Liigu edasi põhisisu juurde

Bilansihaldusega seonduvat reguleerivad maagaasiseaduse § 11 – § 17.

Elering vastutab süsteemihaldurina Eesti gaasisüsteemi bilansi tagamise ja bilansihaldurite bilansside selgitamise eest. Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahelist avatud tarne lepingut nimetatakse bilansilepinguks, mille tüüptingimused on avalikud ja samad kõikidele bilansihalduritele.

Bilansilepingu tüüptingimused


Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a on kooskõlastatud Eleringi bilansilepingu tüüptingimused, mis kehtestavad bilansivastutuse põhimõtted, mh bilansivastutuse ajakava, süsteemihalduriga bilansilepingu sõlminud turuosaliste õigused ja kohustused jm.

Elering rakendab uusi gaasi bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.04.2016. Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.

Andmevahetus

Igapäevase andmevahetuse hõlbustamiseks ja bilansipiirkondade haldamiseks on gaasituru osalised (ka ettevõtted, mõõtepunktid jmt) kodeeritud nn EIC-koodidega. Kodeerimise protseduur on välja töötatud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate ühenduse ENTSO-E poolt ja on kasutusel kogu Euroopas.

Maagaasiseaduse § 22 lõige 13 kohaselt on võrguettevõtja kohustatud esitama bilansihaldurile ja süsteemihaldurile mõõteandmed, mis on vajalikud bilansi selgitamiseks.

 

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Bilansigaasi hinna arvutamisel lähtutakse sellest, et see võimaldab süsteemihalduril:

  1. katta bilansigaasi ostuks tehtud põhjendatud kulutused;
  2. katta bilansigaasi ostu ja müügiga seotud muud põhjendatud kulutused;
  3. tagada põhjendatud tulukuse.

Süsteemihaldur kooskõlastab bilansigaasi hinna määramise metoodika tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Bilansigaasi hinnad ja Konkurentsiameti otsusega nr 5.1-25/08-001 20.03.2008.a. kooskõlastatud Eleringi bilansigaasi hinna määramise metoodika on kättesaadavad lehe manustest.

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Bilansigaasi hinna arvutamisel lähtutakse sellest, et see võimaldab süsteemihalduril:

  1. katta bilansigaasi ostuks tehtud põhjendatud kulutused;
  2. katta bilansigaasi ostu ja müügiga seotud muud põhjendatud kulutused;
  3. tagada põhjendatud tulukuse.

Süsteemihaldur kooskõlastab bilansigaasi hinna määramise metoodika tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Bilansigaasi hinnad ja Konkurentsiameti otsusega nr 5.1-25/08-001 20.03.2008.a. kooskõlastatud Eleringi bilansigaasi hinna määramise metoodika on kättesaadavad lehe manustest.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg