitab menetlustasu arve kolme tööpäeva jooksul alates liitumistaotluse registreerimisest. Toimingutasu tasutakse liitumistasu teise ja kolmanda osamaksega ning makstava summa suurus on sõltuv taotluse liigist. 

Menetlus- ja toimingutasud koosnevad liitumistega tegelevate Eleringi töötajate tööjõukuludest ning tegelikest otsestest kuludest esmaseks gaasivoo avamiseks ja kliendi seadmete katsetustel osalemiseks.

Liitumislepingu järgne esimene osamakse tuleb kliendil tasuda 60 päeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimisest. Esimene osamakse on 20% lepingus ettenähtud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest.

Teine osamakse on 30% liitumislepingus sätestatud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest ja tuleb tasuda 20 päeva jooksul pärast liitumispunkti ehitamise hanke eduka pakkuja selgumist ja enne hanke võitjaga töövõtulepingu sõlmimist. Elering esitab kliendile arve hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast hanke eduka pakkuja selgumist.

Kolmas osamakse tuleb tasuda pärast liitumispunkti valmimist ja moodustab ülejäänud osa tegelikest ehitustööde ja seonduvate tööde kuludest, millest on maha arvatud juba tasutud summad (esimene ja teine osamakse).

Tehniliste tingimuste väljastamine on tasuta.