Liigu edasi põhisisu juurde

Talumistasu saab maaomanik taotleda järgmiste Eleringi omandis olevate tehnovõrkude ja  -rajatiste talumise eest:

  • 330, 220 ja 110 kV õhuliinid (erandid Narva linnas), 110 kV maakaabelliinid ja 35 kV õhu- ja maakaabelliinid (Virtsu ja Rõuste alajaamadest mereni) ning EstLinkide maakaabelliinid (konverterjaamadest mereni);
  • D-kategooria gaasipaigaldised ja -rajatised.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt 1. mail. Kui kinnisasja omanik vahetub, on uuel kinnisasja omanikul õigus saada tasu pärast uue taotluse esitamist, lähtudes seaduses sätestatud tähtaegadest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, mis tähendab, et igal aastal uue taotluse esitamine ei ole vajalik. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks maatulundusmaad hakatakse tehnorajatise kaitsevööndis kasutama sihtotstarbeliselt, muutub kaasomandi osa suurus, muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto vms) on kinnisasja omanik kohustatud sellest tehnovõrgu omanikule teatama.

Vaata lisaks: asjaõigusseaduse rakendamise seadus.

Lisainfo talumistasude kohta:

Maateenuste spetsialist/ Ene Antik
Kadaka tee 42, Tallinn
Telefon: 715 1163
E-post: ene.antik@elering.ee


Tehnovõrgu talumistasu taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.

  • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal allpool viidatud kontaktidel.
  • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik. Kui talumistasu taotleb hoonestusõiguse või kasutusvalduse omanik, tuleb taotlusele lisada vastav dokument talumistasu taotlemise õiguse üleandmise kohta.
  • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab iga kaasomanik taotluse eraldi vastavalt talle kuuluvale mõttelise osa suurusele.
  • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib esitada taotluse korteriühistu. Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik.

Taotluse esitamiseks tuleb täita taotluse vorm lehe manuses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektroonselt (ene.antik@elering.ee või info@elering.ee) kui kirja teel (Elering AS, Kadaka 42, 12915 Tallinn).


Talumistasu suurus aastas on 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas.

Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist.

Lisaks seaduses sätestatud tasu suurusele on kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks kolmandik talumistasust. Eleringil on õigus küsida dokumentaalseid tõendeid kinnisasja omaniku poolt kantud kulude kohta.

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.


Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Raha kantakse taotluses märgitud kontole.

Kui talumistasu saaja on füüsiline isik, on 1/3 talumistasust vastavalt tulumaksuseadusele (§19 lg3 p15) tulumaksuvaba. Ülejäänud 2/3 talumistasust maksustatakse tulumaksuga ja selle peab tasust kinni väljamakse tegija.


Tehnovõrgu talumistasu taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.

  • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal allpool viidatud kontaktidel.
  • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik. Kui talumistasu taotleb hoonestusõiguse või kasutusvalduse omanik, tuleb taotlusele lisada vastav dokument talumistasu taotlemise õiguse üleandmise kohta.
  • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab iga kaasomanik taotluse eraldi vastavalt talle kuuluvale mõttelise osa suurusele.
  • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib esitada taotluse korteriühistu. Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik.

Taotluse esitamiseks tuleb täita taotluse vorm lehe manuses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektroonselt (ene.antik@elering.ee või info@elering.ee) kui kirja teel (Elering AS, Kadaka 42, 12915 Tallinn).


Talumistasu suurus aastas on 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas.

Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist.

Lisaks seaduses sätestatud tasu suurusele on kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks kolmandik talumistasust. Eleringil on õigus küsida dokumentaalseid tõendeid kinnisasja omaniku poolt kantud kulude kohta.

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.


Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Raha kantakse taotluses märgitud kontole.

Kui talumistasu saaja on füüsiline isik, on 1/3 talumistasust vastavalt tulumaksuseadusele (§19 lg3 p15) tulumaksuvaba. Ülejäänud 2/3 talumistasust maksustatakse tulumaksuga ja selle peab tasust kinni väljamakse tegija.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis