Liigu edasi põhisisu juurde

Jaotusvõrguga liituvate B-, C- ja D-tüüpi tootmismoodulite ühendamine tuleb Eleringiga kooskõlastada. Kooskõlastuse saamiseks peavad tootja ning jaotusvõrguettevõtja edastama Eleringile RfG, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja ja liitumistingimuste kohased andmed ning tagama vajalike reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimise.

Elektrituruseaduse § 55 lõige 1 alusel peab tootmismoodul olema vastavuses tehniliste nõuetega, mida kinnitab pärast katsetusperioodi lõppemist katsetulemuste alusel võrguettevõtja, kelle võrguga on tootmisseade ühendatud. Erandina kinnitab jaotusvõrguga ühendatud üle 5 MW netovõimsusega tootmisseadmete nõuetekohasust Elering.

Tootmismoodulite jagunemine:

 • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
 • B-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
 • C-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
 • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Jaotusvõrguettevõtja kohustused

Jaotusvõrguettevõtjal on elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja § 23 järgi kohustus esitada Eleringile iga aasta 1. veebruariks andmed iga ühendatud sünkroonmooduli ja energiapargimooduli installeeritud netovõimsuse kohta põhivõrguga liitumispunktide kaupa. 

Enne lõpliku käiduteate väljastamist peab jaotusvõrguettevõtja kontrollima põhivõrguettevõtja poolsete pretensioonide puudumist reaalajas tootja poolt energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimise kohta.

Juhul kui tootja jaotusvõrguga liitumine tingib jaotus- ja põhivõrguettevõtja vahelistes liitumispunktides või kahe jaotusvõrguettevõtja vahelistes liitumispunktides olemasolevates võrgulepingutes kokkulepitud tootmis- ja/või tarbimistingimuste muutmise vajaduse, tuleb jaotusvõrguettevõtjal algatada ka täiendavalt liitumisprotsess.

Tootja kohustused

Tootjatel tuleb täita kooskõlastuse tingimusi, mis on täpsemalt ära toodud Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimused peatükis 6.

Kooskõlastuse saamiseks tuleb B-, C- ja D-tüüpi tootmismoodulite jaotusvõrguga liitumise puhul tootjal edastada nõutavad andmed e-kirjaga aadressile kliendihaldur@elering.ee.

C- ja D-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastus on tasuline teenus, milleks tuleb tootjal tasuda menetlustasu 2 000 eurot+km. Arve väljastatakse Eleringi poolt kolme tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, menetlustasu maksetähtaeg on 21 päeva.

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks liitumistingimuste juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt koostatud energiasüsteemi juhtimiskeskusesse teostatava sideühenduse projekt koos edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loeteluga ning saada projektile kooskõlastus. 

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekt, mis peab Eleringi kooskõlastuse saama seitse päeva enne tootmismooduli sünkroniseerimist.

Elektriosa projekti koosseisu kuuluvad:

 • ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka tootja kaabli ja trafo andmeid);
 • tootmismooduli iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
 • tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1;
 • juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohane sidelahenduse projekt koos edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loeteluga.

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal põhivõrguettevõtjale esitada juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja üle 10 MW tootmismoodulite puhul ka PSCAD mudelid.

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekt, mis peab Eleringi kooskõlastuse saama seitse päeva enne tootmismooduli sünkroniseerimist. Elektriosa projekti koosseisu kuulub:

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal esitada põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja PSCAD mudelid.

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks liitumistingimuste juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt koostatud energiasüsteemi juhtimiskeskusesse teostatava sideühenduse projekt koos edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loeteluga ning saada projektile kooskõlastus. 

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekt, mis peab Eleringi kooskõlastuse saama seitse päeva enne tootmismooduli sünkroniseerimist.

Elektriosa projekti koosseisu kuuluvad:

 • ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka tootja kaabli ja trafo andmeid);
 • tootmismooduli iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
 • tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1;
 • juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohane sidelahenduse projekt koos edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loeteluga.

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal põhivõrguettevõtjale esitada juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja üle 10 MW tootmismoodulite puhul ka PSCAD mudelid.

Enne tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal edastada Eleringile kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekt, mis peab Eleringi kooskõlastuse saama seitse päeva enne tootmismooduli sünkroniseerimist. Elektriosa projekti koosseisu kuulub:

Põhivõrguettevõtjale reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid peavad toimina ja olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest enne tootmismooduli sünkroniseerimist ning pärast sünkroniseerimist koos süsteemiga paralleelsest töötava uue tootmismooduliga alates sünkroniseerimisest kolme kuu jooksul.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal esitada põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja PSCAD mudelid.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid