Liigu edasi põhisisu juurde

Talumistasu saab maaomanik taotleda järgmiste Eleringi omandis olevate tehnovõrkude ja  -rajatiste talumise eest:

 • 330, 220 ja 110 kV õhuliinid (erandid Narva linnas), 110 kV maakaabelliinid ja 35 kV õhu- ja maakaabelliinid (Virtsu ja Rõuste alajaamadest mereni) ning EstLinkide maakaabelliinid (konverterjaamadest mereni);
 • D-kategooria gaasipaigaldised ja -rajatised.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool talle kuuluvat kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada Eleringile taotlus olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt 1. mail. Kui kinnisasja omanik vahetub, on uuel kinnisasja omanikul õigus saada tasu pärast uue taotluse esitamist, lähtudes seaduses sätestatud tähtaegadest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, mis tähendab, et igal aastal uue taotluse esitamine ei ole vajalik. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks maatulundusmaad hakatakse tehnorajatise kaitsevööndis kasutama sihtotstarbeliselt, muutub kaasomandi osa suurus, muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto andmed vms) on kinnisasja omanik kohustatud Eleringile esitama uue, asjakohaste andmetega taotluse..

Vaata lisaks: asjaõigusseaduse rakendamise seadus.

 


Hea maaomanik! 

Kontrolli talumistasu kalkulaatorist, kas Sinu kinnisasjal oleva tehnorajatise omanik on Elering. Kalkulaatorist saad infot ka talumistasu suuruse kohta.

Tehnovõrgu talumistasu taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.

Talumistasu taotlust Eleringi tehnorajatise eest saad esitada siin

talumistasu

 • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal allpool viidatud kontaktidel.
 • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik. Kui talumistasu taotleb hoonestusõiguse või kasutusvalduse omanik, tuleb taotlusele lisada vastav dokument talumistasu taotlemise õiguse üleandmise kohta.
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab iga kaasomanik taotluse eraldi vastavalt talle kuuluvale mõttelise osa suurusele.
 • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib esitada taotluse korteriühistu.
 • Ühisvara (näiteks abielu ajal soetatud vara) puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik.
 • Ühisomandi puhul makstakse taotluse esitanud isikule talumistasu välja kogu kinnistu eest seaduses sätestatud ulatuses, sest ühisomandi puhul ei ole omanike osade suurus ühises asjas määratud. Tasu jagamine toimub ühisomanike vahel nende enda äranägemisel pärast talumistasu laekumist taotluse esitanud isiku kontole.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada elektroonselt siin või saates manuses olev vorm kirja teel Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn.

Küsimuste korral pöörduge palun info@elering.ee.


Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist.

Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele võib talumistasu 2024. aastal muutuda kuni 33 protsenti ja 2025. aastal kuni 66 protsenti 2022. aasta korralise hindamise ja 2001. aasta korralise hindamise tulemuste alusel määratud maa maksustamishindade alusel arvutatud talumistasude vahest.

Talumistasu suurus aastas on 3,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas.

Lisaks seaduses sätestatud tasu suurusele on kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks kolmandik talumistasust. Eleringil on õigus küsida dokumentaalseid tõendeid kinnisasja omaniku poolt kantud kulude kohta.

Tulenevalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusest talumistasu ei maksta, kui selle suurus isiku omandis olevate kinnisasjade eest kokku tehnovõrgu või -rajatise omaniku kohta on alla viie euro.


Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Raha kantakse taotluses märgitud arvelduskontole.

Kui talumistasu saaja on füüsiline isik, on 1/7 talumistasust vastavalt tulumaksuseadusele (§19 lg 3 p 15) tulumaksuvaba. Ülejäänud 6/7 talumistasust maksustatakse tulumaksuga ja selle peab tasust kinni väljamakse tegija.


1. Mul on taotlus varem juba esitatud ja minu andmed ei ole muutunud, kas ma pean esitama uue taotluse?

Enne 01.01.2019 esitatud taotlusel ei olnud võimalust märkida maatulundusmaa sihtotstarbega maa puhul, et tehnorajatise kaitsevööndis ei ole võimalik kasutada maad sihtotstarbeliselt. Näiteks metsamaa kõlvikut läbib tehnorajatis, mille kaitsevööndis ei ole võimalik metsa kasvatada. Vastava kinnituse puudumine taotluselt tähendab automaatselt, et maad saab osaliselt kasutada tehnorajatise kaitsevööndis (näiteks harida põldu või teha heina) ja vastavalt seaduse lisas toodud tabelile rakendatakse tasu arvutamisel koefitsienti 0,5.

2. Kuidas ma tean, kas mul on kaasomand või ühisomand või mõlemad korraga?

Kaasomandi omandiosa suurus või märge ühisomandi kohta on kirjas kinnistusraamatu II jaos.
Kaasomand võib olla ühtlasi ka ühisomand, kui vara on omandatud abielu ajal või saadud pärimise teel ühisomandisse.

Kaasomandi puhul on omanike kaasomandiosad määratletud ning neile kuuluvate kaasomandiosade suurust väljendatakse murruna (mõttelise osana). Iga kaasomanik võib käsutada talle kuuluvat mõttelist osa kaasomandis olevast asjast.

Ühisomand tekib näiteks abikaasadel vara suhtes, mille nad abielu kestel omandavad (välja arvatud pärimise või kinke teel saadu). Ühine omand tekib ka pärimisel. Ühisomandi puhul ei ole omanike osade suurus ühises asjas määratud. Ühisvaraga tehinguid teha saavad ühisomanikud vaid ühiselt. 


Hea maaomanik! 

Kontrolli talumistasu kalkulaatorist, kas Sinu kinnisasjal oleva tehnorajatise omanik on Elering. Kalkulaatorist saad infot ka talumistasu suuruse kohta.

Tehnovõrgu talumistasu taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.

Talumistasu taotlust Eleringi tehnorajatise eest saad esitada siin

talumistasu

 • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal allpool viidatud kontaktidel.
 • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik. Kui talumistasu taotleb hoonestusõiguse või kasutusvalduse omanik, tuleb taotlusele lisada vastav dokument talumistasu taotlemise õiguse üleandmise kohta.
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab iga kaasomanik taotluse eraldi vastavalt talle kuuluvale mõttelise osa suurusele.
 • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib esitada taotluse korteriühistu.
 • Ühisvara (näiteks abielu ajal soetatud vara) puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik.
 • Ühisomandi puhul makstakse taotluse esitanud isikule talumistasu välja kogu kinnistu eest seaduses sätestatud ulatuses, sest ühisomandi puhul ei ole omanike osade suurus ühises asjas määratud. Tasu jagamine toimub ühisomanike vahel nende enda äranägemisel pärast talumistasu laekumist taotluse esitanud isiku kontole.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada elektroonselt siin või saates manuses olev vorm kirja teel Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn.

Küsimuste korral pöörduge palun info@elering.ee.


Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist.

Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele võib talumistasu 2024. aastal muutuda kuni 33 protsenti ja 2025. aastal kuni 66 protsenti 2022. aasta korralise hindamise ja 2001. aasta korralise hindamise tulemuste alusel määratud maa maksustamishindade alusel arvutatud talumistasude vahest.

Talumistasu suurus aastas on 3,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas.

Lisaks seaduses sätestatud tasu suurusele on kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks kolmandik talumistasust. Eleringil on õigus küsida dokumentaalseid tõendeid kinnisasja omaniku poolt kantud kulude kohta.

Tulenevalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusest talumistasu ei maksta, kui selle suurus isiku omandis olevate kinnisasjade eest kokku tehnovõrgu või -rajatise omaniku kohta on alla viie euro.


Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Raha kantakse taotluses märgitud arvelduskontole.

Kui talumistasu saaja on füüsiline isik, on 1/7 talumistasust vastavalt tulumaksuseadusele (§19 lg 3 p 15) tulumaksuvaba. Ülejäänud 6/7 talumistasust maksustatakse tulumaksuga ja selle peab tasust kinni väljamakse tegija.


1. Mul on taotlus varem juba esitatud ja minu andmed ei ole muutunud, kas ma pean esitama uue taotluse?

Enne 01.01.2019 esitatud taotlusel ei olnud võimalust märkida maatulundusmaa sihtotstarbega maa puhul, et tehnorajatise kaitsevööndis ei ole võimalik kasutada maad sihtotstarbeliselt. Näiteks metsamaa kõlvikut läbib tehnorajatis, mille kaitsevööndis ei ole võimalik metsa kasvatada. Vastava kinnituse puudumine taotluselt tähendab automaatselt, et maad saab osaliselt kasutada tehnorajatise kaitsevööndis (näiteks harida põldu või teha heina) ja vastavalt seaduse lisas toodud tabelile rakendatakse tasu arvutamisel koefitsienti 0,5.

2. Kuidas ma tean, kas mul on kaasomand või ühisomand või mõlemad korraga?

Kaasomandi omandiosa suurus või märge ühisomandi kohta on kirjas kinnistusraamatu II jaos.
Kaasomand võib olla ühtlasi ka ühisomand, kui vara on omandatud abielu ajal või saadud pärimise teel ühisomandisse.

Kaasomandi puhul on omanike kaasomandiosad määratletud ning neile kuuluvate kaasomandiosade suurust väljendatakse murruna (mõttelise osana). Iga kaasomanik võib käsutada talle kuuluvat mõttelist osa kaasomandis olevast asjast.

Ühisomand tekib näiteks abikaasadel vara suhtes, mille nad abielu kestel omandavad (välja arvatud pärimise või kinke teel saadu). Ühine omand tekib ka pärimisel. Ühisomandi puhul ei ole omanike osade suurus ühises asjas määratud. Ühisvaraga tehinguid teha saavad ühisomanikud vaid ühiselt.