Liigu edasi põhisisu juurde

Elering energeetika kompetentsikeskusena

Kooskõlas Eleringi visiooniga otsime ja arendame uusi tegevussuundi Eesti energiamajanduse innovaatilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks muutmisel läbi energeetika kompetentsikeskuse väljakujundamise. Kompetentsikeskus hõlmab aktiivset osalemist teadus- ja arendustegevuse projektides, energeetikaalase hariduse edendamist ja üldise teadlikkuse tõstmist energeetika sõlmküsimustest.

Kompetentsikeskus tähendab meie jaoks:

  • Eleringi uuringute plaani elluviimist koostöös partneritega;
  • osalemist rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse projektides;
  • sisemise pädevuse tõstmist laiemalt energiamajanduse küsimustes, sealhulgas  maagaasi valdkonnas;
  • energeetikaalase hariduse edendamist läbi Eleringi stipendiumide ja praktikaprogrammi;
  • iga-aastase energeetika varustuskindluse aastaseminari korraldamist;
  • Eleringi toimetiste sarja arendamist.

Koostöö edendamine teadusasutustega

Näeme Eleringi kui energeetika kompetentsikeskust osana ülikoole, riigiasutusi, teiste riikide süsteemihaldureid ja muid partnereid hõlmavast võrgustikust. Peamised koostöövormid teadus- ja arendustegevuse osas said alguse 2011. aastal raamlepinguga Tallinna Tehnikaülikooliga ning 2012. aastal Tartu Ülikooliga. Samuti alustas Elering 2012. aastal koostöös teiste osapooltega Eesti energiamajanduse arengukava uuendamist. Jätkasime ka aktiivset osalemist ja kaasarääkimist nii Euroopa põhivõrguhaldurite organisatsiooni ENTSO-E teadus- ja arenduskomitees kui ka Balti ja Läänemere regiooni koostöögruppides.

Osalemine ENTSO-E teadus- ja arendustegevuse komitee töös annab võimaluse aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse tuleviku arendussuundade prioritiseerimisel, mis fikseeritakse komitee poolt regulaarselt koostatavas ENTSO-E teadus- ja arendustegevuse kavas. kava on oluliseks sisendiks ka Euroopa komisjonile teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmete välja töötamisel ja rakendamisel.

Peamine toetusmeede üle-euroopalises koostöös ellu viidavate uuringute teostamiseks on hetkel 7. raamprogramm. Eleringi potentsiaalse osalusega raamprogrammist kaasrahastatavad ja lähiaastatel rakenduvad projektid puudutavad elektritarbimise juhtimist, „tarkade“ alajaamade arendamist ning elektri-võrgu suuremat paindlikkust ja tõhusamat juhtimist võimaldavate tehnoloogiate testimist.

Uuringud

Siim Iimre

Teadus- ja arendustegevuste juht

+372 71 51 350

Siim.Iimre@elering.ee