Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi andmetel esineb kolmandate osapoolte poolt põhjustatud liinirikkeid keskmiselt 5–7 korral aastas.

Õhuliini kaitsevöönd

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on 110-kV pingega liinide korral 25 meetrit ning 220-kV ja 330-kV pingega liinide korral 40 meetrit.

Kaitsevöönd

Elektrilöögi võib saada ka juhet puutumata

Kõrgepingeliinidest võib inimene saada surmava elektrilöögi ka liinijuhet otseselt puutumata. 110-kV liini puhul võib elektrilöök toimuda ühe meetri kauguselt kõrgepingeliini juhtmest ning võimsamate liinide puhul lausa 2,5 meetri kauguselt. Kuigi liinijuhtmed on enamasti kõrgel, võivad ohtliku olukorra tekitada suuremad masinad, näiteks kraanad, tõstukid või kombainid, aga ka kõrge antenn, batuut või tuulelohe.

Õhuliin ehitusplatsil

Maha kukkunud juhe võib olla pinge all

Maha kukkunud juhe võib olla pinge all, seetõttu ei tohi juhtmele lähemale kui 20 meetrit minna enne, kui seadme valdaja on vastava loa andnud. Kui oled sattunud maha kukkunud juhtmele lähemale kui 20 meetrit, tuleb juhtmest eemalduda, vältides astumist, kus mõlemad jalad üheaegselt puudutavad maapinda (nii on võimalik vältida sammupinge alla sattumist).

Sammupinge

Jälgi sõiduki kõrgust ja liikumisraadiust

Ohtlikke olukordi tekitavad sagedamini transpordivahendid, metsa- ja ehitustehnika, mille liikuvad osad, näiteks kalluri kast või kraana nool, tõusevad transpordiasendiga võrreldes mitu meetrit kõrgemale. Viljalõikuse ajal võivad elektriliinidele ohtlikult lähedale sattuda ka kombainid. Avalikult kasutatavatel teedel tuleb kõrgemate kui 4,5-meetriste transpordivahenditega liiklemine Eleringiga kirjalikult kooskõlastada. Väljaspool avalikke teid, näiteks põllul või metsas, tuleb samuti elektriliini kaitsevööndis liigeldes ohutuse tagamiseks eelnevalt Eleringiga konsulteerida.

Õhuliini all sõitmine

 

Pinge alla sattunud masina juht ei tohi kabiinist väljuda

Pinge alla sattunud masina kabiinist ei tohi selle juht mitte mingil juhul väljuda, sest nii satub ta veelgi suuremasse ohtu. Kui masinat pole võimalik liini juurest omal jõul eemaldada, tuleb kabiinist väljumiseks oodata kõrvalist abi ja saada kinnitus, et liin on välja lülitatud. Sageli lakkab tehnika elektrilöögi tagajärjel töötamast, näiteks purunevad masina rehvid.


Lõkke tegemine kõrgepingeliinide lähedal on eluohtlik

Lõkkest kerkiva leegi ja elektriliini vahel võib toimuda elektrilöök ja seda ka siis, kui leek jääb liinist mitme meetri kaugusele. Kui taoline elektrilöök peaks aset leidma, ohustab see inimese elu 25 meetri raadiuses. Lisaks põhjustab lõkkest kerkiv kuumus liinijuhtmete venimist, mille toimel vajub juhe maapinnale lähemale ning oht elektrilöögiks suureneb veelgi.

 

Raietööd elektriliini kaitsevööndis tuleb kindlasti
Eleringiga kooskõlastada

Liini kaitsevööndis toimuvate raietööde kooskõlastamine on kohustuslik. Ka väljaspool kaitsevööndit ei tohiks puid langetada elektriliini suunas. Lisaks sellele on keelatud puude
ladustamine õhuliini alla või selle vahetusse lähedusse. Soovitatav on kõikide põhivõrgu elektriliinide läheduses toimuvate raietööde korral eelnevalt Eleringiga läbi rääkida.

 

Kooskõlastamist nõuavad ka muud liini kaitsevööndis
toimuvad tegevused

Kõrgepingeliinide läheduses tegevuste korraldamine, näiteks avalikud üritused, ehitustegevus, pinnasetööd ja materjalide ladustamine, tuleb eelnevalt Eleringiga läbi rääkida. Selleks tuleb võtta ühendust Eleringi piirkondlike käidukorraldajatega või e-posti aadressil vho.kooskolastused@elering.ee.

Kooskõlastusvormid on leitavad Eleringi veebilehelt https://elering.ee/taotlusvormid-ja-kooskolastused

 

Ohu korral helista numbril 605 6825

Märgates kõrgepingeliinide läheduses kahtlustäratavaid tegevusi või potentsiaalseid ohuallikaid (nt viltune puu, mis võib liinile langeda või juba on langenud; võõrkeha liinijuhtmetel; juhtmed on kahtlaselt madalal; materjalide ladustamine juhtmete all), teavita Eleringi esimesel võimalusel avariinumbril 605 6825.


Täiendava info saamiseks ja tegevuste kooskõlastamiseks kõrgepingeliinide kaitsevööndites palume pöörduda Eleringi piirkondlike käidukorraldajate poole.