Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2020. aasta neljanda kvartali ärituludeks kujunes 46,8 miljonit eurot ja puhaskasumiks 13,7 miljonit eurot.

Võrreldes 2019. aastaga kasvasid neljanda kvartali äritulud 7,6 protsenti ehk 3,3 miljoni euro võrra.

Ärikulud kokku suurenesid 1,6 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud täiendavate investeeringutega lisanduva kulumiga ning mõnevõrra suuremate energiavõrgu kadudega.

Kokkuvõttes teenis Elering 14,2 miljonit eurot ärikasumit, mis on 1,7 miljonit enam kui 2019. aastal samal ajal.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 17,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 46,9 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 8,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 075,7 miljonit eurot ning omakapital 387,0 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.12.20 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 50 619 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 899 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 586 39 025
Varud 3 535 3 687
Käibevara kokku 93 639 86 959
Põhivara 982 097 937 397
VARAD KOKKU 1 075 736 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 10 577
Lühiajalised muud kohustised 28 448 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 39 013 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 322 389 332 751
Muud pikaajalised kohustused 327 366 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 649 755 578 842
Kohustised kokku 688 768 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -1 047 -46
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686
Jaotamata omakapital 141 795 143 737
Omakapital kokku 386 968 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 075 736 1 024 356

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2020 2019 2020 2019
Müügitulu 45 173 42 847 137 067 142 115
Muud äritulud 1 650 679 5 327 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 16 449 15 752 53 255 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 644 1 693 5 354 5 090
Tööjõukulud 3 231 3 448 10 970 9 559
Põhivara kulum 11 263 10 081 40 123 36 914
Muud ärikulud 20 83 91 181
ÄRIKASUM 14 216 12 469 32 601 41 776
Finantstulud 1 56 3 62
Finantskulud 559 531 2 338 2 184
MAKSUEELNE KASUM 13 658 11 994 30 266 39 654
Dividendide tulumaks 0 0 4 964 6 769
PUHASKASUM 13 658 11 994 25 302 32 885

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2020 2019 2020 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 13 658 11 995 30 266 39 656
Korrigeerimised
Kulum 11 263 10 081 40 123 36 913
Kokku käibevarade netomuutus -2 341 -17 297 1 707 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -438 5 247 -1 155 4 098
Tasutud intressid -132 -71 -2 319 -2 282
Tulumaks dividendidelt -4 964 -5 201 -6 531 -5 201
Muud korrigeerimised 815 -272 -1 195 3 249
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 17 861 4 482 60 869 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -20 679 -36 730 -100 214 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 46 921 6 005 59 477 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 30 000 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 8 561 2 085 24 053 13 091
Laekunud põhivara müügist 13 115 264 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 34 816 1 475 -16 420 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -2 -7 -19 -28
Tasutud dividende -25 600 -29 400 -25 600 -29 400
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -28 244 -32 049 -36 177 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 24 433 -26 092 8 272 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 26 186 68 439 42 347 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 50 619 42 347 50 619 42 347

Tuhandetes eurodes

  31.12.20 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 50 619 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 899 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 586 39 025
Varud 3 535 3 687
Käibevara kokku 93 639 86 959
Põhivara 982 097 937 397
VARAD KOKKU 1 075 736 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 10 577
Lühiajalised muud kohustised 28 448 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 39 013 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 322 389 332 751
Muud pikaajalised kohustused 327 366 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 649 755 578 842
Kohustised kokku 688 768 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -1 047 -46
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686
Jaotamata omakapital 141 795 143 737
Omakapital kokku 386 968 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 075 736 1 024 356

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2020 2019 2020 2019
Müügitulu 45 173 42 847 137 067 142 115
Muud äritulud 1 650 679 5 327 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 16 449 15 752 53 255 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 644 1 693 5 354 5 090
Tööjõukulud 3 231 3 448 10 970 9 559
Põhivara kulum 11 263 10 081 40 123 36 914
Muud ärikulud 20 83 91 181
ÄRIKASUM 14 216 12 469 32 601 41 776
Finantstulud 1 56 3 62
Finantskulud 559 531 2 338 2 184
MAKSUEELNE KASUM 13 658 11 994 30 266 39 654
Dividendide tulumaks 0 0 4 964 6 769
PUHASKASUM 13 658 11 994 25 302 32 885

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2020 2019 2020 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 13 658 11 995 30 266 39 656
Korrigeerimised
Kulum 11 263 10 081 40 123 36 913
Kokku käibevarade netomuutus -2 341 -17 297 1 707 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -438 5 247 -1 155 4 098
Tasutud intressid -132 -71 -2 319 -2 282
Tulumaks dividendidelt -4 964 -5 201 -6 531 -5 201
Muud korrigeerimised 815 -272 -1 195 3 249
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 17 861 4 482 60 869 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -20 679 -36 730 -100 214 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 46 921 6 005 59 477 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 30 000 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 8 561 2 085 24 053 13 091
Laekunud põhivara müügist 13 115 264 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 34 816 1 475 -16 420 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -2 -7 -19 -28
Tasutud dividende -25 600 -29 400 -25 600 -29 400
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -28 244 -32 049 -36 177 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 24 433 -26 092 8 272 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 26 186 68 439 42 347 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 50 619 42 347 50 619 42 347