Liigu edasi põhisisu juurde

Käesolev teave avaldatakse vastavalt MGS §262 lg12 alusel.

Hetkel kehtib Eesti gaasivarustuses: normaalolukord


Gaasi hädaolukorras kasutusele võetavad abinõud

Gaasitarnete tõrgetest tuleneva gaasivarustuse hädaolukorras on võimalik ette võtta järgmised tegevused toodud järjekorras:

 • 1. Strateegilise varu kasutuselevõtmine

Varu kasutuselevõtu alus: Vabariigi Valitsuse või Kliimaministri otsus vastavalt hädaolukorraseaduse §183-le.

Strateegilise varu ostmise õigus on gaasimüüjal, kes saab seda osta Eesti Varude Keskuselt.


Järgnevate abinõude kasutuselevõtu aluseks on Vabariigi Valitsuse otsus vastavalt maagaasiseaduse §262 lg3-le.  Elering otsustab seejärel jooksvalt vastavalt olukorrale gaasisüsteemis, milliseid eelloetletud abinõusid millisel hetkel kasutusele võtta, järgides toodud järjekorda.

 • 2. Müüjad piiravad oma mittekaitstud tarbijatest klientide gaasitarbimist vastavalt Eleringilt saadud korraldustele
 • 3. Gaasi jaotusvõrgud piiravad oma mittekaitstud tarbijatest klientide gaasitarbimist vastavalt Eleringilt saadud korraldustele (vt allpool detailsemalt kirjeldust)
 • 4. Elering annab gaasi jaotusvõrkudele korralduse kõigi mittekaitstud tarbijate väljalülitamiseks
 • 5. Elering võtab kasutusele kaitstud tarbijate varu
 • 6. Naabermaadega sõlmitud solidaarsuslepingute kasutuselevõtmine kaitstud tarbijate gaasivarustuse tagamiseks

Mittekaitstud tarbijate piiramine

 • 1. Elering saadab hädaolukorra tunnuste tuvastamise järel elektronkirjad gaasi jaotusvõrkude ametlikule üldmeilile ja  valvetöötajale, mis sisaldab järgmist:
  • a) Elering on tuvastanud gaasitarnete häire, mis viib tõenäoliselt hädaolukorra väljakuulutamiseni Kliimaministeeriumi poolt.
  • b) Elering on soovitanud Kliimaministeeriumil ning Konkurentsiametil teha Vabariigi Valitsusele ettepanek gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete rakendamiseks vastavalt maagaasiseaduse §262 lg2-le.
  • c) Eleringi soovituse kohaselt tuleks välja lülitada rühma 5 tarbijad ning kohustada rühma 6 tarbijaid piirama oma tarbimist x% võrra eelneva tootmis- ja/või tarbimispäeva keskmisest tarbimisest. Siin ja edaspidi: rühmade numbrid vastavad MGS §61 lg1-le.
  • d) Korraldus edastada koheselt järgmised teated:
   • i) rühma 5 gaasitarbijatele selle rühma eelteade
   • ii) rühma 6 gaasitarbijatele selle rühma eelteade
   • iii) SMS teated tarbijate kontaktisikutele ettevõtte üldisele elektronposti aadressile saabunud elektronkirjast
  • e) Palve olla lähitundidel valmis järgmisteks tegevusteks:
   • i) võrguühenduse katkestamine rühma 5 gaasitarbijatele
   • ii) rühma 6 tarbijatele gaasitarbimise piiramise kohustuse teadete väljasaatmiseks.
   • iii) SMS teated tarbijate kontaktisikutele ettevõtte üldisele elektronposti aadressile saabunud elektronkirjast
 • 2. Elering saadab gaasi jaotusvõrkude kõikide juhatuse liikmete mobiiltelefonidele teate, mis sisaldab järgmist teksti: "Saatsime teie ettevõtte elektronposti aadressile elektronkirja, mis nõuab kiiret reageerimist seoses teie gaasivõrku puudutava gaasitarbimise piiramisega. Palume kiiresti tutvuda sellega ning tegutseda vastavalt. Gaasi süsteemihaldur Elering AS“. 
 • 3. KLIM, KA ja VV teevad maagaasiseaduse §262-s sätestatud tegevused ning tulemuseks on VV otsus gaasitarbijate väljalülitamise kohta.
 • 4. Elering saadab gaasi jaotusvõrkude ametlikule üldmeilile ja valvedispetšerile teate, mis sisaldab järgmist:
  • a) Teave VV poolt tehtud otsusest, sh otsuse koopia (koopia ainult üldmeilile)
  • b) Korraldused:
   • i) Saata välja võrguühenduse katkestamise teade rühmale 5
   • ii) Saata välja gaasitarbimise piiramise teade rühmale 6
   • iii) Asuda viivitamatult välja lülitama rühma 5 gaasitarbijaid
   • iv) Teavitada Eleringi tarbijate väljalülitamise lõpetamisest või kui see ei ole 6 tunniga lõpetatud, siis teavitada olukorrast.
 • 5. Elering saadab kõikide jaotusvõrkude juhatuse liikmete mobiiltelefonidele SMS sõnumi teatega: Teie ettevõtte elektronposti aadressile on tulnud gaasi süsteemihalduri Elering AS poolt elektronkiri, mis nõuab kiiret reageerimist seoses gaasitarbimise piiramisega. Palume kiiresti tutvuda sellega ning tegutseda vastavalt.