Liigu edasi põhisisu juurde

Elektri- ja gaasipaigaldise kaitsevööndis töötamine, projektid ja detailplaneeringud

Kaitsevööndis töötamise, projektide ja detailplaneeringute taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.kooskolastused@elering.eeTaotlusvorm on kättesaadav manusest. Lisaks taotlusele tuleb esitada ka järgmised dokumendid:

Üleriigiline, maakondlik ja üldplaneering:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • seletuskiri või kokkuvõte planeeringust
 • vajadusel eskiiskaart Eleringi elektrivõrgu planeerimise osakonna aktsepteeritavas mõõtkavas ja kujul

Detailplaneering:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • õigusaktides sätestatud planeeringu plaanile ette nähtud mõõtkavaga asendiplaan koos olemasoleva elektrivõrguga (õhuliinid, kaabelliinid ja alajaamad ning nende kaitsevööndid)
 • paberkandjal ning elektroonsed pdf ja dwg formaadis olevad asendiplaanid koos olemasoleva elektrivõrguga (sh kaitsevööndid ja mastide asukohad)
 • olemasolevate ja planeeritavate muude tehnovõrkude mõõtkavaline asendiplaan

Projekt:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • õigusaktides sätestatud mõõtkavaga asendiplaan koos olemasoleva elektrivõrguga (õhuliinid, kaabelliinid ja alajaamad)
 • paberkandjal ning elektroonsed pdf ja dwg formaadis olevad asendiplaanid koos olemasoleva elektrivõrguga (sh kaitsevööndid ja mastide asukohad)
 • olemasolevate ja planeeritavate muude tehnovõrkude mõõtkavaline asendiplaan
 • vajadusel muud asjassepuutuvad dokumendid

 

Suuregabariidilised veosed  

Suuregabariidiliste veoste kooskõlastuste taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.suurveosed@elering.ee. Taotlusvorm on kättesaadav manusest.

Kõik muud taotlusvormid ja kooskõlastused palume edastada e-maili teel aadressile info@elering.ee.
Lisainfo: 715 1304

 

Tehnorajatise aluse maa omanikule

Asjaõigusseadusest tulenevalt on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu.

 

Elektrisüsteemiga liitumine ja Eleringi elektripaigaldise ümberehitamine

Taotlus tuleb sisestada põhivõrguga liitumiste infosüsteemis, mis koondab kõik menetlustoimingud ja sellega seonduva infovahetuse.

Jaotusvõrguga liituva tootja kooskõlastamise taotluse saab esitada e-posti aadressile kliendihaldur@elering.ee.

Kooskõlastamiseks vaja minevate dokumentide loetelu on ära toodud liitumistingimustes punktis 6.2 ning liitumistingimuste lisas 1 punktis 1.4.

 


Kaitsevööndis töötamise, projektide ja detailplaneeringute taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.kooskolastused@elering.ee.