Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2021. aasta esimese kvartali ärikasum kasvas 2,5%, ulatudes 18,7 miljoni euroni.

Võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga, kasvasid ettevõtte äritulud 25,7%. Bilansienergia tulud jäid aastate võrdluses stabiilseks. Elektri ja gaasi füüsilised ülekandemahud kasvasid vastavalt 9,0% ja 24,5%, millest tulenevalt vastavad tulud kasvasid 8,6% ja 24,5%. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 3,1 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta esimese kvartali kulum 1,1 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 24,7% 23,4 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.

Kokkuvõttes teenis Elering 18,1 miljonit eurot puhaskasumit.

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 36,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 10,2 miljonit eurot ning 10 miljonit eurot paigutati lühiajalistesse deposiitidesse, mille tähtaeg ületab kolme kuud. Samuti tagastas ettevõte 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 698,6 miljoni euroni ning omakapital oli 405,1 miljonit eurot.

  31.03.21 31.03.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 68 635 30 774 50 619
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 47 816 41 723 39 485
Varud 3 392 3 737 3 535
Käibevara kokku 119 843 76 234 93 639
Põhivara 983 842 948 299 982 097
VARAD KOKKU 1 103 685 1 024 533 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 622 10 571 10 565
Lühiajalised muud kohustised 38 121 29 075 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 48 743 39 646 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 319 913 330 164 322 389
Tulevaste perioodide tulud 329 908 248 850 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 649 821 579 014 649 755
Kohustised kokku 698 564 618 660 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686 16 330
Jaotamata omakapital 158 901 161 343 141 794
Omakapital kokku 405 121 405 873 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 103 685 1 024 533 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2021 2020 2020
Müügitulu 52 578 41 831 137 068
Muud äritulud 1 129 880 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 19 977 10 753 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 454 1 399 5 445
Tööjõukulud 2 885 2 766 10 970
Põhivara kulum 10 686 9 539 40 123
Muud ärikulud 20 31 0
ÄRIKASUM 18 685 18 223 32 602
Finantstulud 11 1 2 338
Finantskulud 556 618 2 338
Tulumaks 0 0 4 964
PUHASKASUM 18 140 17 606 25 302

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 18 140 17 606 30 266
Korrigeerimised
Kulum 10 686 9 539 40 123
Kokku käibevarade netomuutus 692 -236 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 086 -1 518 -1 738
Tasutud intressid -21 -27 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 -1 568 -6 531
Muud -506 -739 -791
Kokku rahavood äritegevusest 36 077 23 057 60 869

Rahavood investeerimisest

Tasutud põhivara soetamisel -10 212 -35 431 -100 214
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus -10 000 0 59 477
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 811 3 445 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 72 0 264
Kokku rahavood investeerimisest -15 417 -31 986 -16 420

Rahavood finantseerimisest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tagasimakstud pangalaenud -7 -7 -19
Makstud dividendid 0 0 -25 600
Kokku rahavood finantseerimisest -2 644 -2 644 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 18 016 -11 573 8 272
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul 50 619 42 347 42 347
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 68 635 30 774 50 619
  31.03.21 31.03.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 68 635 30 774 50 619
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 47 816 41 723 39 485
Varud 3 392 3 737 3 535
Käibevara kokku 119 843 76 234 93 639
Põhivara 983 842 948 299 982 097
VARAD KOKKU 1 103 685 1 024 533 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 622 10 571 10 565
Lühiajalised muud kohustised 38 121 29 075 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 48 743 39 646 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 319 913 330 164 322 389
Tulevaste perioodide tulud 329 908 248 850 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 649 821 579 014 649 755
Kohustised kokku 698 564 618 660 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686 16 330
Jaotamata omakapital 158 901 161 343 141 794
Omakapital kokku 405 121 405 873 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 103 685 1 024 533 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2021 2020 2020
Müügitulu 52 578 41 831 137 068
Muud äritulud 1 129 880 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 19 977 10 753 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 454 1 399 5 445
Tööjõukulud 2 885 2 766 10 970
Põhivara kulum 10 686 9 539 40 123
Muud ärikulud 20 31 0
ÄRIKASUM 18 685 18 223 32 602
Finantstulud 11 1 2 338
Finantskulud 556 618 2 338
Tulumaks 0 0 4 964
PUHASKASUM 18 140 17 606 25 302

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 18 140 17 606 30 266
Korrigeerimised
Kulum 10 686 9 539 40 123
Kokku käibevarade netomuutus 692 -236 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 086 -1 518 -1 738
Tasutud intressid -21 -27 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 -1 568 -6 531
Muud -506 -739 -791
Kokku rahavood äritegevusest 36 077 23 057 60 869

Rahavood investeerimisest

Tasutud põhivara soetamisel -10 212 -35 431 -100 214
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus -10 000 0 59 477
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 811 3 445 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 72 0 264
Kokku rahavood investeerimisest -15 417 -31 986 -16 420

Rahavood finantseerimisest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tagasimakstud pangalaenud -7 -7 -19
Makstud dividendid 0 0 -25 600
Kokku rahavood finantseerimisest -2 644 -2 644 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 18 016 -11 573 8 272
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul 50 619 42 347 42 347
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 68 635 30 774 50 619