Liigu edasi põhisisu juurde

Võrgu ümberehituse põhimõtted

Kliendi poolt soovitav tehniline lahendus ei tohi halvendada elektrivõrgu ja ümberehitatava elektripaigaldise olemasolevat seisundit. Kliendi poolt esitatav tehniline lahendus elektripaigaldise ümberehitamise teostamiseks peab lähtuma põhivõrgu elektripaigaldise ümberehitamise tehnilistest põhimõtetest. Kõik elektripaigaldise ümberehitamisega seotud kulud katab klient. Klient korraldab elektripaigaldise ümberehitamiseks vajalike maakasutuslepingute sõlmimise ja muude kasutuslubade ning kooskõlastuste saamise Eleringi kasuks. Koos  elektripaigaldise ümberehitamise taotlusega on klient kohustatud esitama ümbertõstetava Eleringi õhuliini või maakaabli uue trassivaliku.

Ümberehituse etapid

Õhuliini asendamine kaabelliiniga või olemasolevate liinide ja alajaamade ümbertõstmine toimub järgmiste etappide kaupa:

  1. Klient valmistab enne lepingu sõlmimist ette eelprojekti, milles sisaldub vähemalt trassi valik ja profiil ning info paigaldava kaabli kohta, selle läbilaskevõime (ristlõige) ja paigaldustingimused (sügavus, omavaheline kaugus, paigaldusviis). Alajaama ümbertõstmisel peab kliendi eelprojekt sisaldama alajaama uut asukohta, kõikide liinide trassivalikut nende ühendamiseks uude alajaama. Vastavad tehnilised nõuded annab Elering. Alajaama platsi ja/või liinide trassi valik peab sisaldama geodeetilist mõõdistust, projekteerimistingimuste taotlemist ja projekteerimistingimusi, trassi või platsi valikut koos seadmete põhimõtteliste lahendustega (plaan, profiilid) ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus, kõiki vajalikke kooskõlastusi asjast huvitatud isikutelt ja organisatsioonidelt, ristumiste lahendamist teiste kommunikatsioonidega, vajadusel detailplaneeringute koostamist ning keskkonnamõjude hindamist. Kooskõlastatud alajaama plats ja/või trassi valik, eelprojekt ja ehitusluba ning vajalikud maakasutuslepingud antakse üle Eleringile.
  2. Lepingu sõlmimine.
  3. Alajaama platsi ja/või trassi valiku kooskõlastus Eleringiga:
  4. Elering koostab võrgu ümberehituse projekteerimise lähteülesande (hankedokumendid).
  5. Elering korraldab riigihanke võrgu ümber ehituseks vastavalt Elering nõuetele ja koostatud eelprojektile.
  6. Elering korraldab ehituse ja vajalikud demontaažitööd.

Elektripaigaldise ümberehituse taotluse esitamine

Taotlusi elektripaigaldise ümberehitamiseks võtab Elering vastu põhivõrguga liitumiste portaalis.

Elering esitab kliendile elektripaigaldise ümberehitamise lepingu pakkumise 90 päeva jooksul alates nõuetekohase Taotluse registreerimise kuupäevast. Kui taotleja pakutud tehnilise lahenduse analüüs nõuab täpsemaid uuringuid, võib pakkumise esitamise tähtaeg olla pikem. Pikema pakkumise tähtaja puhul teavitab Eleringi liitumiste projektijuht sellest klienti kirjalikult.

Elektripaigaldise ümberehitamise lepingu pakkumise kehtivusaeg on üldjuhul kuni 60 päeva alates pakkumise esitamisest kliendile, kui pakkumisest ei tulene teisiti. Pakkumise tähtaega ei pikendata.