Liigu edasi põhisisu juurde

Liitumistaotlusega tuleb esitada järgmised lisad:

 • asendiplaan, kuhu on märgitud tootmisseadme ja soovitava liitumispunkti asukoht koos koordinaatidega;
 • kliendi tegevuste ajakava gaasi sisestamiseni; 
 • tarbija ja/või tootja liitumise parameetrid;
 • tarbimise ja/või tootmise ööpäevaprofiil tipu ajal;
 • tarbimise ja/või tootmise ööpäevaprofiil suveperioodil ja talveperioodil;
 • tootmisüksuse tehnoloogiline skeem ja kirjeldus;
 • tootmisseadme andmed ja spetsifikatsioon.

Elering edastab kliendile 3 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest liitumise menetlustasu arve. Menetlustasu laekumisest 10 tööpäeva jooksul teavitab Elering taotluse esitajat liitumistaotluses esinenud puudustest. Alates Eleringi teavituse esitamisest on kliendil 20 tööpäeva liitumistaotluses esinenud puuduste kõrvaldamiseks. Juhul kui liitumistaotluses või selle paranduses puuduseid enam ei esine, teavitab Elering klienti 10 tööpäeva jooksul puuduste mitteesinemisest või nende kõrvaldamisel  liitumistaotluse vastuvõtmisest.

Liitumispakkumine esitatakse kliendile 90 päeva jooksul liitumistaotluse vastuvõtmisest.

 

Liitumislepingus määratakse kindlaks:

 • liitumis- ja mõõtepunkti(de) asukohad;
 • võrguühenduse rajamiseks vajalikud tööd ülekandevõrgus;
 • rajatava võrguühenduse tarbimis- või tootmistingimused;
 • ühenduse valmimise tähtaeg;
 • liitumistasu suurus ja tasu maksmise tingimused;
 • võrguühenduse tagamise tingimused;
 • liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
 • muud tingimused.

Liitumispakkumine kehtib 180 päeva, mille jooksul tuleb kliendil allkirjastada liitumisleping.