Liigu edasi põhisisu juurde

Elering AS 2021. aasta neljanda kvartali energiaturgudega mitteseotud tulud ulatusid 40,9 miljoni euroni. Maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot.

Võrreldes 2020. aastaga kasvasid energiaturgudega mitteseotud tulud 2,3 miljonit eurot sh elektri ja gaasi ülekandetulud kasvasid 1,3 miljonit eurot.

Energiaturgudega mitteseotud kulud kasvasid 14,4 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud suuremate energiavõrgu kadudega. Seoses elektrihinna kallinemisega kasvasid Elering AS kulutused elektrienergiale 12,7 miljonit eurot.

Kokkuvõttes teenis Elering AS 2,3 miljonit eurot ärikasumit, mis on 11,9 miljonit vähem kui 2020. aastal samal ajal.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 12,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 22,1 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 19,6 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 34,7 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 182,4 miljonit eurot ning omakapital 381,6 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.12.21 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 62 668 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 42 000 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 59 683 38 586
Varud 3 658 3 535
Käibevara kokku 168 009 93 639
Põhivara 1 014 845 982 097
VARAD KOKKU 1 182 854 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 623 10 565
Lühiajalised muud kohustised 58 521 28 448
Lühiajalised kohustised kokku 69 144 39 013
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 312 095 322 389
Tulevaste perioodide tulud 419 526 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 731 621 649 755
Kohustised kokku 800 765 688 768

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330
Jaotamata omakapital 134 604 141 795
Omakapital kokku 382 089 386 968
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 182 854 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2021 2020 2021 2020
Energiaturgudega mitteseotud tulud 39 029 36 755 118 041 109 056
Energiaturugudega seotud tulud 42 840 8 418 83 416 28 012
Müügitulud kokku 81 869 45 173 201 457 137 068
Muud äritulud 1 849 1 650 6 672 5 327
Energiaturgudega mitteseotud kaubad, toore, materjal ja teenused 21 450 8 223 52 989 26 407
Energiaturgudega seotud kaubad, toore, materjal ja teenused 42 572 8 226 82 220 26 848
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku 64 022 16 449 135 209 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 2 432 1 644 7 075 5 354
Tööjõukulud 2 996 3 231 11 222 10 970
Põhivara kulum 11 913 11 263 45 531 40 123
Muud ärikulud 25 20 69 91
ÄRIKASUM 2 330 14 216 9 023 32 602
Finantstulud 2 1 17 3
Finantskulud 592 559 2 303 2 338
MAKSUEELNE KASUM 1 740 13 658 6 737 30 267
Tulumaks 1 628 0 1 628 4 964
PUHASKASUM 112 13 658 5 109 25 303
 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2021 2020 2021 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 739 13 658 6 736 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 913 11 263 45 531 40 123
Kokku käibevarade netomuutus -23 985 -2 341 -20 600 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 23 544 -438 24 274 -1 738
Tasutud intressid -69 -132 -2 319 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 -4 964 0 -6 531
Muud korrigeerimised -226 815 -2 315 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 12 916 17 861 51 307 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -22 065 -20 679 -75 497 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 19 649 46 921 31 584 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -42 000 0 -42 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 34 650 8 561 65 582 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0
Laekunud põhivara müügist 257 13 773 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -9 509 34 816 -18 646 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -30 -2 -54 -19
Tasutud dividende -10 000 -25 600 -10 000 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -12 672 -28 244 -20 612 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -9 265 24 433 12 049 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 71 933 26 186 50 619 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 62 668 50 619 62 668 50 619

Tuhandetes eurodes

  31.12.21 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 62 668 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 42 000 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 59 683 38 586
Varud 3 658 3 535
Käibevara kokku 168 009 93 639
Põhivara 1 014 845 982 097
VARAD KOKKU 1 182 854 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 623 10 565
Lühiajalised muud kohustised 58 521 28 448
Lühiajalised kohustised kokku 69 144 39 013
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 312 095 322 389
Tulevaste perioodide tulud 419 526 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 731 621 649 755
Kohustised kokku 800 765 688 768

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330
Jaotamata omakapital 134 604 141 795
Omakapital kokku 382 089 386 968
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 182 854 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2021 2020 2021 2020
Energiaturgudega mitteseotud tulud 39 029 36 755 118 041 109 056
Energiaturugudega seotud tulud 42 840 8 418 83 416 28 012
Müügitulud kokku 81 869 45 173 201 457 137 068
Muud äritulud 1 849 1 650 6 672 5 327
Energiaturgudega mitteseotud kaubad, toore, materjal ja teenused 21 450 8 223 52 989 26 407
Energiaturgudega seotud kaubad, toore, materjal ja teenused 42 572 8 226 82 220 26 848
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku 64 022 16 449 135 209 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 2 432 1 644 7 075 5 354
Tööjõukulud 2 996 3 231 11 222 10 970
Põhivara kulum 11 913 11 263 45 531 40 123
Muud ärikulud 25 20 69 91
ÄRIKASUM 2 330 14 216 9 023 32 602
Finantstulud 2 1 17 3
Finantskulud 592 559 2 303 2 338
MAKSUEELNE KASUM 1 740 13 658 6 737 30 267
Tulumaks 1 628 0 1 628 4 964
PUHASKASUM 112 13 658 5 109 25 303
 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2021 2020 2021 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 739 13 658 6 736 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 913 11 263 45 531 40 123
Kokku käibevarade netomuutus -23 985 -2 341 -20 600 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 23 544 -438 24 274 -1 738
Tasutud intressid -69 -132 -2 319 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 -4 964 0 -6 531
Muud korrigeerimised -226 815 -2 315 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 12 916 17 861 51 307 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -22 065 -20 679 -75 497 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 19 649 46 921 31 584 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -42 000 0 -42 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 34 650 8 561 65 582 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0
Laekunud põhivara müügist 257 13 773 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -9 509 34 816 -18 646 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -30 -2 -54 -19
Tasutud dividende -10 000 -25 600 -10 000 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -12 672 -28 244 -20 612 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -9 265 24 433 12 049 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 71 933 26 186 50 619 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 62 668 50 619 62 668 50 619