Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrituruosaliste tegevusvabaduse tagamiseks ning elektrituru efektiivseks toimimiseks peavad osapooled erinevat laadi infot vahetama. Seejuures on andmevahetuse puhul oluline turuosaliste võrdne kohtlemine ning turuosaliste rollide selge jaotus. 

Andmelao süsteem koosneb tarkvara ja riistvara lahendusest, kus hallatakse elektrienergia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse elektrienergia tarnijate vahetuse protsessi turul ja säilitatakse mõõteandmeid.

Andmelaos kodeeritakse Eesti elektriturul tegutsevad turuosalised, samuti kõik turuosaliste vahelist elektrienergia liikumist mõõtvad mõõtepunktid. Kodeerimine annab aluse turuosaliste õiguste, samuti tarneahelate defineerimiseks.

Andmelao infosüsteem tagab võrdse kohtlemise printsiipe arvestades selleks õigusi omavatele turuosalistele võrdse juurdepääsu elektrienergia tarbimiskogustele ja kiire tarnija vahetuse protseduuri. Seejuures on andmevahetuse protseduur ja andmetele juurdepääs, samuti andmelao teenuse kasutamise õigused/kohustused turuosaliste jaoks lihtsad ja arusaadavad. Võrguettevõtja peab tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse.

Andmelao veebiportaali kaudu saavad kõik tootjad ja tarbijad ligipääsu oma tarbimiskoguse mõõteandmetele (kaugloetava arvesti puhul 1 tunni kaupa). Samuti on turuosalistele nähtavad lepingute tähtajad, müüjad, tarbija EIC-kood ja tarbijaga seotud mõõtepunktide EIC-kood. Andmeladu administreerib Elering sõltumatu süsteemioperaatorina.

 

Andmelao süsteemi kasutajal ( võrguettevõtja ja avatud tarnija) võimaldatakse kasutada Andmeladu mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste elektrituru avanemisest tulenevate toimingute teostamiseks.

Kasutajale tagatakse Andmelao vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Andmelattu vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.

Juurdepääs Andmelao kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel ja avatud tarnijatel. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmelao kasutamise lepingu. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks.

Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.

Allpool olevast failist on leitavad kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekiri ja kontaktandmed.

Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.

Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:

 • Võrguettevõtja võrku sisenev aktiivenergia kogus: PINpp  (piirimõõtepunktidest teiselt võrguettevõtjalt võrku sisenenud elektrienergia)
 • Võrguettevõtja võrgust väljuv aktiivenergia kogus: POUTkliendid (võrguettevõtja enda teeninduspiirkonna võrgust klientidele edastatud elektrienergia kogus)
 • Võrguettevõtja võrgu kadu*: PKADU VE PINpp POUTkliendid
 • Võrguettevõtja bilanss = PINpp POUTkliendid – PKADU VE = 0

Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Andmelattu kasutades virtuaalset mõõtepunkti.

Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda

Avatud tarnija sisestab Andmelaos võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 21 päeva enne kalendrikuu vahetust).   Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:

 • Juhul kui mõni avatud tarnija soovib sõlmida elektrilepingut võrguettevõtja piirimõõtepunkti, süsteem annab veateate.
 • Juhul kui mõni võrguettevõtja märgib piirimõõtepunktis tavalise turuosalise (kes ei ole ise võrguettevõtja),  süsteem annab veateate.
 • Võrguettevõtja piirimõõtepunktides saab olla vaid üks avatud tarnija.

Raportid bilansihalduritele 

Andmelaos arvutatakse ja edastatakse bilansihaldurile koondraportid järgmise sisuga:

 • Leht „OS_GO“ = koondmõõteandmed bilansihalduri elektrimüügi elektrilepingute alusel;
 • Leht „BH_OS_GO“ = bilansihalduri portfellis olevate avatud tarnijate elektrimüügi koondmõõteandmed elektrilepingute alusel;
 • Leht „BH_OS“ = Bilansihalduri + tema portfellis olevate avatud tarnijate bilansiselgituse mõõtepunktide koondandmed, mis arvatakse bilansihalduri bilansiselgituse piirkonda (nn IN piirimõõtepunktid);
 • Leht „BH_GO“ = võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgituse portfellist maha arvutatud müük, elektrilepingud teiste bilansihaldurite portfellides (nn OUT piirimõõtepunktid)

Koondraportid arvutatakse ja edastatakse järgmise ajakavaga:

 • Iga päev kella 14.00ks eelmise päeva mõõteandmetega raportid (sh on mõõteandmeid kehtiva kalendrikuu algusest alates);
 • Kalendrikuu 1. kuupäeval arvutatakse tagasiulatuvalt kaks kuud ja kolm kuud tagasi mõõteandmed kalendrikuu kohta;
 • Kalendrikuu 10ndal kuupäeval arvutatakse eelmise kalendrikuu mõõteandmed, mis on aluseks esialgseks bilansiaruandeks;
 • Näide:

 

Jaanuari mõõteandmete koondraport

Veebruari mõõteandmete koondraport

Märtsi mõõteandmete koondraport

Esialgne bilansiaruanne

10. veebr

10. märts

10. aprill

Lõplik bilansiaruanne

1. aprill

1. mai

1. juuni

 

Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus

Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on: 
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.

(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).

Andmeladu arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“).  Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.

Katkematu avatud tarne ahel

Andmeladu jälgib, et kõik turuosalised on kaetud katkematu avatud tarne ahelaga. Avatud tarne ahel on leitav: http://vana.elering.ee/andmeladu/

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W) ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena, väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastaja (Eleringi puhul 38)
 • Objektitüüpi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
 • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:

 • X-koodid väljastatakse turuosalistele Andmelaos;
 • Z-koode genereerib Andmeladu;
 • W-koodid väljastab
  • Päikesepaneelidele taastuvenergia talitus – taotlus esitada resupport@elering.ee;
  • Ülejäänud tootmisüksustele energiaturgude osakond – taotluse esitab liitumiste projektijuht;
 • Ülejäänud kooditüüpide puhul on koodi väljastajaks energiaturgude osakond – kontakt eic.office@elering.ee.
   

Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.


Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.

LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.

Kuidas siseneda Andmelattu?

Andmelao infosüsteem asub aadressil andmeladu.elering.ee. Andmelattu on võimalik siseneda ID-kaardi, kõigi suuremate pankade pangalinkide ja ka mobiil-ID kaudu.

Miks ma peaksin kasutama Andmeladu?

Andmeladu on avatud elektrituru infosüsteem, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.
Elektritarbijatel on Andmelao infosüsteemis võimalik:

 • Näha oma elektritarbimise kohtadega seotud lepinguid
 • Jälgida oma elektritarbimisega seotud ajaloolisi andmeid
 • Anda ühele või mitmele elektrimüüjale volitus ligipääsuks oma elektritarbimise andmetele, mille alusel saab elektrimüüja teha personaalse hinnapakkumise

Mida kujutab endast volituste andmine Andmelao kaudu?

Elektritarbijad saavad Andmelao infosüsteemi kaudu anda elektrimüüjatele volitusi, mille alusel saavad elekrimüüjad ligipääsu elektritarbija mõõteandmetele. Ligipääs mõõteandmetele on oluline seetõttu, et müüjad saaksid elektritarbijale teha personaalse pakkumise vastavalt tema elektritarbimise harjumustele. Elektritarbijale on volituse andmiseks kaks võimalust: täita volituse vorm Andmelao portaalis või teha seda kirjalikult elektrimüüja juures.

Portaali kaudu saab tarbija näha ka seda, kes ja millal on tema tarbimisandmeid vaadanud ning kas see on olnud kooskõlas tema poolt antud volitus(t)ega. Kui Teie andmeid on mõni elektrimüüja vaadanud ilma Teie poolt antud volitust omamata, siis palume sellest teada anda info@elering.ee.

Logisin Andmelattu sisse, kuid ma ei näe ühtegi endaga seotud tarbimiskohta. Kuidas näeksin Andmelaos oma mõõtepunkti?

Tarbimiskohtade ehk mõõtepunktide nägemise aluseks on konkreetses mõõtepunktis kehtiv võrguleping, mis peab olema sõlmitud Teie nimele.

Mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi vastutab võrguettevõtja. Kui Te ei leia oma mõõtepunkti(de) andmeid Andmelaost, võib eeldada, et võrguettevõtja ei ole veel vastavat infot edastanud. Igaks juhuks võiksite edastada vastava teate oma võrguettevõtjale.

Suuremateks võrguettevõtjateks Eestis on Elektrilevi OÜ, Imatra Elekter AS, VKG Elektrivõrgud. Täispika nimekirja Eestis tegutsevatest võrguettevõtjatest leiab siit.

Millised andmed on olemas Andmelaos iga minu mõõtepunkti kohta?

Iga mõõtepunkti kohta on Andmelaos näha järgmised tehnilised andmed:

 • mõõtepunkti EIC-kood (unikaalne identifitseerimiskood, mille alusel toimub andmevahetus);
 • mõõtepunkti tüüp (reaalne või virtuaalne);
 • andmed mõõtepunkti suhtes sõlmitud võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu kehtivuse ja osapoole kohta ning märge selle kohta, kas on tegemist väiketarbijaga;
 • mõõtepunkti asukoha aadress;
 • kas mõõtepunkt on võrguettevõtja teeninduspiirkonna piirimõõtepunkt;
 • kas võrguühendus on sisse- või väljalülitatud.

Samuti on iga mõõtepunkti juures võimalik alla laadida või vaadata graafiliselt oma ajaloolisi elektritarbimise andmeid.

Kust pärinevad Andmelaos olevad tarbimise mõõteandmed?

Andmelaos ei ole arvestite näite, vaid võrguettevõtjad on arvutanud arvestinäitude põhjal välja Teie tarbimiskogused ning need esitatakse alati kWh-des täpsusega 3 kohta peale koma.

Andmeladu edastab võrguettevõtjate poolt sisestatud mõõteandmed ning Andmeladu ei kontrolli mõõteandmete sisu.

Milline info on lepingute kohta olemas Andmelaos?

 • Võrguleping(uid) - mõõtepunktiga seotud võrguleping ning selle alguskuupäev
 • Elektrileping(uid) - mõõtepunktiga seotud avatud tarne ehk elektienergia ostuleping ning selle kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.

Andmelaos on võimalik näha vaid lepingute olemasolu. Lepingute sisu ei ole võimalik Andmelaos näha.

Kas Andmelao kaudu on võimalik sõlmida elektrilepingut?

Ei, Andmeladu sisaldab vaid mõõtepunkti kohta lepingute olemasolu infot ja mõõteandmeid. Andmeladu ei vahenda elektrilepingute sõlmimisi.

Miks ei ole elektrimüüja minuga ühendust võtnud, kuigi jätsin volituse andmisel oma kontaktandmed pakkumise esitamiseks?

Põhjus, miks müüjad pole Teile pakkumist teinud, on ilmselt selles, et nad on praegusel hetkel ülekoormatud. Pakkumise esitamist võib kiirendada see, kui annate müüjatele Andmelaos uuesti volitused koos oma kontaktandmetega, sest siis teavitatakse müüjaid taaskord, et soovite neilt pakkumist. Alternatiivina võite müüjatega ka ise eraldi ühendust võtta. Kontaktandmed elektrimüüjate kohta, kes on teatanud plaanist hakata üle Eesti elektrienergiat müüma, leiab siit.

Miks ma ei näe Andmelaos ettevõttet/korteriühistut/MTÜ-d, mida ma võin ametlikult esindada?

Kuna Andmeladu autendib juriidilisi isikuid riigi infosüsteemi andmebaasi põhjal, siis peaksite esmalt minema eesti.ee portaali ja kontrollima oma andmeid seal. Selleks tuleks Teil eesti.ee portaali sisse logida ja avada oma nime juures olev „roll“. Seal on võimalik näha kõiki Teiega seotud ettevõtteid, keda Te registrikaardi alusel esindate.

 • Kui eesti.ee portaalis on küsimuse all olev ettevõte olemas, siis palume Teil proovida uuesti Andmelattu sisse logida. Üksikutel juhtudel võib esineda olukordi, kus inimesel on vajalik ennast esmalt eesti.ee portaalis autentida ning seejärel on tal võimalik kõiki oma andmeid näha ka Andmelaos.
 • Kui küsimuse all olevat ettevõtet seal näha pole, siis võib probleeme olla esindusõigusega (nt jagatud esindusõigus) ning sellisel juhul tuleb Teil pöörduda Riigi Infosüsteemi Ameti poole ja esitada neile taotlus ome ettevõttele administraatori määramiseks. Ettevõtte administraatoril on võimalik pääseda ligi kõigile riigi infosüsteemiga (eesti.ee) seotud e-teenustele (sh Andmelaole). Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt ning see tuleks saata digitaalselt allkirjastatuna (digidoc) help@ria.ee või posti teel: Riigi Infosüsteemi Amet, Rävala 5, 15169 Tallinn Eesti.

Kuidas on võimalik kasutajale määrata Andmelaos ettevõtte/korteriühistu/MTÜ esindaja roll?

Kasutajale on võimalik Andmelaos määrata roll ettevõtte/korteriühistu/MTÜ esindamiseks, millega kaasneb ligipääs asutuse andmetele ning võimalus anda volitusi elektrimüüjatele mõõtepunktide ja mõõteandmete vaatamiseks. Andmeladu kasutab selleks riigiportaali eesti.ee autoriseerimisteenust. Teenuse kaudu saab anda inimene, kes on portaalis eesti.ee asutuse administraatori rollis (ehk asutuse esindusõigusega isik), määrata eraldi ligipääsu soovitud kasutajale. Eesti.ee autoriseerimisteenuse juhend asub siin. Kasutajale asutuse rolli määramiseks Andmelaos tuleb toimida järgnevalt:

 • Ettevõtte administraator peab logima sisse eesti.ee portaali
 • Menüüst „E-teenused“ tuleb sooritada valik „Ettevõtjale“
 • Järgnevalt valida soovitud ettevõtte roll ja vajutad nuppu "Vali roll"
 • Siis valida menüüst "Autoriseerimine" (juhul, kui valikut "Autoriseerimine" pole näha, puuduvad kasutajal ettevõtte administraatori õigused)
 • Seejärel vajutada nupule "Sisene rakendusse"
 • Luua vastavalt juhendile isik, kellele soovitakse ligipääs anda (juhend lk. 6)
 • Luua vastavalt juhendile ametikoht (juhend lk. 6)
 • Lisada ametikohale õigus "Elering: andmelao kasutaja" (juhend lk. 7)
 • Lisada isik ametikohale (juhend lk. 7)
   

Mul on Eesti Energias olemas täisvolitus ühe oma lähedase esindamiseks. Miks ma ei näe tema andmeid Andmelattu sisse logides?

Eesti Energia ega ühegi teise võrguettevõtja või müüja juures antud volitused teise isiku esindamiseks ei kehti Eleringi poolt loodud Andmelao infosüsteemis, kuna tegu on eraldiseisvate ettevõtete poolt loodud süsteemidega. Andmelaos on iga tarbimiskoht seotud inimesega, kelle nimel on antud tarbimiskohas sõlmitud võrguleping ning tema on ka ainuke isik, kes selle tarbimiskoha andmeid näeb.

Kuidas oleks mul võimalik esindada teist inimest Andmelaos?

Tänasel päeval pole võimalik Andmelaos anda volitusi, mille alusel oleks mõnel isikul võimalik pärast sisselogimist näha ka teise isiku andmeid, kes on teda volitanud. Sellise võimaluse andev lisaarendus on plaanis, kuid selleks tuleb lisaks Andmelao süsteemile muuta ka võrguettevõtjate infosüsteeme.

Seni on Teil aga võimalik lähtuda järgnevast:

 • Sisenege Andmelattu koos abivajava inimesega ning aidake teda seal volituste andmisel ning seejärel erinevate müüjate poolt tehtud pakkumiste võrdlemisel ja lepingu sõlmimisel.
 • Teine isik võib teha Teile ka kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volituse, millega ta volitab Teid tema nimel erinevate elektrimüüjatega ühendust võtma ning lepingut sõlmima. Selle volituse alusel saate Te otse pöörduda erinevate müüjate poole ning lubada neil pakkumise tegemiseks vaadata volituse andnud isiku elektritarbimise andmeid Andmelaos.

Miks on oluline millist tüüpi arvesti on kasutusel minu mõõtepunktis?

Andmelaos on iga mõõtepunkti kohta näha tarbimisandmed, mida võrguettevõtjad Andmelattu saadavad. Kuni 2012. aasta lõpuni edastataks tarbijate kohta, kellel puudub tunnilugemiga arvesti, kuu tarbimise andmed. Alates 2013. aasta algusest peavad võrguettevõtjad Andmelattu sisestama tarbimise tunniandmed.

Hetkel on Eestis enamus mõõtepunktides kasutusel kohtloetavad arvestid. See tähendab seda, et 2013. aastast alates edastavad võrguettevõtjad Andmelattu Teie tunnimõõteandmed, kuid need andmed on arvutatud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafiku alusel ning ei kajasta täpselt Teie reaalset elektritarbimist.

Kui Teil oleks kasutusel kaugloetav arvesti, siis edastaks võrguettevõtja Andmelattu täpsed andmed, kui palju Te igas tunnis elektrit tarbisite. Sellest tulenevalt annab kaugloetav arvesti Teile võimaluse planeerida oma elektritarbimist iga tunni lõikes ning näiteks börsi hinnast sõltuva paketi valimisel saate Te otsustada kui palju Te teatud tunnihinna puhul soovite elektrit tarbida.

Aastaks 2017 peavad kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad paigaldama oma tarbijatele kaugloetavad ehk tunnipõhised arvestid.

Mida kujutab endast EIC kood?

Avatud elektriturul on andme- ja infovahetuse efektiivse toimimise tagamiseks antud kõikidele turuosalistele ja mõõtepunktidele koodid. Kodeerimine on vajalik turuosaliste kohta käiva ning nende poolt teostatava infovahetuse automatiseerimiseks. Selleks on kasutusel unifitseeritud kodeerimissüsteem, mis tagab, et igal elektriturul tegutseval isikul ja mõõtepunktil on üks, ainult temale määratud identifitseerimise kood ehk EIC kood.

Rohkem infot EIC koodide kohta leiab siit.

Kust on võimalik saada infot elektribörsi hindade kohta?

Eleringi kodulehel oleval Elering Live rakenduses on võimalik jälgida Eesti, ELE, Leedu ja Soome hinnapiirkondade hindasid. Elektrienergia hinna kujunemise kohta on võimalik rohkem lugeda siit.

Kui soovite vaadata kõigi Põhjamaade elektribörsi Nord Pooli alla kuuluvate hinnapiirkondade hindasid, siis nendega saab tutvuda NP kodulehel. Ajaloolisi andmeid on võimalik alla laadida siin.

 

Andmelao süsteemi kasutajal ( võrguettevõtja ja avatud tarnija) võimaldatakse kasutada Andmeladu mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste elektrituru avanemisest tulenevate toimingute teostamiseks.

Kasutajale tagatakse Andmelao vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Andmelattu vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.

Juurdepääs Andmelao kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel ja avatud tarnijatel. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmelao kasutamise lepingu. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks.

Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.

Allpool olevast failist on leitavad kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekiri ja kontaktandmed.

Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.

Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:

 • Võrguettevõtja võrku sisenev aktiivenergia kogus: PINpp  (piirimõõtepunktidest teiselt võrguettevõtjalt võrku sisenenud elektrienergia)
 • Võrguettevõtja võrgust väljuv aktiivenergia kogus: POUTkliendid (võrguettevõtja enda teeninduspiirkonna võrgust klientidele edastatud elektrienergia kogus)
 • Võrguettevõtja võrgu kadu*: PKADU VE PINpp POUTkliendid
 • Võrguettevõtja bilanss = PINpp POUTkliendid – PKADU VE = 0

Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Andmelattu kasutades virtuaalset mõõtepunkti.

Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda

Avatud tarnija sisestab Andmelaos võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 21 päeva enne kalendrikuu vahetust).   Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:

 • Juhul kui mõni avatud tarnija soovib sõlmida elektrilepingut võrguettevõtja piirimõõtepunkti, süsteem annab veateate.
 • Juhul kui mõni võrguettevõtja märgib piirimõõtepunktis tavalise turuosalise (kes ei ole ise võrguettevõtja),  süsteem annab veateate.
 • Võrguettevõtja piirimõõtepunktides saab olla vaid üks avatud tarnija.

Raportid bilansihalduritele 

Andmelaos arvutatakse ja edastatakse bilansihaldurile koondraportid järgmise sisuga:

 • Leht „OS_GO“ = koondmõõteandmed bilansihalduri elektrimüügi elektrilepingute alusel;
 • Leht „BH_OS_GO“ = bilansihalduri portfellis olevate avatud tarnijate elektrimüügi koondmõõteandmed elektrilepingute alusel;
 • Leht „BH_OS“ = Bilansihalduri + tema portfellis olevate avatud tarnijate bilansiselgituse mõõtepunktide koondandmed, mis arvatakse bilansihalduri bilansiselgituse piirkonda (nn IN piirimõõtepunktid);
 • Leht „BH_GO“ = võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgituse portfellist maha arvutatud müük, elektrilepingud teiste bilansihaldurite portfellides (nn OUT piirimõõtepunktid)

Koondraportid arvutatakse ja edastatakse järgmise ajakavaga:

 • Iga päev kella 14.00ks eelmise päeva mõõteandmetega raportid (sh on mõõteandmeid kehtiva kalendrikuu algusest alates);
 • Kalendrikuu 1. kuupäeval arvutatakse tagasiulatuvalt kaks kuud ja kolm kuud tagasi mõõteandmed kalendrikuu kohta;
 • Kalendrikuu 10ndal kuupäeval arvutatakse eelmise kalendrikuu mõõteandmed, mis on aluseks esialgseks bilansiaruandeks;
 • Näide:

 

Jaanuari mõõteandmete koondraport

Veebruari mõõteandmete koondraport

Märtsi mõõteandmete koondraport

Esialgne bilansiaruanne

10. veebr

10. märts

10. aprill

Lõplik bilansiaruanne

1. aprill

1. mai

1. juuni

 

Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus

Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on: 
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.

(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).

Andmeladu arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“).  Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.

Katkematu avatud tarne ahel

Andmeladu jälgib, et kõik turuosalised on kaetud katkematu avatud tarne ahelaga. Avatud tarne ahel on leitav: http://vana.elering.ee/andmeladu/

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W) ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena, väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastaja (Eleringi puhul 38)
 • Objektitüüpi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
 • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:

 • X-koodid väljastatakse turuosalistele Andmelaos;
 • Z-koode genereerib Andmeladu;
 • W-koodid väljastab
  • Päikesepaneelidele taastuvenergia talitus – taotlus esitada resupport@elering.ee;
  • Ülejäänud tootmisüksustele energiaturgude osakond – taotluse esitab liitumiste projektijuht;
 • Ülejäänud kooditüüpide puhul on koodi väljastajaks energiaturgude osakond – kontakt eic.office@elering.ee.
   

Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.


Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.

LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.

Kuidas siseneda Andmelattu?

Andmelao infosüsteem asub aadressil andmeladu.elering.ee. Andmelattu on võimalik siseneda ID-kaardi, kõigi suuremate pankade pangalinkide ja ka mobiil-ID kaudu.

Miks ma peaksin kasutama Andmeladu?

Andmeladu on avatud elektrituru infosüsteem, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.
Elektritarbijatel on Andmelao infosüsteemis võimalik:

 • Näha oma elektritarbimise kohtadega seotud lepinguid
 • Jälgida oma elektritarbimisega seotud ajaloolisi andmeid
 • Anda ühele või mitmele elektrimüüjale volitus ligipääsuks oma elektritarbimise andmetele, mille alusel saab elektrimüüja teha personaalse hinnapakkumise

Mida kujutab endast volituste andmine Andmelao kaudu?

Elektritarbijad saavad Andmelao infosüsteemi kaudu anda elektrimüüjatele volitusi, mille alusel saavad elekrimüüjad ligipääsu elektritarbija mõõteandmetele. Ligipääs mõõteandmetele on oluline seetõttu, et müüjad saaksid elektritarbijale teha personaalse pakkumise vastavalt tema elektritarbimise harjumustele. Elektritarbijale on volituse andmiseks kaks võimalust: täita volituse vorm Andmelao portaalis või teha seda kirjalikult elektrimüüja juures.

Portaali kaudu saab tarbija näha ka seda, kes ja millal on tema tarbimisandmeid vaadanud ning kas see on olnud kooskõlas tema poolt antud volitus(t)ega. Kui Teie andmeid on mõni elektrimüüja vaadanud ilma Teie poolt antud volitust omamata, siis palume sellest teada anda info@elering.ee.

Logisin Andmelattu sisse, kuid ma ei näe ühtegi endaga seotud tarbimiskohta. Kuidas näeksin Andmelaos oma mõõtepunkti?

Tarbimiskohtade ehk mõõtepunktide nägemise aluseks on konkreetses mõõtepunktis kehtiv võrguleping, mis peab olema sõlmitud Teie nimele.

Mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi vastutab võrguettevõtja. Kui Te ei leia oma mõõtepunkti(de) andmeid Andmelaost, võib eeldada, et võrguettevõtja ei ole veel vastavat infot edastanud. Igaks juhuks võiksite edastada vastava teate oma võrguettevõtjale.

Suuremateks võrguettevõtjateks Eestis on Elektrilevi OÜ, Imatra Elekter AS, VKG Elektrivõrgud. Täispika nimekirja Eestis tegutsevatest võrguettevõtjatest leiab siit.

Millised andmed on olemas Andmelaos iga minu mõõtepunkti kohta?

Iga mõõtepunkti kohta on Andmelaos näha järgmised tehnilised andmed:

 • mõõtepunkti EIC-kood (unikaalne identifitseerimiskood, mille alusel toimub andmevahetus);
 • mõõtepunkti tüüp (reaalne või virtuaalne);
 • andmed mõõtepunkti suhtes sõlmitud võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu kehtivuse ja osapoole kohta ning märge selle kohta, kas on tegemist väiketarbijaga;
 • mõõtepunkti asukoha aadress;
 • kas mõõtepunkt on võrguettevõtja teeninduspiirkonna piirimõõtepunkt;
 • kas võrguühendus on sisse- või väljalülitatud.

Samuti on iga mõõtepunkti juures võimalik alla laadida või vaadata graafiliselt oma ajaloolisi elektritarbimise andmeid.

Kust pärinevad Andmelaos olevad tarbimise mõõteandmed?

Andmelaos ei ole arvestite näite, vaid võrguettevõtjad on arvutanud arvestinäitude põhjal välja Teie tarbimiskogused ning need esitatakse alati kWh-des täpsusega 3 kohta peale koma.

Andmeladu edastab võrguettevõtjate poolt sisestatud mõõteandmed ning Andmeladu ei kontrolli mõõteandmete sisu.

Milline info on lepingute kohta olemas Andmelaos?

 • Võrguleping(uid) - mõõtepunktiga seotud võrguleping ning selle alguskuupäev
 • Elektrileping(uid) - mõõtepunktiga seotud avatud tarne ehk elektienergia ostuleping ning selle kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.

Andmelaos on võimalik näha vaid lepingute olemasolu. Lepingute sisu ei ole võimalik Andmelaos näha.

Kas Andmelao kaudu on võimalik sõlmida elektrilepingut?

Ei, Andmeladu sisaldab vaid mõõtepunkti kohta lepingute olemasolu infot ja mõõteandmeid. Andmeladu ei vahenda elektrilepingute sõlmimisi.

Miks ei ole elektrimüüja minuga ühendust võtnud, kuigi jätsin volituse andmisel oma kontaktandmed pakkumise esitamiseks?

Põhjus, miks müüjad pole Teile pakkumist teinud, on ilmselt selles, et nad on praegusel hetkel ülekoormatud. Pakkumise esitamist võib kiirendada see, kui annate müüjatele Andmelaos uuesti volitused koos oma kontaktandmetega, sest siis teavitatakse müüjaid taaskord, et soovite neilt pakkumist. Alternatiivina võite müüjatega ka ise eraldi ühendust võtta. Kontaktandmed elektrimüüjate kohta, kes on teatanud plaanist hakata üle Eesti elektrienergiat müüma, leiab siit.

Miks ma ei näe Andmelaos ettevõttet/korteriühistut/MTÜ-d, mida ma võin ametlikult esindada?

Kuna Andmeladu autendib juriidilisi isikuid riigi infosüsteemi andmebaasi põhjal, siis peaksite esmalt minema eesti.ee portaali ja kontrollima oma andmeid seal. Selleks tuleks Teil eesti.ee portaali sisse logida ja avada oma nime juures olev „roll“. Seal on võimalik näha kõiki Teiega seotud ettevõtteid, keda Te registrikaardi alusel esindate.

 • Kui eesti.ee portaalis on küsimuse all olev ettevõte olemas, siis palume Teil proovida uuesti Andmelattu sisse logida. Üksikutel juhtudel võib esineda olukordi, kus inimesel on vajalik ennast esmalt eesti.ee portaalis autentida ning seejärel on tal võimalik kõiki oma andmeid näha ka Andmelaos.
 • Kui küsimuse all olevat ettevõtet seal näha pole, siis võib probleeme olla esindusõigusega (nt jagatud esindusõigus) ning sellisel juhul tuleb Teil pöörduda Riigi Infosüsteemi Ameti poole ja esitada neile taotlus ome ettevõttele administraatori määramiseks. Ettevõtte administraatoril on võimalik pääseda ligi kõigile riigi infosüsteemiga (eesti.ee) seotud e-teenustele (sh Andmelaole). Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt ning see tuleks saata digitaalselt allkirjastatuna (digidoc) help@ria.ee või posti teel: Riigi Infosüsteemi Amet, Rävala 5, 15169 Tallinn Eesti.

Kuidas on võimalik kasutajale määrata Andmelaos ettevõtte/korteriühistu/MTÜ esindaja roll?

Kasutajale on võimalik Andmelaos määrata roll ettevõtte/korteriühistu/MTÜ esindamiseks, millega kaasneb ligipääs asutuse andmetele ning võimalus anda volitusi elektrimüüjatele mõõtepunktide ja mõõteandmete vaatamiseks. Andmeladu kasutab selleks riigiportaali eesti.ee autoriseerimisteenust. Teenuse kaudu saab anda inimene, kes on portaalis eesti.ee asutuse administraatori rollis (ehk asutuse esindusõigusega isik), määrata eraldi ligipääsu soovitud kasutajale. Eesti.ee autoriseerimisteenuse juhend asub siin. Kasutajale asutuse rolli määramiseks Andmelaos tuleb toimida järgnevalt:

 • Ettevõtte administraator peab logima sisse eesti.ee portaali
 • Menüüst „E-teenused“ tuleb sooritada valik „Ettevõtjale“
 • Järgnevalt valida soovitud ettevõtte roll ja vajutad nuppu "Vali roll"
 • Siis valida menüüst "Autoriseerimine" (juhul, kui valikut "Autoriseerimine" pole näha, puuduvad kasutajal ettevõtte administraatori õigused)
 • Seejärel vajutada nupule "Sisene rakendusse"
 • Luua vastavalt juhendile isik, kellele soovitakse ligipääs anda (juhend lk. 6)
 • Luua vastavalt juhendile ametikoht (juhend lk. 6)
 • Lisada ametikohale õigus "Elering: andmelao kasutaja" (juhend lk. 7)
 • Lisada isik ametikohale (juhend lk. 7)
   

Mul on Eesti Energias olemas täisvolitus ühe oma lähedase esindamiseks. Miks ma ei näe tema andmeid Andmelattu sisse logides?

Eesti Energia ega ühegi teise võrguettevõtja või müüja juures antud volitused teise isiku esindamiseks ei kehti Eleringi poolt loodud Andmelao infosüsteemis, kuna tegu on eraldiseisvate ettevõtete poolt loodud süsteemidega. Andmelaos on iga tarbimiskoht seotud inimesega, kelle nimel on antud tarbimiskohas sõlmitud võrguleping ning tema on ka ainuke isik, kes selle tarbimiskoha andmeid näeb.

Kuidas oleks mul võimalik esindada teist inimest Andmelaos?

Tänasel päeval pole võimalik Andmelaos anda volitusi, mille alusel oleks mõnel isikul võimalik pärast sisselogimist näha ka teise isiku andmeid, kes on teda volitanud. Sellise võimaluse andev lisaarendus on plaanis, kuid selleks tuleb lisaks Andmelao süsteemile muuta ka võrguettevõtjate infosüsteeme.

Seni on Teil aga võimalik lähtuda järgnevast:

 • Sisenege Andmelattu koos abivajava inimesega ning aidake teda seal volituste andmisel ning seejärel erinevate müüjate poolt tehtud pakkumiste võrdlemisel ja lepingu sõlmimisel.
 • Teine isik võib teha Teile ka kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volituse, millega ta volitab Teid tema nimel erinevate elektrimüüjatega ühendust võtma ning lepingut sõlmima. Selle volituse alusel saate Te otse pöörduda erinevate müüjate poole ning lubada neil pakkumise tegemiseks vaadata volituse andnud isiku elektritarbimise andmeid Andmelaos.

Miks on oluline millist tüüpi arvesti on kasutusel minu mõõtepunktis?

Andmelaos on iga mõõtepunkti kohta näha tarbimisandmed, mida võrguettevõtjad Andmelattu saadavad. Kuni 2012. aasta lõpuni edastataks tarbijate kohta, kellel puudub tunnilugemiga arvesti, kuu tarbimise andmed. Alates 2013. aasta algusest peavad võrguettevõtjad Andmelattu sisestama tarbimise tunniandmed.

Hetkel on Eestis enamus mõõtepunktides kasutusel kohtloetavad arvestid. See tähendab seda, et 2013. aastast alates edastavad võrguettevõtjad Andmelattu Teie tunnimõõteandmed, kuid need andmed on arvutatud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafiku alusel ning ei kajasta täpselt Teie reaalset elektritarbimist.

Kui Teil oleks kasutusel kaugloetav arvesti, siis edastaks võrguettevõtja Andmelattu täpsed andmed, kui palju Te igas tunnis elektrit tarbisite. Sellest tulenevalt annab kaugloetav arvesti Teile võimaluse planeerida oma elektritarbimist iga tunni lõikes ning näiteks börsi hinnast sõltuva paketi valimisel saate Te otsustada kui palju Te teatud tunnihinna puhul soovite elektrit tarbida.

Aastaks 2017 peavad kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad paigaldama oma tarbijatele kaugloetavad ehk tunnipõhised arvestid.

Mida kujutab endast EIC kood?

Avatud elektriturul on andme- ja infovahetuse efektiivse toimimise tagamiseks antud kõikidele turuosalistele ja mõõtepunktidele koodid. Kodeerimine on vajalik turuosaliste kohta käiva ning nende poolt teostatava infovahetuse automatiseerimiseks. Selleks on kasutusel unifitseeritud kodeerimissüsteem, mis tagab, et igal elektriturul tegutseval isikul ja mõõtepunktil on üks, ainult temale määratud identifitseerimise kood ehk EIC kood.

Rohkem infot EIC koodide kohta leiab siit.

Kust on võimalik saada infot elektribörsi hindade kohta?

Eleringi kodulehel oleval Elering Live rakenduses on võimalik jälgida Eesti, ELE, Leedu ja Soome hinnapiirkondade hindasid. Elektrienergia hinna kujunemise kohta on võimalik rohkem lugeda siit.

Kui soovite vaadata kõigi Põhjamaade elektribörsi Nord Pooli alla kuuluvate hinnapiirkondade hindasid, siis nendega saab tutvuda NP kodulehel. Ajaloolisi andmeid on võimalik alla laadida siin.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg Sõnastik Tiitellehed