Liigu edasi põhisisu juurde

Võrguga ühendamist ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib ELTS ja selle § 42 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määrus nr 10 „ Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, kus on sätestatud võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise kord. ELTS § 73 lõige 1 näeb ette võrguettevõtja kohustuse kooskõlastada Konkurentsiametiga ELTS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika (edaspidi Metoodika).  

Metoodikas on Elering täpsustanud liitumistasu koosseisu kuuluvaid kulukomponente, nende maksumuse kujunemist ning liitumistasu tasumise põhimõtteid. Samuti kirjeldab Metoodika täpsemalt liitumistasu kujunemist samaaegsetel liitumistel ning olukorras, kus Elering rajab liitumislepingu täitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi või –seadmeid, mis on liituja poolt soovitud läbilaskevõime tagamiseks vajalikud ning välja on toodud ka liitumistasu vähendamise põhimõtted.

Alates 1. juulist  2019  alustatud liitumismenetlustele kohalduv Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiameti 03.06.2019 otsusega nr 7-10/2019-004.

Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika  01.07.2019