Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimustele (edaspidi liitumistingimused) teostatakse kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise, liitumiste eeluuringuga seotud menetlused ning nendega kaasnevad andmevahetused liitumiste infosüsteemis.

Andmed soovitava liitumisühenduse kohta ja liitumistaotluse lisad sisestatakse portaali liitumistaotluse täitmise käigus portaali poolt pakutavas järjekorras. Liitumistaotlusega esitatavad andmed on toodud liitumistingimuste lisas nr 1.

Tootmissuunalisele liitumistaotlusele tuleb täiendavalt lisada:

 • Detailplaneeringu otsuse koopia või projekteerimistingimused;
 • „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses“ nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
 • Piirkonna jaotusvõrguettevõtja nõusolek tarbimissuunaliseks liitumiseks põhivõrguga. Nõusolek tuleb esitada kõikidel elektritarbijatel, v.a. juhul kui tarbimissuunalise ühenduse tingib elektrijaama omatarve või on tegemist jaotusvõrguettevõtjaga;
 • Tootmisseadme kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
 • Tuule- ja päikeseelektrijaamade kooseisu paigaldatavate üksikute seadmete tüübikatsetuste protokoll;
 • Asendiplaan, kuhu märgitakse peale elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni liitumispunktini, kus on näidatud uued ja olemasolevad tootmisseadmed, reaktiivenergia kompenseerimiseseadmed, vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning kaablid ja ühendused koos nimiandmetega;
 • Elektrijaama põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisale nr 4;
 • Tootmisseadme aktiiv- ja reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm üksiku generaatori kohta ja tootmisseadme kohta arvutatuna liitumispunktini;
 • Tootmisseadme prognoositud talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised talitlust mõjutavad asjaolud;
 • Tootmisseadme ning kogu elektrijaama käivitus- ning seiskamisprotsessi kirjeldus;
 • Ergutusregulaatori kirjeldus, plokkskeem ja karakteristikud. Antud lisa tuleb esitada sünkroongeneraatoritega elektrijaamade liitumise korral;
 • Pinge ja reaktiivvõimsuse reguleerimissüsteemi kirjeldus, plokkskeem, karakteristikud ja parameetrid (võib esitada ka mudelite koosseisus);
 • Tarbimiskoha tarbijate iseloomustus (mis tüüpi on tarbimine - kas on mootoreid (asünkroon, sünkroon), kui suur on nende osakaal tarbimisest;
 • PSS/E mudel, mis tuleb esitada liitumise korral kui tootmissuunalise võimsuse kasv või elektrivõrguga ühendatava tootmisseadme nimiaktiivvõimsus 5 MW või rohkem;
 • PSCAD mudel, mis tuleb esitada liitumise korral kui tootmissuunalise võimsuse kasv või elektrivõrguga ühendatava tootmisseadme nimiaktiivvõimsus 5 MW või rohkem;
 • Plokkskeem jaama peamistest komponentidest;
 • Elektripaigaldise rajamise tähtsamate etappide plaanitav ajakava, mille vorm asub lisa 1 punktis 1.1.2.2;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad.

Tarbimissuunalisele liitumistaolusele tuleb täiendavalt lisada:

 • Piirkonna jaotusvõrguettevõtja nõusolek liitumiseks põhivõrguga. Nõusolek tuleb esitada kõikidel elektritarbijatel, v.a. jaotusvõrguettevõtjad;
 • Detailplaneeringu otsuse koopia või projekteerimistingimused;
 • „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses“ nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
 • Asendiplaan, kuhu märgitakse peale elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni liitumispunktini, kus on näidatud uued ja olemasolevad tootmisseadmed, reaktiivenergia kompenseerimiseseadmed, vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning kaablid ja ühendused koos nimiandmetega;
 • Elektripaigaldise käivitus- ning seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised talitlust mõjutavad asjaolud;
 • Tarbimiskoha tarbijate iseloomustus (mis tüüpi on tarbimine - kas on mootoreid (asünkroon, sünkroon), kui suur on nende osakaal tarbimisest;
 • PSS/E mudel, mis tuleb esitada liitumiste korral mille puhul on üksiku elektrivõrguga ühendatava elektritarviti võimsus 10 MW või rohkem;
 • PSCAD mudel, mis tuleb esitada liitumiste korral mille puhul on üksiku elektrivõrguga ühendatava elektritarviti võimsus 10 MW või rohkem;
 • Elektripaigaldise rajamise tähtsamate etappide plaanitav ajakava;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad.

Liitumistaotluse esitamisel tuleb arvestada:

 • Esitatavad dokumendid peavad hõlmama nii elektrijaama kui ka elektrijaamaga seotud paigaldisi ning elektriliine ja alajaamu liitumispunkti ja elektrijaama vahel;
 • Samas saab ka elektrijaama parameetrite väljatöötamisel arvestada Eleringi poolsete simulatsioonidega elektrijaama ja elektrisüsteemi koostööst. Arvestama peab ka sellega, et juhul kui elektrijaama tehnilised parameetrid hilisemas etapis muutuvad, võib sellega seoses muutuda nii liitumise tehniline lahendus ja sellega seoses ka liitumistasu või halvimal juhul võib liitumine olla tehniliselt võimatu.

10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest teavitab Elering Teid liitumistaotluses esinenud puudustest. Alates Eleringi teavituse esitamisest on kliendil 20 tööpäeva liitumistaotluses esinenud puuduste kõrvaldamiseks.

Liitumispakkumine esitatakse kliendile 90 päeva jooksul liitumistaotluse vastuvõtmisest.

Liitumispakkumine kehtib 60 päeva, mille jooksul tuleb sõlmida liitumisleping.

Liitumislepingus määratakse kindlaks:

 • liitumis- ja mõõtepunkti asukohad;
 • liitumistasu suurus ja tasu maksmise tingimused;
 • võrguühenduse tagamise tingimused;
 • tarbimistingimuste muutmine;
 • liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
 • ühenduse valmimise tähtaeg;
 • muud tingimused.

Liitumisleping on sõlmitud, kui võrguettevõtja saab hiljemalt liitumislepingu pakkumise kehtivuse viimasel päeval kätte pakkumisega nõustumuse ning kui Liituja on võrguettevõtjale koos liitumistaotlusega esitanud võrgueeskirja paragrahvis 32 nimetatud andmed ja dokumendid.

Liitumislepingu järgne esimene osamakse tuleb kliendil tasuda 60 päeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimisest. Esimene osamakse on 20% lepingus ettenähtud esialgsest liitumistasust.
Teine osamakse on 50% liitumislepingus ettenähtud esialgsest liitumistasust ja makse tasutakse liitumispunkti ehituse hanke võitja väljakuulutamisest alates 20 päeva jooksul. Elering esitab Liitujale arve hanke võitja väljakuulutamisest alates viie tööpäeva jooksul.
Kolmas osamakse moodustab ülejäänud osa tegelikest kuludest, millest on maha arvatud juba tasutud summad (esimene ja teine osamakse).

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis