Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2024. aasta esimese kvartali kogutulud kasvasid 2,3%, ulatudes 70,7 miljoni euroni. Elektri ülekandetulud vähenesid 30,3% ehk 9,9 miljoni euro võrra 22,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud kasvasid 174,0% ehk 7,6 miljonit eurot 12,0 miljoni euroni. Mõlemad muudatused olid seotud muutustega ülekande tariifides. 2023. aasta detsembris jõustusid uued gaasivõrgu tasud. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett on vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminekuperioodil oli langus ootuspärane, kuna hindade arvutamisel lähtuti klientide teadaolevast paketivalikust, samas kui osa kliente otsustas valida püsitasu paketi kohtades, mida tariifide määramisel ei arvestatud. Tariifide ümberarvestus tehti 2023. aasta detsembris ja uued tariifid, mis põhinevad klientide tegelikul paketivalikul, hakkavad kehtima 2024. aasta mai algusest. Muutused energiasektoris rõhutavad veelgi enam Eleringi peamist ülesannet tagada varustuskindlus, mis omakorda peab peegelduma ka tasudes, ehk suureneb püsikomponendi olulisus tasudes.

Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta esieses  kvartalis olid 34,5% ehk 4,1 euro võrra madalamad kui samal ajal 2023. aastal Täiendavate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2024. aasta esimeses kvartalis 0,1 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud kasvasid vastavalt tuludele. Kokku kasvasid tegevuskulud 1,3%, ulatudes 56,9 miljoni euroni.

Kokku kasvas 2024. aasta esimeses kvartali puhaskasum 13,4%, ulatudes 13,8 miljoni euroni.

Äritegevuse rahavood olid 38,3 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 50,9 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 13,9 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene 3,1 miljoni eurot.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital ulatus 427,9 miljoni euroni.

Tuhandetes eurodes

  31.03.24 31.03.23 31.12.23

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 53 599 300 305 65 533
Lühiajalised finantsinvesteeringud 120 000 15 000 110 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 41 734 53 101 51 790
Varud 20 068 22 492 20 247
Käibevara kokku 235 401 390 898 247 570
Investeering sidusettevõttesse 109 86 73
Pikaajalised nõuded 1 366 0 3 610
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 249 498 1 096 928 1 216 513
Põhivara kokku 1 250 973 1 097 014 1 220 196
VARAD KOKKU 1 486 374 1 487 912 1 467 766

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 260 237 952 11 323
Lühiajalised muud kohustised 88 417 64 872 93 613
Lühiajalised kohustised kokku 99 677 302 824 104 936
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 63 076 74 126 66 186
Muud pikaajalised kohustised 2 063 1 238 1 705
Tulevaste perioodide tulud 893 694 698 034 880 900
Pikaajalised kohustised kokku 958 833 773 398 948 791
Kohustised kokku 1 058 510 1 076 222 1 053 727

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 18 721
Jaotamata omakapital 179 253 163 950 165 428
Omakapital kokku 427 864 411 690 414 039
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 486 374 1 487 912 1 467 766

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2024 2023 2023
Müügitulu 69 842 67 110 244 748
Muud äritulud 851 2 025 10 053
Kaubad, toore, materjal ja teenused 37 454 38 067 149 907
Mitmesugused tegevuskulud 1 850 1 336 7 792
Tööjõukulud 4 456 3 736 15 050
Põhivara kulum 13 088 13 202 53 445
Muud ärikulud 34 150 259
ÄRIKASUM 13 811 12 644 28 348
Finantstulud 659 601 5 444
Finantskulud 647 1 057 3 415
MAKSUEELNE KASUM 13 823 12 188 30 377
Tulumaks 0 0 2 340
PUHASKASUM 13 823 12 188 28 037
 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2024 2023 2023

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 13 823 12 189 30 377
Korrigeerimised
Kulum 13 088 13 202 53 445
Kokku käibevarade netomuutus 9 318 20 085 24 659
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 438 -5 655 59 951
Tasutud intressid -918 -379 -4 570
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 340
Muud korrigeerimised 1 507 2 752 -5 504
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 38 256 42 194 156 018

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -50 936 -27 008 -167 826
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 38 644
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -10 000 35 000 -60 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 13 866 23 451 118 418
Laekunud põhivara müügist 0 34 134
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -47 070 31 477 -70 630

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000
Tagasimakstud pangalaenud -3 113 -2 637 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -7 -16 -84
Tasutud dividende 0 0 -13 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3 120 -2 653 -24 142
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 65 533 229 287 229 287
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 53 599 300 305 65 533
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -11 934 71 018 -163 754

Tuhandetes eurodes

  31.03.24 31.03.23 31.12.23

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 53 599 300 305 65 533
Lühiajalised finantsinvesteeringud 120 000 15 000 110 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 41 734 53 101 51 790
Varud 20 068 22 492 20 247
Käibevara kokku 235 401 390 898 247 570
Investeering sidusettevõttesse 109 86 73
Pikaajalised nõuded 1 366 0 3 610
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 249 498 1 096 928 1 216 513
Põhivara kokku 1 250 973 1 097 014 1 220 196
VARAD KOKKU 1 486 374 1 487 912 1 467 766

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 260 237 952 11 323
Lühiajalised muud kohustised 88 417 64 872 93 613
Lühiajalised kohustised kokku 99 677 302 824 104 936
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 63 076 74 126 66 186
Muud pikaajalised kohustised 2 063 1 238 1 705
Tulevaste perioodide tulud 893 694 698 034 880 900
Pikaajalised kohustised kokku 958 833 773 398 948 791
Kohustised kokku 1 058 510 1 076 222 1 053 727

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 18 721
Jaotamata omakapital 179 253 163 950 165 428
Omakapital kokku 427 864 411 690 414 039
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 486 374 1 487 912 1 467 766

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2024 2023 2023
Müügitulu 69 842 67 110 244 748
Muud äritulud 851 2 025 10 053
Kaubad, toore, materjal ja teenused 37 454 38 067 149 907
Mitmesugused tegevuskulud 1 850 1 336 7 792
Tööjõukulud 4 456 3 736 15 050
Põhivara kulum 13 088 13 202 53 445
Muud ärikulud 34 150 259
ÄRIKASUM 13 811 12 644 28 348
Finantstulud 659 601 5 444
Finantskulud 647 1 057 3 415
MAKSUEELNE KASUM 13 823 12 188 30 377
Tulumaks 0 0 2 340
PUHASKASUM 13 823 12 188 28 037
 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2024 2023 2023

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 13 823 12 189 30 377
Korrigeerimised
Kulum 13 088 13 202 53 445
Kokku käibevarade netomuutus 9 318 20 085 24 659
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 438 -5 655 59 951
Tasutud intressid -918 -379 -4 570
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 340
Muud korrigeerimised 1 507 2 752 -5 504
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 38 256 42 194 156 018

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -50 936 -27 008 -167 826
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 38 644
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -10 000 35 000 -60 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 13 866 23 451 118 418
Laekunud põhivara müügist 0 34 134
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -47 070 31 477 -70 630

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000
Tagasimakstud pangalaenud -3 113 -2 637 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -7 -16 -84
Tasutud dividende 0 0 -13 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3 120 -2 653 -24 142
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 65 533 229 287 229 287
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 53 599 300 305 65 533
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -11 934 71 018 -163 754