Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu, mille määrad on välja toodud elektrituruseaduses. Taastuvenergia tasu eraldatakse võrgutasudest ja seega on selle maksjateks kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele.

Taastuvenergia tasu on elektriarvel eraldi reana ära toodud, mis võimaldab tarbijatel täpselt näha, kui palju makstakse taastuvenergia ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuste rahastamiseks. Tasule lisandub käibemaks.

Kehtiva elektrituruseaduse alusel on taastuvenergia tasu arvutajaks Elering, kes koostab ja avaldab oma veebilehel iga aasta 1. detsembriks võrguettevõtjate, otseliini valdajate, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjate ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijate esitatud prognooside alusel hinnangu järgmise kalendriaasta toetuste rahastamiseks kuluva summa kohta. Hinnangu alusel määrab Elering järgmise kalendriaasta toetuste rahastamise kulu suuruse tarbitud võrguteenuse ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia ühe kilovatt-tunni kohta, võttes arvesse hinnangu koostamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul toetuste rahastamiseks üle- või alalaekunud summasid ning toetuste haldamiseks tehtavaid põhjendatud kulutusi. 

Võrguettevõtjad ja liinivaldajad saadavad Eleringile (esialgsed) andmed tarbijatele osutatud ning otseliini kaudu edastatud võrguteenuse mahu kohta eelmisel kuul järgneva kuu viiendaks kuupäevaks. Elering esitab saadud andmete (või tegelike andmete puudumisel prognoosi) alusel võrguettevõtjatele ning liinivaldajatele toetuse rahastamise kulu arve, mis tuleb tasuda 14. kuupäevaks sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuse rahastamise kulu arve tasunud.

Võrguettevõtjad, otseliini valdajad ja Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta osutatava võrguteenuse mahu prognoosi igal aastal 1. novembriks.

 

Taastuvenergia tasu suurus 2024. aastal

 • Taastuvenergia tasu: 1,05 senti/kWh
 • Käibemaks: 22%
 • Tasu koos käibemaksuga: 1,28 senti/kWh

Taastuvenergia tasu (€/kWh) arvutamine toimub järgmise valemiga:

Taastuvenergia tasu valem

Plaanitav toetuse summa on järgmise perioodi tootmisprognoosi alusel eeldatavalt väljamakstav toetuse summa, millele lisanduvad eelneva 12 kuu toetuste haldamise kulud;

Eelmise perioodi jääk on tariifi arvutamise ajal (31. oktoobri seisuga) eelnevalt tootjatele enam- või vähemmakstud summade saldo võrrelduna võrguettevõtjatelt ja tarbijatelt saadud taastuvenergia tasu summaga, millele on lisatud/lahutatud igakuiselt saadud/tasutud  intress.

Statistikakaubanduse tulud on statistilise ülekande tehingu netotulud.

Lõpptarbimise prognoos on järgmise aasta prognoositav võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt arveldatav elektri lõpptarbimine Eestis, mille hulka ei kuulu võrgukaod ega elektrijaamade omatarve.

Tasu arvutamisel võeti arvesse:

 1. Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 649 GWh ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud  toetatud elektrienergia koguste prognoos on 93 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale prognoositav toetuse suurus on 88,5 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia 3 miljonit eurot. Toetuste summale lisandub eelmise perioodi toetuste administreerimise kulu 1,05 miljonit eurot.
 2. Taastuvenergia toetuse summa jaguneb eeldatavalt järgmiselt: 35 protsenti tuulikute toetamiseks, 33 protsenti biomassist ja biogaasist toodetud elektrienergia toetamiseks ja 32 protsenti kulub päikeseelektijaamade toetuseks. 
 3. Seisuga 31.10.2023 on  taastuvenergia tasu ja riiklikke eraldisi laekunud 12,6 miljoni euro võrra rohkem kui on makstud toetusi. Perioodi jääk vähendab 2024. aasta plaanitavat toetuste kulu.
 4. Tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks on 7 626 GWh mis on samal tasemel viimase 12 kuu tarbimisega.

 

Taastuvenergia tasu aastate lõikes

aasta tasu määr senti/kWh KM tasu määr KM-ga senti/kWh
2023 II 1,13 20% 1,36
2023 I 1,24 20% 1,49
2022 1,13 20% 1,36
2021 1,13 20% 1,36
2020 1,13 20% 1,36
2019 1,04 20% 1,25
2018 0,89 20% 1,07
2017 1,04 20% 1,25
2016 0,96 20% 1,15
2015 0,89 20% 1,07
2014 0,77 20% 0,92
2013 0,87 20% 1,04
2012 0,97 20% 1,16

 

 

Igakuiste kohustuste ülevaade

 • 5. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad Eleringile andmed tarbijatele (sh omatarve) eelmisel kalendrikuul osutatud võrguteenuste ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogumahu kohta vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tuginedes võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt esitatud andmetele esitab Elering võrguettevõtjale ja liinivaldajale arve, kus on toodud tarbijatele osutatud võrguteenuste maht ning sellel vastav toetuste rahastamiseks ettenähtud summa. Kui võrguettevõtja või liinivaldaja ei ole vastavaid andmeid tähtajaks saatnud, esitatakse arve prognoosandmete alusel. Samuti on arvel korrigeerimised üle-eelmise kuu kohta, kui tegelikud andmed on laekunud hiljem.
 • 14. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja tasuvad toetuste rahastamiseks esitatud arve, sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuste rahastamise eest tasunud.
 • 20. kuupäev - Võrguettevõtjad ja liinivaldajad edastavad täpsustatud, tegeliku võrguteenuste mahu ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta.
 • Järgmise kuu 7. kuupäevaks (tööpäevaks) – täpsustatud võrguteenuse mahtude järgi arvutab Elering välja korrektsiooni suuruse ja lisab/lahutab selle järgmise kuu arvele.

 

Eleringile esitatavad igakuised andmed kokkuvõtlikult:

Kuupäev Teave e-posti aadress
5. tööpäev Osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh) resupport@elering.ee
20. tööpäev Tegelik osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh)

 

Elering AS pangakonto number taastuvenergia tasu maksmiseks:

Swedbank          EE882200221024551301
SEB Pank            EE541010220035968013
Luminor Bank   EE781700017002637846

 

Taastuvenergia tasu suurus 2024. aastal

 • Taastuvenergia tasu: 1,05 senti/kWh
 • Käibemaks: 22%
 • Tasu koos käibemaksuga: 1,28 senti/kWh

Taastuvenergia tasu (€/kWh) arvutamine toimub järgmise valemiga:

Taastuvenergia tasu valem

Plaanitav toetuse summa on järgmise perioodi tootmisprognoosi alusel eeldatavalt väljamakstav toetuse summa, millele lisanduvad eelneva 12 kuu toetuste haldamise kulud;

Eelmise perioodi jääk on tariifi arvutamise ajal (31. oktoobri seisuga) eelnevalt tootjatele enam- või vähemmakstud summade saldo võrrelduna võrguettevõtjatelt ja tarbijatelt saadud taastuvenergia tasu summaga, millele on lisatud/lahutatud igakuiselt saadud/tasutud  intress.

Statistikakaubanduse tulud on statistilise ülekande tehingu netotulud.

Lõpptarbimise prognoos on järgmise aasta prognoositav võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt arveldatav elektri lõpptarbimine Eestis, mille hulka ei kuulu võrgukaod ega elektrijaamade omatarve.

Tasu arvutamisel võeti arvesse:

 1. Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 649 GWh ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud  toetatud elektrienergia koguste prognoos on 93 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale prognoositav toetuse suurus on 88,5 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia 3 miljonit eurot. Toetuste summale lisandub eelmise perioodi toetuste administreerimise kulu 1,05 miljonit eurot.
 2. Taastuvenergia toetuse summa jaguneb eeldatavalt järgmiselt: 35 protsenti tuulikute toetamiseks, 33 protsenti biomassist ja biogaasist toodetud elektrienergia toetamiseks ja 32 protsenti kulub päikeseelektijaamade toetuseks. 
 3. Seisuga 31.10.2023 on  taastuvenergia tasu ja riiklikke eraldisi laekunud 12,6 miljoni euro võrra rohkem kui on makstud toetusi. Perioodi jääk vähendab 2024. aasta plaanitavat toetuste kulu.
 4. Tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks on 7 626 GWh mis on samal tasemel viimase 12 kuu tarbimisega.

 

Taastuvenergia tasu aastate lõikes

aasta tasu määr senti/kWh KM tasu määr KM-ga senti/kWh
2023 II 1,13 20% 1,36
2023 I 1,24 20% 1,49
2022 1,13 20% 1,36
2021 1,13 20% 1,36
2020 1,13 20% 1,36
2019 1,04 20% 1,25
2018 0,89 20% 1,07
2017 1,04 20% 1,25
2016 0,96 20% 1,15
2015 0,89 20% 1,07
2014 0,77 20% 0,92
2013 0,87 20% 1,04
2012 0,97 20% 1,16

 

 

Igakuiste kohustuste ülevaade

 • 5. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad Eleringile andmed tarbijatele (sh omatarve) eelmisel kalendrikuul osutatud võrguteenuste ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogumahu kohta vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tuginedes võrguettevõtjate ja liinivaldajate poolt esitatud andmetele esitab Elering võrguettevõtjale ja liinivaldajale arve, kus on toodud tarbijatele osutatud võrguteenuste maht ning sellel vastav toetuste rahastamiseks ettenähtud summa. Kui võrguettevõtja või liinivaldaja ei ole vastavaid andmeid tähtajaks saatnud, esitatakse arve prognoosandmete alusel. Samuti on arvel korrigeerimised üle-eelmise kuu kohta, kui tegelikud andmed on laekunud hiljem.
 • 14. kuupäev (tööpäev) - jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja tasuvad toetuste rahastamiseks esitatud arve, sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuste rahastamise eest tasunud.
 • 20. kuupäev - Võrguettevõtjad ja liinivaldajad edastavad täpsustatud, tegeliku võrguteenuste mahu ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta.
 • Järgmise kuu 7. kuupäevaks (tööpäevaks) – täpsustatud võrguteenuse mahtude järgi arvutab Elering välja korrektsiooni suuruse ja lisab/lahutab selle järgmise kuu arvele.

 

Eleringile esitatavad igakuised andmed kokkuvõtlikult:

Kuupäev Teave e-posti aadress
5. tööpäev Osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh) resupport@elering.ee
20. tööpäev Tegelik osutatud võrguteenus ja otseliini kaudu tarbitud elektrienergia (MWh)

 

Elering AS pangakonto number taastuvenergia tasu maksmiseks:

Swedbank          EE882200221024551301
SEB Pank            EE541010220035968013
Luminor Bank   EE781700017002637846