Liigu edasi põhisisu juurde

 

Hanke läbiviimine liitumisühenduse rajamiseks

Pärast liitumislepingu sõlmimist ja esimese osamakse tasumist valmistab Elering ette hankedokumendid. 

Hanke dokumentide ettevalmistuse käigus selgitatakse välja, kas planeeritud tehniline lahendus eeldab ehitustöid väljaspool Eleringi maaüksust. Sellisel juhul alustatakse maaomanikuga läbirääkimisi vajaliku maa omandamiseks. Sundvalduse või planeeringuprobleemide korral kaasab Elering läbirääkimistele ka kohaliku omavalitsuse. Juhul kui Eleringi olemasolev kinnistu võimaldab liitumise väljaehitamist, on hinnanguline aeg esimese osamakse tasumisest hanke väljakuulutamiseni kuni 6 kuud sõltuvalt tehnilisest lahendusest, uute planeeringute seadmisel võib see aeg kolmandatest osapooltest tulenevalt pikeneda.

Hanke väljakuulutamisel avaldatakse hanketeade riigihangete registris või alla lihthanke piirmäära jäävate hangete puhul kutsub Elering pakkujaid ise hankes osalema. Pakkujad esitavad Eleringile hankedokumentides nõutud dokumendid (kvalifitseerimise dokumendid ja pakkumuse), mille osas teostab Elering nõuetele vastavuse kontrolli. Pakkumuste ettevalmistamiseks ja esitamiseks antakse potentsiaalsetele töövõtjatele aega üldjuhul 4-8 nädalat.

Pakkumuste saamisel kontrollib Elering nende vastavust hankedokumentide nõuetele ja selgitab välja parima pakkumuse. Tulemus (parim pakkuja) kooskõlastatakse kliendiga. Pärast hanke võitja välja kuulutamisest tuleb kliendil tasuda 20 päeva jooksul liitumistasu teine osamakse. Liitumistasu teise osamakse laekumisel sõlmib võrguettevõtja töövõtulepingu projekteerimis- ja ehitustöödeks.

 

Liitumisühenduse rajamine

Liitumispunkti ehituse käigus ja valmimisel kontrollib Elering töövõtja poolt liitumislepingu täitmiseks rajatud gaasiseadmete vastavust projektile ja nõuetele. Esmane gaasivoog kliendi gaasipaigaldisse avatakse pärast töövõtja ehituse nõuetekohast valmimist ning Eleringi poolt vastuvõtmist ning kliendi poolt liitumislepingus ja liitumistingimustes toodud järgmiste nõuete täitmist, sh:

 • kliendi paigaldise tehniline projekt on Eleringiga kooskõlastatud;
 • kliendi gaasipaigaldis on gaasi vastuvõtmiseks valmis;
 • Eleringile on esitatud deklaratsioon gaasivoo avamiseks;
 • gaasipaigaldise kasutusele eelnev tehniline audit on läbi viidud ning selle positiivne tulemus on võrguettevõtjale esitatud;
 • kõik nõutud maksed on võrguettevõtjale tasutud;
 • Eleringile on esitatud kliendi gaasipaigaldise andmed liitumislepingus ja liitumistingimustes nõutud mahus;
 • Eleringiga on sõlmitud võrguühenduse kasutamise kokkulepe.

 

Tingimused tootjale

Tootjal tuleb gaasivoo avamiseks täiendavalt täita järgmised tingimused:

 • viia läbi tootjale kuuluva gaasi mõõtesüsteemi katse- ja kalibreerimistoimingud (SAT – Site Acceptance Tests). Tagamaks võrguettevõtjale võimaluse SAT-il osaleda, tuleb tootjal sellest Eleringi teavitada vähemalt 14 päeva ette.
 • teostada objektil katse ja kalibreerimistoimingud vähemalt kolm nädalat enne kavandatud gaasivoo algust võrguettevõtja gaasisüsteemi;
 • Tootja on esitanud Eleringile vähemalt 14 päeva varem gaasipaigaldise andmemahtude ja juhtimisseadmete funktsionaalsuse katsetuste tulemused ja protokolli;
 • Tootja on mitte hiljem kui 14 päeva enne esmast gaasivoo avamist või tooraine muudatust esitanud Eleringile gaasi vastavushindamise tulemused, muuhulgas vastavuses standardiga EVS-EN 16723-1, mis tõendab võrguettevõtjale edastamiseks ettenähtud gaasi vastavust kehtestatud õigusaktidele, normidele ja liitumislepingule.

Oluline on tähele panna, et peale esmase gaasivoo avamist tuleb Tootjal:

 • testida hiljemalt 14 päeva jooksul kõikide juhtimiskäskude toimimist võrguettevõtja juhtimiskeskuse ja enda paigaldise vahel;
 • tagada ajutise võrgulepingu kehtivuse ajal (ühe aasta jooksul alates esmase gaasivoo avamist) kõikide katsetuste läbi viimise nõutud mahus ja tingimustel;
 • kinnitada alalise võrgulepingu sõlmimiseks, et temale kuuluv tootmispaigaldis on katsetatud ning võrguettevõtja torustikku sisestatav gaas vastab kehtivatele kvaliteedinõuetele ning ei sisalda ohtlikke aineid.