Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimustele (edaspidi liitumistingimused) teostatakse kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise, liitumiste eeluuringuga seotud menetlused ning nendega kaasnevad andmevahetused liitumiste infosüsteemis.

Andmed soovitava liitumisühenduse kohta ja liitumistaotluse lisad sisestatakse portaali liitumistaotluse täitmise käigus portaali poolt pakutavas järjekorras. Liitumistaotlusega esitatavad andmed on toodud liitumistingimuste lisas nr 1.

Tootmissuunalisele liitumistaotlusele tuleb täiendavalt lisada:

 • Detailplaneeringu otsuse koopia või projekteerimistingimused;
 • „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses“ nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
 • Tootmisseadme iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
 • Asendiplaan, kuhu märgitakse peale elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni liitumispunktini, kus on näidatud uued ja olemasolevad tootmisseadmed, reaktiivenergia kompenseerimiseseadmed, vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning kaablid ja ühendused koos nimiandmetega;
 • Tootmisseadme aktiiv- ja reaktiivvõimekuse garanteeritud (PQ) diagramm tootmisseadme iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tema väljundklemmidel ja summaarne võimekuse diagramm arvutatuna liitumispunktis v.a kui taotlejaks on jaotusvõrguettevõtja. Jaotusvõrguettevõtja peab selle tingimuse täitma kui tema võrguga liitub üle 15 MW tootmisseade;
 • Jaotusvõrguettevõtja võrku varem sünkroniseeritud tootmisseadmete nimekiri;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad.
 • Tootmisseadme põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisale nr 4;
 • Elektripaigaldise rajamise tähtsamate etappide plaanitav ajakava, mille vorm asub lisa 1 punktis 1.1.2.2.

Tarbimissuunalisele liitumistaolusele tuleb täiendavalt lisada:

 • Piirkonna jaotusvõrguettevõtja nõusolek liitumiseks põhivõrguga. Nõusolek tuleb esitada kõikidel elektritarbijatel, v.a. jaotusvõrguettevõtjad;
 • Detailplaneeringu otsuse koopia või projekteerimistingimused;
 • „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses“ nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
 • Asendiplaan, kuhu märgitakse peale elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni liitumispunktini, kus on näidatud uued ja olemasolevad tootmisseadmed, reaktiivenergia kompenseerimiseseadmed, vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning kaablid ja ühendused koos nimiandmetega;
 • Elektripaigaldise käivitus- ning seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised talitlust mõjutavad asjaolud juhul, kui üksiku elektrivõrguga ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad;
 • Elektripaigaldise rajamise tähtsamate etappide plaanitav ajakava, mille vorm asub lisa 1 punktis 1.1.2.2.

Liitumistaotluse esitamisel tuleb arvestada:

Esitatavad dokumendid peavad hõlmama nii elektrijaama kui ka elektrijaamaga seotud paigaldisi ning elektriliine ja alajaamu liitumispunkti ja elektrijaama vahel.

Kui elektrijaama tehnilised parameetrid hilisemas etapis muutuvad, võib sellega seoses muutuda nii liitumise tehniline lahendus ja sellega seoses ka liitumistasu.

Liitumispakkumise saamiseks tuleb kliendil  tasuda menetlustasu, mille kohta väljastab Elering arve kolme tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

10 tööpäeva jooksul menetlustasu tasumisest teavitab Elering Teid liitumistaotluses esinenud puudustest. Alates Eleringi teavituse esitamisest on kliendil 20 tööpäeva liitumistaotluses esinenud puuduste kõrvaldamiseks.

Liitumispakkumine esitatakse kliendile 90 päeva jooksul alates liitumistaotluse vastuvõtmisest, pakkumine kehtib 60 päeva, mille jooksul tuleb sõlmida liitumisleping.

Liitumislepingus määratakse kindlaks:

 • liitumis- ja mõõtepunkti asukohad;
 • liitumistasu suurus ja tasu maksmise tingimused;
 • võrguühenduse tagamise tingimused;
 • tarbimistingimuste muutmine;
 • liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
 • ühenduse valmimise tähtaeg;
 • muud tingimused.

Liitumisleping on sõlmitud, kui võrguettevõtja saab hiljemalt liitumislepingu pakkumise kehtivuse viimasel päeval kätte pakkumisega nõustumuse ning kui Liituja on võrguettevõtjale koos liitumistaotlusega esitanud võrgueeskirja paragrahvis 32 nimetatud andmed ja dokumendid.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg