Liigu edasi põhisisu juurde

Elektri põhivõrguga liitumise eeluuringu läbiviimiseks tuleb kliendil esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi eeluuringutaotlus.

Liitumise eeluuring on mõistlik läbi viia enne ametliku liitumisprotseduuri käivitamist juhul, kui see on vajalik planeeringute algatamiseks ning erinevate lubade saamiseks või kui liitujal ei ole võimalik esitada liitumistaotluses või selle lisades nõutud kõiki dokumente. Samuti on mõistlik Eleringi poole eeluuringu taotlusega pöörduda juhul, kui liitujal on enda projekti osas investeeringuotsuse tegemiseks vaja Eleringi poolset täiendavat informatsiooni soovitavas liitumispunktis liitumise tehniliste võimaluste,  võrguühenduse tagamiseks vajalike ehitustööde mahu, liitumistasu suuruse, ühenduse valmimise eeldatavast aja, ülekandevõrgu ja/või liitumispunkti läbilaskevõime ja muude tehniliste nõuete kohta. Liitumise eeluuring koostatakse Eleringi ja liituja koostöös. Eeluuringu näol on tegemist Eleringile mittesiduva tehnilise ja majandusliku konsultatsiooniga liitujale, mille käigus koostab Elering koostöös liitujaga kokkulepitud stsenaariumidele ja ajagraafikutele liitumise variandid.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on kliendile tasuta.

Liitujal on võimalus vaadata vabade liitumisvõimsuste interaktiivselt kaardilt ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi alajaamades, mille korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimeid suurendada. Näidatud vabad võimsused kehtivad klientidele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus vastavasuunaline võrguühendus.

Liitumise eeluuringu teostamise aeg võib olla erinev, tulenevalt liitumise tehnilisest keerukusest ja uuritavate variantide arvust. Üldjuhul teostatakse eeluuring ja väljastatakse tehnilised tingimused 90 päeva jooksul, kuid mahukama ja keerulisema analüüsi korral võib eeluuring ka oluliselt rohkem aega nõuda.

Eeluuringu taotluse esitamisel  tuleb taotluses märkida:

  • kas soovitakse liituda tarbija või tootjana;
  • planeeritava liitumispunkti asukoht ja liitumispunkti pinge;
  • soovitavad tarbimis- ja tootmisvõimsused ning nõuded varustuskindlusele;
  • andmed planeeritava elektrijaama liigi, tüübi ja kasutatava primaarenergia osas (päike, tuul, vesi, vedelkütus, gaas vms);
  • planeeritava elektrijaama nimiaktiivvõimsus;
  • muu info planeeritava tootmisseadme ning taotluse kohta.

Arvestada tuleb, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt asjaoludest:

  • lisandunud on või on liitumislepingute alusel lisandumas võrku uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • muutunud on liitumise valdkonda reguleerivates dokumentides toodud nõuded;
  • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmisseadmete sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis