Liigu edasi põhisisu juurde

Biometaaniregister ja transpordistatistika kauplemisplatvorm (biometaan.elering.ee) on uuenenud ning alates 1. detsembrist 2023 on vedela biokütuse, biometaani ja taastuvelektri transpordistatistikat võimalik võõrandada vaid registreeritud eelkokkuleppe täitmiseks või enampakkumise teel. KHG statistikaga kauplemine toimub (ilma eelkokkuleppeta) bilateraalselt või enampakkumise teel.

Kauplemisplatvormi skeem_1

Eelkokkuleppe sõlmimine on kahepoolne toiming eelkauplemise müüja, kes on vedela biokütuse, biometaani või taastuvelektri transporditarbimisse andja, ja eelkauplemise ostja, kes on vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 ja lõikes 9 nimetatud kohustustega kütuse müüja ja kütuse impordi tegevusluba omav isik, vahel. Eelkokkuleppes võtab eelkauplemise müüja enne transpordistatistika väljastamist kohustuse võõrandada talle väljastatav vedela biokütuse, biometaani või taastuvelektri transpordistatistika. Eelkokkuleppes registreeritakse tehingu tingimused. Eelkokkulepe peab olema kauplemisplatvormil registreeritud (sh eelkauplemise ostja poolt registreerimine kinnitatud) taastuvenergia tarbimisse andmise kalendrikuu lõpuks.

Enampakkumise teel saab vedela biokütuse, biometaani ja taastuvelektri statistikat müüa vastavat statistikat omav isik ning omandada saab vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 ja lõikes 9 nimetatud kohustustega tarnija. Kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikat (KHG statistikat) saab müüa ning omandada atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1231 lõikes 1 nimetatud kohustusega tarnija.

Kauplemisplatvormi skeem_2

Taust

Transpordistatistika väljastatakse biometaani, taastuvelektri või vedela biokütuse tarbimisse andjale, kes on tarnija atmosfääriõhu kaitse seaduse mõistes.

Biometaani tarbimisse andmisel väljastatakse transpordistatistika tarbimisse andjale, kes on gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis kustutanud biometaani päritolutunnistuse transpordisektori tarbimise tõendamiseks. Biometaani transpordistatistika arvestus toimub biometaani alumise kütteväärtuse järgi.

Taastuvelektri tarbimisse andmisel väljastatakse transpordistatistika tarbimisse andjale, kes on kauplemisplatvormil registreerinud mõõtepunktid, mille kaudu toimub elektrisõidukite laadimine elektrienergiaga. Transpordistatistika väljastatakse tarbimisse antud taastuvelektri eest. Elektrienergia tarbimise puhul võrgust loetakse taastuvelektriks kogus vastavalt statistilisele taastuvelektri osakaaluprotsendile. Taastuvelektri tootmisseadmega seotud tarbimise puhul loetakse taastuvelektriks kogu tarbitud elektrienergia kogus.

Vedela biokütuse tarbimisse andmisel väljastatakse transpordistatistika tarbimisse andjale, kes on transpordisektoris tarbimisse andmise võtnud arvele Maksu- ja Tolliameti kütuse käitlemise andmekogus.

Transpordistatistikat on võimalik kasutada vedelkütuse seadusest tulenevate taastuvkütuste tarnimise kohustuste ning atmosfääriõhu kaitse seadusest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse täitmiseks. Kalendriaasta kohustusi saab täita ainult samal kalendriaastal transpordisektoris tarbimisse antud taastuvkütustele vastavate TTA tõenditega.

Biometaaniregister ja transpordistatistika kauplemisplatvorm, mille kaudu toimub biometaani ning taastuvelektri transpordistatistika väljastamine ning biometaani, taastuvelektri ja vedela biokütuse transpordistatistika ülekandmine ja kasutamine taastuvenergia tarnimise ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuste täitmiseks, asub aadressil biometaan.elering.ee.

Biometaaniregister ja transpordistatistika kauplemisplatvorm tuleneb vedelkütuse seaduse § 26 lõikest 2. Transpordistatistikaga kauplemise nõue enampakkumise teel tuleneb majandus- ja taristuministri 14.11.2022. a määrusest nr 90 „Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga ning kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikaga kauplemise kord“.