Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2020. aasta ärikasum ilma 2019. aasta erakorralise tulu mõjuta jäi stabiilseks

Eleringi esimese kvartali äritulud kokku olid 43,0 miljonit eurot ja puhaskasum 17,6 miljonit eurot.

Võrreldes 2019. aastaga langesid ettevõtte äritulud 13,8 miljonit eurot. Tulude languse peamiseks allikaks oli 2019. aasta esimeses kvartalis saadud erakorraline tulu summas 10,9 miljonit eurot, mis laekus Eleringile eduka arbitraaživaidluse tulemusena.

Ettevõtte müügitulud vähenesid 7,7% ehk 3,5 miljonit. Soojast ilmast tingitud elektrienergia ülekandemahtude languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest. Suurem langus oli seotud bilansienergia mahtudega summas 2,2 miljonit eurot, kuna samas suurusjärgus vähenesid ka energiaturgudega seotud kulud, siis sellel ettevõtte kasumile mõju puudub. Ilma erakorralise tuluta oli langus energiaturgudega mitteseotud tuludes 2,2% ehk 842 tuhat eurot.

Ärikulud kokku vähenesid 3,2 miljonit eurot. Peamine langus 2,2 miljonit oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Ärikuludes oli suurim mõju oluliselt madalamatel kulutustel kadudele summas 2,8 miljonit eurot, mis tulenes peamiselt odavamast elektrihinnast.

Kokkuvõttes teenis Elering 18,2 miljonit eurot ärikasumit, mis ilma 2019. aasta erakorralise tuluta jääb möödunud perioodiga võrreldavale tasemele

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 23,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 35,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 3,4 miljonit eurot. Samuti tagastas ettevõte 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1 024,5 miljoni euroni ning omakapital oli 405,9 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.03.20 31.03.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 30 774 85 623
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 45 460 29 886
Käibevara kokku 76 234 115 510
Põhivara 948 299 859 797
VARAD KOKKU 1 024 533 975 307

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 571 7 942
Muud lühiajalised kohustused 29 075 29 068
Lühiajalised kohustused kokku 39 646 37 010
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 330 164 343 176
Muud pikaajalised kohustused 248 850 181 920
Pikaajalised kohustused kokku 579 014 525 097
KOHUSTUSED KOKKU 618 660 562 107

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Ümberhindluse reserv -46 0
Jaotamata kasum 161 344 169 556
OMAKAPITAL KOKKU 405 873 413 200
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 024 533 975 307

 

Tuhandetes eurodes

  01.01.20 01.01.19
31.03.20 31.03.19
Müügitulu 42 138 45 658
Muud äritulud 880 11 343
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 060 15 550
Mitmesugused tegevuskulud 1 399 1 331
Tööjõukulud 2 766 2 137
Põhivara kulum 9 539 9 023
Muud ärikulud 30 40
ÄRIKASUM 18 224 28 921
Finantstulud 1 2
Finantskulud 618 549
Puhaskasum 17 607 28 374

Tuhandetes eurodes

  01.01.20 01.01.19
31.03.20 31.03.19

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 17 607 28 374
Korrigeerimised
Kulum 9 539 9 023
Kokku käibevarade netomuutus -236 8 952
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 519 -575
Muud korrigeerimised -767 97
Makstud tulumaks -1 568 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 057 45 871

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -35 431 -22 124
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 99
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 445 1 706
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -31 986 -20 319

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -2 637
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 -7
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -2 644
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -11 574 22 908
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 42 347 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 30 774 85 623

Tuhandetes eurodes

  31.03.20 31.03.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 30 774 85 623
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 45 460 29 886
Käibevara kokku 76 234 115 510
Põhivara 948 299 859 797
VARAD KOKKU 1 024 533 975 307

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 571 7 942
Muud lühiajalised kohustused 29 075 29 068
Lühiajalised kohustused kokku 39 646 37 010
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 330 164 343 176
Muud pikaajalised kohustused 248 850 181 920
Pikaajalised kohustused kokku 579 014 525 097
KOHUSTUSED KOKKU 618 660 562 107

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Ümberhindluse reserv -46 0
Jaotamata kasum 161 344 169 556
OMAKAPITAL KOKKU 405 873 413 200
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 024 533 975 307

 

Tuhandetes eurodes

  01.01.20 01.01.19
31.03.20 31.03.19
Müügitulu 42 138 45 658
Muud äritulud 880 11 343
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 060 15 550
Mitmesugused tegevuskulud 1 399 1 331
Tööjõukulud 2 766 2 137
Põhivara kulum 9 539 9 023
Muud ärikulud 30 40
ÄRIKASUM 18 224 28 921
Finantstulud 1 2
Finantskulud 618 549
Puhaskasum 17 607 28 374

Tuhandetes eurodes

  01.01.20 01.01.19
31.03.20 31.03.19

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 17 607 28 374
Korrigeerimised
Kulum 9 539 9 023
Kokku käibevarade netomuutus -236 8 952
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 519 -575
Muud korrigeerimised -767 97
Makstud tulumaks -1 568 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 057 45 871

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -35 431 -22 124
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 99
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 445 1 706
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -31 986 -20 319

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -2 637
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 -7
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -2 644
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -11 574 22 908
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 42 347 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 30 774 85 623