Liigu edasi põhisisu juurde

Liitumistasu katab kõik tegelikud liitumisega seotud põhjendatud kulud. Liitumistasu arvutamisel lähtub Elering Konkurentsiameti poolt kinnitatud dokumendist „Elering AS liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“ (edaspidi Metoodika).

Liitumistasu hulka ei arvata liitumispakkumises sisalduvaid investeeringuid võrgutugevduste rajamiseks, mis on vajalikud liituja poolt soovitud läbilaskevõimsuse tagamiseks juhul kui need investeeringud sisalduvad Eleringi kodulehel avaldatud kinnitatud investeeringute kavas ning mille rajamiseks on Elering sõlminud või sõlmib alates liitumispakkumise väljastamisest 5 aasta jooksul ehitushankelepingu. Liituja poolt soovitud võrguühenduse läbilaskevõimsus tagatakse liitujale pärast selle investeeringu realiseerumist.

Metoodika kohaselt koosneb liitumistasu järgmistest komponentidest:

  • ehitustööde ja seonduvate tööde maksumus - liitumisvõimsuse tagamiseks projekteeritavate ning ehitatavate elektripaigaldiste rajamise kulu;
  • menetlustasu - liitumistaotluse  alusel koostatava liitumispakkumise väljastamise ning allkirjastamise korraldamise kulu;
  • toimingutasu - sõlmitud liitumislepingu  kohaste toimingute korraldamise kulu.

Menetlus- ja toimingutasude suurused on kehtestatud liitumistingimustega.

Tasu liik 

Menetlustasu €

Toimingutasu €

Kokku €

Tarbija või  jaotusvõrguettevõtja liitumine uues liitumispunktis või  olemasolevas liitumispunktis tarbimistingimuste ja/või tootmistingimuste muutmine

1600+km 3300+km 4900+km
Tootmismooduli või segapaigaldise põhivõrguga ühendamine või selle tootmis- ja/või tarbimistingimuste muutmine 2000+km 10 200+km 12 200+km

 

Menetlus- ja toimingutasud koosnevad liitumistega tegelevate Eleringi töötajate tööjõukuludest ning tegelikest otsestest kuludest kliendi tootmisseadme katsetamiseks.

Menetlustasu tasutakse pärast kliendi poolt liitumistaotluse esitamist põhivõrguettevõtja poolt väljastatud arve alusel neljateistkümne päeva jooksul. Toimingutasu tasutakse koos liitumistasu osamaksetega samas proportsioonis osamaksete suurusega kogu liitumistasust.

Liitumislepingu järgne esimene osamakse tuleb kliendil tasuda 60 päeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimisest. Esimene osamakse on 20% lepingus ettenähtud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest ning 20% liitumislepinguga ettenähtud toimingutasust.

Teine osamakse on 50% liitumislepingus sätestatud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest ning 50% liitumislepinguga ettenähtud toimingutasust. Teine osamakse tuleb tasuda 20 päeva jooksul pärast liitumispunkti ehitamise hanke võitja välja kuulutamist ja enne hanke võitjaga töövõtulepingu sõlmimist. Elering esitab kliendile arve hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast hanke eduka pakkuja selgumist.

Kolmas osamakse tuleb tasuda pärast liitumispunkti valmimist ja moodustab ülejäänud osa tegelikest ehitustööde ja seonduvate tööde kuludest, millest on maha arvatud juba tasutud summad (esimene ja teine osamakse). Kolmanda osamaksega tasutakse ka 30% liitumislepinguga ettenähtud toimingutasust.