Liigu edasi põhisisu juurde

Jaotusvõrguga liituvate B-, C- ja D-tüüpi tootmismoodulite ühendamine tuleb Eleringiga kooskõlastada. Kooskõlastuse saamiseks peavad tootja ning jaotusvõrguettevõtja edastama Eleringile Euroopa Komisjoni määrusega nr 2016/631 kehtestatud võrgueeskirja tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohased, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja ja liitumistingimuste kohased andmed ning tagama vajalike reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimise.

Elektrituruseaduse § 55 lõige 1 alusel peab tootmismoodul olema vastavuses tehniliste nõuetega, mida kinnitab pärast katsetusperioodi lõppemist katsetulemuste alusel võrguettevõtja, kelle võrguga on tootmisseade ühendatud. Erandina kinnitab jaotusvõrguga ühendatud üle 5 MW netovõimsusega tootmisseadmete nõuetekohasust Elering.

Tootmismoodulite jagunemine:

  • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
  • B-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
  • C-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
  • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Jaotusvõrguettevõtja kohustused:

Jaotusvõrguettevõtjal on elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja § 23 järgi kohustus esitada Eleringile iga aasta 1. veebruariks andmed iga ühendatud sünkroonmooduli ja energiapargimooduli installeeritud netovõimsuse kohta põhivõrguga liitumispunktide kaupa.

Enne lõpliku käiduteate väljastamist peab jaotusvõrguettevõtja kontrollima põhivõrguettevõtja poolsete pretensioonide puudumist reaalajas tootja poolt energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimise ning vähemalt 5 MW tootmismoodulite puhul verifitseeritud PSS/E ja üle 10 MW tootmismoodulite puhul ka PSCAD mudelite esitamise kohta.

Juhul kui tootja jaotusvõrguga liitumine tingib jaotus- ja põhivõrguettevõtja vahelistes liitumispunktides või kahe jaotusvõrguettevõtja vahelistes liitumispunktides olemasolevates võrgulepingutes kokkulepitud tootmis- ja/või tarbimistingimuste muutmise vajaduse, tuleb jaotusvõrguettevõtjal algatada ka täiendavalt liitumisprotsess.

Tootja kohustused:

Tootjatel tuleb täita kooskõlastuse tingimusi, mis on täpsemalt ära toodud Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimused peatükis 6.

Kooskõlastuse saamiseks tuleb B-, C- ja D-tüüpi tootmismoodulite jaotusvõrguga liitumise puhul tootjal edastada nõutavad andmed e-kirjaga aadressile kliendihaldur@elering.ee.

C- ja D- tüüpi tootmismoodulite kooskõlastus on tasuline teenus. Tootjal tuleb tasuda menetlustasu 2 000 eurot+km. Arve väljastatakse Eleringi poolt kolme tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, menetlustasu maksetähtaeg on 21 päeva.