Liigu edasi põhisisu juurde

Võrguettevõtja rakendab võrku sisestatava gaasi kvaliteedile nõudeid, mis tulenevad kehtivast majandus- ja taristuministri määrusest „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“.

Tootja kohustused gaasi kvaliteedi osas:

  • Tootja peab tagama, et igal ajahetkel tema poolt ülekandevõrku sisestatav gaas vastab kvaliteedinõuetele ning ei sisalda ohtlikke aineid. Biometaani sisestamise korral lepitakse vastavusdeklaratsiooni või vastavussertifikaadi esitamise perioodilisus ja ohtlike ainete lubatud piirväärtused tootja ja võrguettevõtja poolt kokku standardi EVS-EN 16723-1 alusel. Juhul, kui tootja poolt sisestatav gaas ei vasta gaasi kvaliteedinõuetele või sisaldab tervisele ohtlike aineid, on võrguettevõtjal õigus piirata ja vajadusel tõkestada ülekandevõrku gaasi sisestamine.
  • Tootja peab enne esmase gaasivoo avamist või uue tooraine kasutuselevõttu esitama võrguettevõtjale akrediteeritud asutuse poolt väljastatud vastavusdeklaratsiooni või vastavussertifikaadi, lähtudes toormest toodetud gaasi laboratoorsest analüüsidest, tootmisprotsessi riskianalüüsist ja standardites toodud nõuetest tervisele, varale ja keskkonnale ohtlike ainete osas.
  • Juhul, kui liitumislepingus on kokku lepitud gaasi tootmiseks mitu erinevat toorainet, on tootja kohustatud koheselt informeerima võrguettevõtjat gaasitootmise tooraine muutumisest. Tooraine muutumisest peab teavitama võrguettevõtja juhtimiskeskust kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kolm  tööpäeva enne gaasitootmiseks kasutatava tooraine vahetamist.
  • Gaasivõrguga liidetud tootjapaigaldises uue tooraine kasutuselevõtmiseks tuleb tootjal esitada vähemalt 30 päeva enne uue tooraine kasutuselevõttu teatis gaasi tooraine liigi muutmise kohta vastavalt liitumistingimuste lisas 1 punktis 1.1 toodud tootmissuunalise liitumise korral liitumisetaotlusele täiendavalt esitatavale andmevormile ning sõlmida liitumis- ja/või võrgulepingu muutmise kokkulepe. Samuti tuleb tootjal enne uue tooraine kasutuselevõttu võrguettevõtjale esitada gaasi vastavushindamise tulemused vastavalt liitumistingimuste punktis 3.8.7.4 toodud tingimustele.
  • Uue toorainena mõistetakse toorainet, mille tootjapaigaldise kasutamist pole liitumislepinguga kokku lepitud.