Liigu edasi põhisisu juurde

Tootjate liitumine

Euroopa Komisjoni määrusega nr 2016/631 kehtestatud võrgueeskirja tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (Requirements for Generators, edaspidi RfG) nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 27.04.2019. Seoses olemasolevate tootmismoodulite varasema määratlemise vajadusega kohaldati erandina RfG artiklit 4 lg-t 2 punkti b kohe pärast määruse jõustumist 17.05.2016.

Samuti jõustusid 27.04.2019 Vabariigi Valitsuse määruse „Võrgueeskiri“ uus redaktsioon ja Vabariigi Valitsuse määrus „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“, millega kehtestati muuhulgas nõuded uutele tootmismoodulitele. RfG ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja nõudeid rakendatakse tootmismoodulitele, mis ei ole RfG art 4 lg 2 mõttes olemasolevad tootmismoodulid. RfG art 4 lg 2 järgi loetakse tootmismoodul olemasolevaks, kui RfG jõustumise päeval ehk 17.05.2016 oli tootmismoodul juba võrku ühendatud või kui põhitootmismooduli ostuks oli sõlmitud siduv leping hiljemalt 17.05.2018 ja selle lepingu sõlmimisest teavitati võrguettevõtjat hiljemalt 17.11.2018.

Lisaks rakendatakse RfG-st ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast tulenevaid nõudeid enne 17.05.2016 võrguga ühendatud C- või D-tüüpi tootmismoodulitele, mis ehitatakse ümber sel määral, et selle tootmismooduli võrguga ühendamiseks algselt sõlmitud liitumislepingus kirjeldatud tootmismooduli tehnilised näitajad muutuvad või esinevad muud RfG artiklis 4 lõikes 1 punktis a toodud asjaolud. Samuti võib olemasoleva tootmismooduli omanik omaalgatuslikult esitada Eleringile taotluse RfG nõuete rakendamiseks.

Olemasolevatele tootmismoodulitele jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 01.07.2003 jõustunud määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ nõuded.

RfG sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 08.11.2018 otsusega nr 7-26/2018-005 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse RfG tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Tarbijate liitumine

Tarbijate liitumisele rakendatakse elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast ning Euroopa Komisjoni määrusega nr 2016/1388 kehtestatud võrgueeskirjast tarbimise ühendamise kohta (Demand Connection Code, edaspidi DCC) tulenevaid nõudeid.  DCC jõustus 07.09.2016, kuid selle nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 18.08.2019.

DCC sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 22.02.2019 otsusega nr 7-26/2019-005 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse DCC tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik kehtivad nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguga ühendamine

Alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguga ühendamisel tuleb rakendada elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja ning Euroopa Komisjoni määrusega nr 2016/1447 kehtestatud võrgueeskirja alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguühenduse nõuete kohta (requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules, edaspidi HVDC). HVDC jõustus 28.09.2016, kuid selle nõuete järgimine muutus Eestis kohustuslikuks 8.09.2019.

HVDC sisaldab nii otsekohalduvaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritud sätted kehtestas Eestis põhivõrguettevõtja Elering pärast avalikku konsultatsiooni ja Konkurentsiameti poolt 27.03.2019 otsusega nr 7-26/2019-007 antud kooskõlastust. Tervikliku ülevaate huvides on Elering koostanud turuosaliste jaoks abistava dokumendi, kus eestikeelsesse HVDC tervikteksti on lisatud kõik siseriiklikult kehtestatud nõuded, mis on dokumendis esile toodud sinisel taustal. Antud dokumendi eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida, et kõik kehtivad nõuded oleks hõlpsasti ülesleitavad ühest dokumendist.

Dokumendid: