Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2019. aasta neljanda kvartali äritulud olid 43,5 miljonit eurot ja puhaskasum 12,0 miljonit eurot.

Võrreldes 2018. aastaga kahanesid neljanda kvartali äritulud 2,1 protsenti ehk 1,0 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks on peamiselt bilansienergia mahtude vähenemine ja samuti ka soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandemahud.

Ärikulud kokku vähenesid 0,8 miljonit eurot. Peamine langus oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Mitmesugused tegevuskulud kasvasid peamiselt seoses võrguteenuse mudeliga seonduvate uuringutega. Investeeringute lisandumine suurendas kulumit 0,6 miljoni euro võrra.

Kokkuvõttes teenis Elering 12,5 miljonit eurot ärikasumit, mis on pisut vähem kui 2018. aastal samal ajal.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid -26,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 36,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 6,0 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 2,1 miljonit eurot. Ettevõte võttis  kasutusele deposiidi summas 30 miljonit eurot, tagastas 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene ning maksis 29,4 miljonit dividende.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 024,4 miljonit eurot ning omakapital 388,3 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.12.19 31.12.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 42 347 62 716
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44 612 39 209
Käibevara kokku 86 960 101 925
Põhivara 937 397 846 449
VARAD KOKKU 1 024 357 948 374

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 577 10 558
Muud lühiajalised kohustused 46 670 29 005
Lühiajalised kohustused kokku 57 247 39 563
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 332 752 343 161
Muud pikaajalised kohustused 246 091 180 824
Pikaajalised kohustused kokku 578 843 523 985
KOHUSTUSED KOKKU 636 090 563 548

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Ümberhindluse reserv -46 0
Jaotamata kasum 143 737 141 182
OMAKAPITAL KOKKU 388 267 384 826
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 024 357 948 374

 

Tuhandetes eurodes

  01.10.19 01.10.18
31.12.19 31.12.18
Müügitulu 42 847 44 044
Muud äritulud 679 444
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 752 18 180
Mitmesugused tegevuskulud 1 693 1 080
Tööjõukulud 3 448 3 004
Põhivara kulum 10 081 9 494
Muud ärikulud 83 37
ÄRIKASUM 12 470 12 692
Finantstulud 56 43
Finantskulud 531 569
Puhaskasum 11 995 12 166

Tuhandetes eurodes

  01.10.19 01.10.18
31.12.19 31.12.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 995 12 166
Korrigeerimised
Kulum 10 081 9 494
Kokku käibevarade netomuutus -17 297 -13 075
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 5 247 -1 553
Muud korrigeerimised -343 113
Makstud tulumaks -5 201 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 4 483 7 146

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -36 730 -49 894
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 6 005 536
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 30 000 40 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 085 3 090
Laekunud põhivara müügist 115 9
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 1 475 -6 259

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 -52
Tagasi makstud pangalaenud -2 642 -2 642
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Dividendimaksed -29 400 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -32 049 -2 694
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -26 092 -1 808
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 68 439 64 523
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 42 347 62 716

Tuhandetes eurodes

  31.12.19 31.12.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 42 347 62 716
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44 612 39 209
Käibevara kokku 86 960 101 925
Põhivara 937 397 846 449
VARAD KOKKU 1 024 357 948 374

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 577 10 558
Muud lühiajalised kohustused 46 670 29 005
Lühiajalised kohustused kokku 57 247 39 563
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 332 752 343 161
Muud pikaajalised kohustused 246 091 180 824
Pikaajalised kohustused kokku 578 843 523 985
KOHUSTUSED KOKKU 636 090 563 548

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Ümberhindluse reserv -46 0
Jaotamata kasum 143 737 141 182
OMAKAPITAL KOKKU 388 267 384 826
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 024 357 948 374

 

Tuhandetes eurodes

  01.10.19 01.10.18
31.12.19 31.12.18
Müügitulu 42 847 44 044
Muud äritulud 679 444
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 752 18 180
Mitmesugused tegevuskulud 1 693 1 080
Tööjõukulud 3 448 3 004
Põhivara kulum 10 081 9 494
Muud ärikulud 83 37
ÄRIKASUM 12 470 12 692
Finantstulud 56 43
Finantskulud 531 569
Puhaskasum 11 995 12 166

Tuhandetes eurodes

  01.10.19 01.10.18
31.12.19 31.12.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 995 12 166
Korrigeerimised
Kulum 10 081 9 494
Kokku käibevarade netomuutus -17 297 -13 075
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 5 247 -1 553
Muud korrigeerimised -343 113
Makstud tulumaks -5 201 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 4 483 7 146

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -36 730 -49 894
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 6 005 536
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 30 000 40 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 085 3 090
Laekunud põhivara müügist 115 9
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 1 475 -6 259

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 -52
Tagasi makstud pangalaenud -2 642 -2 642
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Dividendimaksed -29 400 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -32 049 -2 694
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -26 092 -1 808
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 68 439 64 523
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 42 347 62 716