Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu, mille määrad on välja toodud elektrituruseaduses. Taastuvenergia tasu eraldatakse võrgutasudest ja seega on selle maksjateks kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele.

Taastuvenergia tasu on elektriarvel eraldi reana ära toodud, mis võimaldab tarbijatel täpselt näha, kui palju makstakse taastuvenergia ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuste rahastamiseks. Tasule lisandub käibemaks.

Kehtiva elektrituruseaduse alusel on taastuvenergia tasu arvutajaks Elering, kes koostab ja avaldab oma veebilehel iga aasta 1. detsembriks võrguettevõtjate, otseliini valdajate, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjate ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijate esitatud prognooside alusel hinnangu järgmise kalendriaasta toetuste rahastamiseks kuluva summa kohta. Hinnangu alusel määrab Elering järgmise kalendriaasta toetuste rahastamise kulu suuruse tarbitud võrguteenuse ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia ühe kilovatt-tunni kohta, võttes arvesse hinnangu koostamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul toetuste rahastamiseks üle- või alalaekunud summasid ning toetuste haldamiseks tehtavaid põhjendatud kulutusi. 

Võrguettevõtjad ja liinivaldajad saadavad Eleringile (esialgsed) andmed tarbijatele osutatud ning otseliini kaudu edastatud võrguteenuse mahu kohta eelmisel kuul järgneva kuu viiendaks kuupäevaks. Elering esitab saadud andmete (või tegelike andmete puudumisel prognoosi) alusel võrguettevõtjatele ning liinivaldajatele toetuse rahastamise kulu arve, mis tuleb tasuda 14. kuupäevaks sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuse rahastamise kulu arve tasunud.

Võrguettevõtjad, otseliini valdajad ja Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta osutatava võrguteenuse mahu prognoosi igal aastal 1. novembriks.

 

Taastuvenergia tasu suurus 2018. aastal

 • Taastuvenergia tasu: 0,89 senti/kWh
 • Käibemaks: 20%
 • Tasu koos käibemaksuga: 1,07 senti/kWh

Tasu arvutamisel võeti arvesse:

 • Tarbimise prognoos 2018. aastaks on 7 971 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu tegelik netotarbimine ja võrguettevõtjate poolt esitatud prognoositud võrguteenuse mahud.
 • Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 390 GWh ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia koguse prognoos 140 GWh.
 • Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on prognoositud toetuse suuruseks 74,6 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks 4,5 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 43% kulub tuulikute toetamiseks, 50% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 7% hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks.
 • Eelmistel perioodidel on 31.10.2017 seisuga taastuvenergia tasudest laekunud 8,35 miljonit eurot rohkem, kui on olnud väljamakstud taastuvenergia toetuste summa. See summa ning varasemate perioodide ülelaekumistelt makstud intressitulu 11 000 eurot on 2018. aastasse planeeritud taastuvenergia toetuse administreerimiseks kuluvast kogusummast maha arvestatud.
 • Lõppsummale on liidetud eelneval perioodil toetuste ja päritolutunnistuste administreerimiseks Eleringi poolt tehtud kulud summas 254 000 eurot.

 

 

 

Taastuvenergia tasu aastate lõikes

aasta tasu määr senti/kWh KM tasu määr KM-ga senti/kWh
2017 1,04 20% 1,25
2016 0,96 20% 1,15
2015 0,89 20% 1,07
2014 0,77 20% 0,92
2013 0,87 20% 1,04
2012 0,97 20% 1,16

 

 

Igakuiste kohustuste ülevaade

 • 5. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad Eleringile andmed tarbijatele (sh omatarve) eelmisel kalendrikuul osutatud võrguteenuste ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogumahu kohta vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tuginedes võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt esitatud andmetele esitab Elering võrguettevõtjale ja liinivaldajale arve, kus on toodud tarbijatele osutatud võrguteenuste maht ning sellel vastav toetuste rahastamiseks ettenähtud summa. Kui võrguettevõtja või liinivaldaja ei ole vastavaid andmeid tähtajaks saatnud, esitatakse arve prognoosandmete alusel. Samuti on arvel korrigeerimised üle-eelmise kuu kohta, kui tegelikud andmed on laekunud hiljem.
 • 14. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja tasuvad toetuste rahastamiseks esitatud arve, sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuste rahastamise eest tasunud.
 • 20. kuupäev - Võrguettevõtjad ja liinivaldajad edastavad täpsustatud, tegeliku võrguteenuste mahu ja tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta.
 • Järgmise kuu 7. kuupäevaks (tööpäevaks) – täpsustatud võrguteenuse mahtude järgi arvutab Elering välja korrektsiooni suuruse ja lisab/lahutab selle järgmise kuu arvele.

 

Eleringile esitatavad igakuised andmed kokkuvõtlikult:

Kuupäev Teave e-posti aadress
5. tööpäev Osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh) resupport@elering.ee
20. tööpäev Tegelik osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh)

 

 

Taastuvenergia tasu suurus 2018. aastal

 • Taastuvenergia tasu: 0,89 senti/kWh
 • Käibemaks: 20%
 • Tasu koos käibemaksuga: 1,07 senti/kWh

Tasu arvutamisel võeti arvesse:

 • Tarbimise prognoos 2018. aastaks on 7 971 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu tegelik netotarbimine ja võrguettevõtjate poolt esitatud prognoositud võrguteenuse mahud.
 • Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 390 GWh ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia koguse prognoos 140 GWh.
 • Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on prognoositud toetuse suuruseks 74,6 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks 4,5 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 43% kulub tuulikute toetamiseks, 50% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 7% hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks.
 • Eelmistel perioodidel on 31.10.2017 seisuga taastuvenergia tasudest laekunud 8,35 miljonit eurot rohkem, kui on olnud väljamakstud taastuvenergia toetuste summa. See summa ning varasemate perioodide ülelaekumistelt makstud intressitulu 11 000 eurot on 2018. aastasse planeeritud taastuvenergia toetuse administreerimiseks kuluvast kogusummast maha arvestatud.
 • Lõppsummale on liidetud eelneval perioodil toetuste ja päritolutunnistuste administreerimiseks Eleringi poolt tehtud kulud summas 254 000 eurot.

 

 

 

Taastuvenergia tasu aastate lõikes

aasta tasu määr senti/kWh KM tasu määr KM-ga senti/kWh
2017 1,04 20% 1,25
2016 0,96 20% 1,15
2015 0,89 20% 1,07
2014 0,77 20% 0,92
2013 0,87 20% 1,04
2012 0,97 20% 1,16

 

 

Igakuiste kohustuste ülevaade

 • 5. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad Eleringile andmed tarbijatele (sh omatarve) eelmisel kalendrikuul osutatud võrguteenuste ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogumahu kohta vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tuginedes võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt esitatud andmetele esitab Elering võrguettevõtjale ja liinivaldajale arve, kus on toodud tarbijatele osutatud võrguteenuste maht ning sellel vastav toetuste rahastamiseks ettenähtud summa. Kui võrguettevõtja või liinivaldaja ei ole vastavaid andmeid tähtajaks saatnud, esitatakse arve prognoosandmete alusel. Samuti on arvel korrigeerimised üle-eelmise kuu kohta, kui tegelikud andmed on laekunud hiljem.
 • 14. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja tasuvad toetuste rahastamiseks esitatud arve, sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuste rahastamise eest tasunud.
 • 20. kuupäev - Võrguettevõtjad ja liinivaldajad edastavad täpsustatud, tegeliku võrguteenuste mahu ja tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta.
 • Järgmise kuu 7. kuupäevaks (tööpäevaks) – täpsustatud võrguteenuse mahtude järgi arvutab Elering välja korrektsiooni suuruse ja lisab/lahutab selle järgmise kuu arvele.

 

Eleringile esitatavad igakuised andmed kokkuvõtlikult:

Kuupäev Teave e-posti aadress
5. tööpäev Osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh) resupport@elering.ee
20. tööpäev Tegelik osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh)

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg